Any 1348

Any 1348-El far de Portopí consumeix 36 quartans d'oli.Any 1348-Del descans dominical a Artà:
Primerament ordonaren lo batlle e los jurats de la parroquia de Arta ab conseyl que nagun tragener ne naguna altre persona no gos lo dia del dicrnenge carregar nagunes robes per trer de la al Mudayna, ne metre dins la dita al Mudayna, sots pena de V sols.Item que nuyl hom ne naguna altre persona de qualque estament sia en tota la parroquia, no gos fer nagun lavor en lo dia del Dicrnenge, ne fer fer a Catiu negu, ne lex fer rotes, sots pena de V. sols, e si lo catiu o fa sens licencia de son senyor que preña XXV asots.
Item que nagun hom no gos pescar al dia del dicrnenge per vendré peix, sots pena de V sots.
Item que nagun hom, ne naguna persona no gos jurar lo cap de Deu, ne de senta Maria, ne cor ne fetge ne altres coses desonestes, sots pena de III sols per cascuna vegada, e si es Catiu que preña XXV asots.
Item que nagun barber no guos tolre dels cabéis ne adobar barba a nuyl hom lo dit dia del dicrnenge sots pena de V. sots.
Item que naguna dona de qualque condicio sia no gos dur perles ne fres ne coha en nagun vestit, sino I palm sots pena de V sots.
Item que naguna donzela no gos portar perles en vestadures ne echa en nagun vestit sots pena de V sots.
Item que nagun Notari no gos fer nagun contrachte en lo dia del dicrnenge, sino tansolament cartes nuchsials e testaments, o per o c casions
que aien a partir de la parroquia per anar fora la illa de Malorques, sots pena de XX sols.
Dels quals bans aura lo ters lo senyor Rey e lo terc la esgleya e lo terc lacusador.

A. H. M. Lletr. Com. 1348. f. 9.


Any 1348- Primera església de Sant Salvador a Felanitx.

Any 1348- Pere Estaràs, és el batle reial de Sencelles i Pere Tauler ho és d'Esporles.

Any 1348-Joan Daurer pinta a Palma.


Any 1348- Palma. Jaume Ballester, Pere Truyols i Francesc Lladó viuen al carrer de na Pahona , Joan Genestar en el carrer de la Mar, Nicolau Rocha , Bernat Truyols, Bernat Esturs, Ferrer Forcimanya, Pere Bofill en el carrer de Sant Miquel, Francesc Ses Planes i Jaume Guitard , davant la carnisseria d'Amunt, Guillem Roig  i Bernat  ses Corts estan davant sant Esperit,  Guillem Morell en el carrer dels Oms, Guillem Jordi i Ferrer Tries  a la Porta de Sant Antoni de Pàdua, Bernat Pere a la Plaça de les Cols, Bertran Sala a sant Andreu,  Bartomeu Castelló, Pere Joan a la Porta de Portopí, Nicolau Pont , Pericó Arnau, Jordi Nardo  i Guillemó Martí , vora la Palanca; Pere Padrol davant sant Jaume, Guillem Gras i Bernat Terrades a sant Salvador. Al carrer de les filoses hi viuen, Pere Pellicer, Jaume i Antoni Cervià, Berenguer d'Orta, Francesc Luna, Tomàs Arenós. Davant santa Creu hi viuen, Tomàs Ramondo, Nicolau Monfré, i en el puig de santa Creu habiten, Bernat Despuig,Guillem Xanxolo, Pere Palau, Esteva Bocí, Francesc Arbós, Gabriel Alanyà , Gillem Padrosel, Pere  Janer i Antoni Llobet (aquests quatre vora el pou de Dousat) i Pere Puyol (al carrer d'en Minguet) . Al carrer d'en Lobí, a Sa Quartera hi viu Bartomeu Ferrer. Al carrer d'en Joan Coa hi viuen , Bernat Gilabert, Climent Terrats, Guillem d'Orta (davant), Julià Mayol (davant), Nicolau Jacomí (a prop). A prop de la peixateria hi viuen, Guillem Guasch, Jaume Castell, Bartomeu Serra, Joan des Grau, Nadal Vilanova. Al carrer de Bonaire hi viuen Jaume Rocha, Mateu Vives i Jaume Cabaspre. A Sant Nicolau hi viuen Caragüí i Girart Pontremoll. A prop de sant Domingo hi viuen Miquel Despuig i Nicolau Bonet. A prop del forn d'en Candeler hi viu Arnau Esparreguera. Al Sepulcre hi viu  Joan Roig. Berenguer Messeguer viu a la Portella dels boters. Perico Montagut viu en el carrer del Molí de Vent. Bartomeu de Peralta viu a la Plaça del Pa. Al carrer de Sant Joan hi viuen Jaume Tintorer, boter, Guillem Miquel. Al Sitjar hi viu Francesc Beltran. A la monederia hi viu Antoni Domenegui.

