Any 1302

Any 1302-Dalmau de Garriga, cabiscol i paborde de Juny de Sant Feliu (Girona),  és nomenat lloctinent de Mallorca.


Any 1302- Quatre galeres armades procedents de Xipre capturen la nau patronajada per Ponç Feliu sota l'acusació falsa de dirigir-se a Alexandria i que obligà a pagar un rescat de 2.500 florins d'or a l'almirall de Xipre.

Any 1302 - El refal Macip (Artà) és propietat de Bernat Bon Macip i la seva esposa Berengària.

Any 1302- Antonio, Guglielmo i Oderigo de Finar capturen a Casopol una nau dels barcelonins Jaume Febrer i Ferrer Riera i del mallorquí Pere Berard i la condueixen a Messina on les mercaderies són venudes. Els corsaris es neguen a pagar la reclamació de 870 unces d'or que reclamen els perjudicats a través del consolat català.

Any 1302-Consta l'existència dels banys d'en Granada que tenien un hort de 300 metres quadrats i un safareig llarg.


Any 1302-L'església de sant Nicolau és segregada de santa Eulàlia de Palma.


Any 1302-Privilegi reial de tenir mercat els dissabtes a l’actual Plaça del Mercat de Ciutat.


24 de febrer de 1302 - Els mercaders narbonesos Pere de Limós, Pere Canavach i Bernat Ras obtenen de Jaume II un salconduit, vàlid per a tots els seus dominis (ACA, C, reg. 199, fols 57 r.)


3 de març de 1302

Mor Roger Bernat III de Foix i II de Castellbò

10 de març de 1302 - Dante Alighieri va ser exiliat de Florència

7 abril 1302 - Mor el soldà nassarita Muhammad II, enverinat pel seu fill.

maig de 1302- Ramon Llull passa el mes de maig a Montpeller.

2 de maig de 1302 - Mor Blanca d'Artois, noble francesa


3 de maig del 1302- Jaume de Deo, Batle en Mallorca per dona Guillema de Montcada, filla i hereva de Gastó de Bearn, ven a Pere de Valls i a son fill Pericó el delme del blat de la vall de Sóller per 35 quarteres, a meitat blat i la meitat ordi. a pagar per la festa de Sant Pere i Sant Feliu d'agost.

18 de maig de 1302 - Matines de Bruges. La milícia flamenca mata la guarnició francesa de Bruges.


25 de juny de 1302- Jaume II de Mallorca ordena als jurats, cavallers i prohoms de Ciutat i del Regne de Mallorca que jurin al seu fill Sanç i que després de la seva mort el tendran per rei.
(Còdex de Privilegis i Franqueses (90 B), f.82 v).

26 de juny de 1302- Després de la jura dels cavallers, prohoms i jurats, l'infant Sanç confirma els privilegis atorgats pel seu pare.
(Còdex de Privilegis i Franqueses (90 B), f.82v-83).

1 de juliol de 1302-Testament de Bernat Mora que vol ser enterrat en el carner que ha edificat en la paret nova de l'església del convent de les Llagues de sant Francesc  vora el carner de Ferrando Rodillaz.


6 de juliol de 1302-  Jaume II concedeix als jurats que els quatre terrenys comprats als afores de  Ciutat se destinin a places públiques a servei comú de dita Ciutat: una vora la Bab al Balad (Barbelet), dues a la Porta de Portopí i una a la Porta del Sitjar.
(Còdex dels Reis f.92v-93v) (Còdex de Privilegis i Franqueses (90 B), f.83v-84).

9 de juliol de 1302- Jaume II ordena al lloctinent, al veguer i al batle de Ciutat que obliguin a pagar les quantitats que es deuen als jueus segons sia just.
 

5 d'agost de 1302 -Privilegi de Jaume II pel qual les cavalleries i donacions fetes en temps de la conquesta de Mallorca pertanyen en franc i lliure alou d'acord amb la divisió establerta  dels béns als seus actuals posseïdors.  (Còdex de Privilegis i Franqueses (90 B), f.84-85).


31 d'agost de 1302- Pau de Caltabellotta entre Charles d'Anjou, Charles de Valois i Frederic de Sicília. Charles d'Anjou, rei de Nàpols té el títol nominal de Sicília que governa Frederic amb el títol de  rei de la Trinària. Charles d'Anjou es compromet a pagar 100.000 unces d'or, fer que federic sigui coronat rei de Jerusalem o de Sardenya. Frederic II retorna a Charles d'Anjou les conquestes de Calàbria i Nàpols (Sicília peninsular) i al príncep de Tarent, Felip d'Anjou, empresonat a Cefalú.


20 de setembre de 1302- A sol·licitud del Rei de Mallorca es concedeix dispensa papal per a contreure matrimoni no obstant el quart grau de consanguinitat entre Bernat Amat de Cardona i Constança, filla de Galceran de Pinós, militar, de la diòcesi d'Urgell.


Dia 29 de setembre de 1302 acaba la construcció de l’església de Sant Nicolau Vell de Ciutat, consagrada pel bisbe de Tortosa Arnau de Jardí, germà del bisbe de Mallorca, Ponç de Jardí. Estava situada a la "Plaça del Rosario".


23 d'octubre de 1302 - Jaume II d'Aragó veta al Regne de Mallorca per a la recaptació de la col·lecta del delme i obliga a ingressar la recaptació en el tresor de la Corona.(ACA, C. r. 269, f. 105)


27 d'octubre de 1302- Jaume II de Mallorca faculta al lloctinent Dalmau Garriga per l'establiment d'un consolat amb alfòndec a Bugia.(ARM LR 1 f. 19 r).

1 de novembre de 1302 - Els síndic de Mallorca enviats a retre homenatge a Jaume d'Aragó exposen que la composició feta entre Jaume II d'Aragó i Jaume II de Mallorca no ha de perjudicar les franqueses  existents.(Còdex de Privilegis i Franqueses, ( 90 B), f 88-88v)


12 de novembre de 1302- El governador de Mallorca, en nom del rei i d’acord
amb el consell anomena al mercader Benet Blancall cònsol dels mallorquins a Bugia.(AHM, LR, I, fol. 20 r.)

18 de novembre de 1302- La butlla "Unam Sanctam" declara la submissió de tota criatura humana al pontífex. Diu que tot aquell que rebutja l'autoritat papal i no se sotmet al seu poder temporal ,derivat del poder espiritual, deixa de pertànyer a l'Església i no pot obtenir la salvació.

29 de desembre del 1302 - Mor Wislaw II, duc de Rügen

endavant