Any 1336

Any 1336-Fi de les obres del temple de Santa Margalida (carrer de Sant Miquel).

Any 1336-Fi de les obres de la capella de Sant Jaume a l'Almudaina.

Any 1336-Mallorca disposa de 12.751 focs.

Any 1336-Jaume Sagranada dóna cases i hort a les franciscanes Saurina sa Font i altres.

Any 1336-Institució dels mostassaf per a controlar pesos i mesures, estat dels camíns i vigilància dels productes a Mallorca.

Any 1336- Els almogàvers ocupen Pentedattilo (a prop de Mileto, Calàbria).

Any 1336-Mor Ramon Muntaner.

Any 1336-Francesc Sorell és posat al turment per haver causat ferides a Vidal Cresques.

24 de gener de 1336- Mor el rei Alfons el Benigne a Barcelona. Aleshores hi havia tres partits, el de la seva esposa Elionor, i els seus fills  Ferran i Joan, el de Pere el Cerimoniós, lloctinent i successor, i el dels seus germans Pere i Ramon Berenguer.

Març de 1336- Se comunica als guardians del port de Mallorca que no posin impediment a Joan Andreu de Marsella per treure de Mallorca 20 costals de pega.

8 d'abril de 1336 - Mor Tamerlà, militar mongol

14 d'abril de 1336 - Neix  Go-Kōgon, emperador japonès

23 d'abril de 1336 - Neix Olivier de Clisson, conestable francès


26 d'abril de 1336 - El rei Pere confirma la pau amb Granada.

8 de maig de 1336-El Governador de Mallorca Pere de Bellcastell atorga llicència a Marco Geno, patró de la coca veneciana de tres ponts, Sant Joan Baptista, per a carregar-la de sal d'Eivissa i dur-la a Venècia.


17 de maig de 1336 - Mor Go-Fushimi, emperador japonès entre 1288 i 1301 (n. 1288).

4 de juny del 1336 - Mor Guillaume Pierre Godin, bisbe de Sabina
 

rei Pere

El rei Pere el Cerimoniós

18 de juny de 1336-Pere el Cerimoniós jura les Constitucions de Catalunya a Lleida.

20 de juny de 1336 - Pere de Bellcastell cessa en el càrrec de lloctinent reial i el substitueix Roger de Rovenac amb 200 lliures anuals de sou.

6 de juliol de 1336- Guillem de Togores hereda les cavalleries d'Aiamans i Lloseta.

6 de juliol de 1336- Testament d'Arnau Togores que vol ser enterrat a la clastra nova del monestir de les Llagues de sant Francesc a la capella dels seus.

Agost de 1336- Pere el Cerimoniós arriba a València.

Primerament ordenaren que totes les companyes de peu que deuen exir ab armes ala dita recepcio hixquen primerament e abans que los homens de cauall axi que lo digmenge primer vinent en hora de miga nit començen a exir dela Ciutat e metres en cami e vajen los primers tro ala creu del puig e no passen daqui enant e quan aquí seran los primers de qualque offici o estament sien posen aquí lur peno e façen ordenadament...

24 de setembre de 1336-Jaume III de Mallorca es casa amb Constança d'Aragó i d'Entença.

12 de novembre de 1336- L'assaonador Pere Far ven unes cases a l'escultor Arnau Camp rodó a la parròquia de Santa Eulàlia.

3 de desembre de 1336- Jaume de Granada fa donació d'unes cases a les religioses de la Tercera Regla.

Jo, Jaume de Granada, ciutadà de Mallorca, per la salut de la meva ànima, per mi i tots els meus hereus i successors, don amb donació pura, simple i irrevocable inter vivos, a vosaltres, germanes Saurina Sa Font, Cília Seguera, Simona Morera, Francesca Boscà, Antònia Llabiana, i Agnès Carroça, que duis vida de penitència i teniu la Tercera Regla del beat Francesc; també a les altres futures germanes que servin la dita Tercera Regla, originàries de Mallorca, exceptuades, però, i excloses de la present donació, altres dones observants d'aquesta Regla en privat, o naturals d'altres llocs aliens...: unes cases meves, amb un hort contigu a elles, i l'usdefruit i l'habitació de les mateixes cases i hort.
endavant