Gener de 1348 - En aquest mes i any i succesius els procuradors reials posen a la venda els delmes del bestiar de la casa reial.

10 de gener de 1348 - Arnau Massanet estableix a Jaume Carrera i Pere Jordà  fins a Nadal la tercera part del rafal Vinromà per 11 quarteres i 2 barcelles de blat (ARM, M-78, 1348, F-53v)

Febrer de 1348-Pesta negra a Mallorca.

1 de març de 1348-Felip de Boil proposa al rei Pere  la construcció d’una nova drassana situada a l’hort del Palau Reial i la venda de l’antic solar de la antiga drassana per a construir noves cases.

                             
puig de pollença

31 de març de 1348 - El bisbe admet la continuació de les obres per a bastir la capella de la Verge en el Puig de Pollença.(BSAL de 1885)

2 d' abril de 1348 -Neix Andrònic IV Paleòleg, emperador bizantí.

11 d'abril de 1348-Testament d'en Guillem Palau, prevere, en les que institueix una capellania a l'església d'Inca.


23 abril 1348 - El rei Eduard III  d'Anglaterra funda l'Ordre de la Jarretera.


6 de maig de 1348 -El convent de santa Clara és obligat a cedir part del seu hort com a lloc d’enterrament dels morts a conseqüència de la pesta.

7 maig 1348 - A Praga es funda de la Universitat Carolina.

17 maig 1348 - Assalt del call de Barcelona després d'una epidèmia de pesta.Juny de 1348-Jaume Roig, conseller del rei Pere i titular de la cavalleria d'Estellencs mor a conseqüència de la pesta negra.1 juny 1348 - Una terrible epidèmia de pesta negra fa la seva aparició a Almeria.


7 de juny de 1348 - Arriba Gilabert de Centelles, lloctinent reial del rei Pere al preu de 700 lliures l'any.

9 de juny de 1348 - Mor Ambrogio Lorenzetti, pintor italià.

13 de juny de 1348 - Mor  Don Juan Manuel, polític i escriptor

   

Juliol de 1348 Ramon de Sant Martí imposa màxims salarials, discrimina  les dones i no permet  l'ociositat als bracers:"daqui avant nagun hom qui loch e haia mester segados o altres brasses per fer messes no gos donar a cascun logater qui sia home mes de V sous per cascun jorn de salari e a fembra oltra II sous sots pena de X liures. E si pagar no les pora estara a merce del senyor Rey. E axi matex caura en la dita pena quai que brasser, o home qui mes de V sous, e fembra nies de II sous pendra per cascun jorn de salari." "daqui avant tot brasser, qui sia acustumat de fer feyna sia tengut de logarse a fer feyna en altre guisa, e si atrobat sera ocios en la ciutat o defora sera mes en la preso e corrara la vila e estara al costell cascuna vegada" (A. H . M. Lletr. Ccm. 1348, I. 26.)


2 d'agost de 1348- Carta de Ramón de Sant Martí, lloctinent de governador de Mallorca al Cadí d'Almería pregant-li constrenyi als deutors d'Arnau Boti, de Mallorca, perquè li paguin el que li deuen per redempció de "cert nom de catius moros".

5 d’agost de 1348-
Bernat Macià cobra per haver batut una fulla d’or per a l’estendard.

20 d’agost de 1348 Antoni de Dian cobra per haver fet una pallissada per a la Drassana.

20 d’agost de 1348 Berenguer Vivot i Gonsalvo Unís cobren per les guàrdies fetes al campanar de la Seu.


3 de setembre de 1348 Guillem II de Togores hereda les cavalleries d'Aiamans i Lloseta.
 

1 de novembre de 1348 - Humbert Siquier, nomenat castellà de Santueri, pren possessió del seu càrrec retribuït amb 15 lliures anuals. Tenia 10 soldats que cobraven 18 diners diaris.

10 de desembre de 1348

Guillem Fontcuberta és el rector de Campos.

El rei Pere IV d'Aragó i compte de Barcelona, venç per les armes a la Unió de València.


     
endavant