Any 1358

       
Any 1358-Petra aporta 26 homes i 3 bísties per a la reconstrucció de la muralla d'Alcúdia.

       
Any 1358-Retaule de santa Anna de Ramon Destorrents.

Any 1358 - Concessió de l'escrivania d'Inca a Pere Reboll, fill del conseller Joan Reboll, cap del bàndol oposat al de Guillem Palou.(ACA- Reg. 1419 - ff. 92v-93).

       
Any 1358- Poli Brondo a Montuïri és propietari dels esclaus Joan, batiat, i Xanxireil, també batiat, negre.

       
Any 1358- Persones de mal esperit han calat foc i fet molt de mal en el rafal de Francesc Sa Font a son sant Martí.(ARM. AII 20,f.169)

       
Any 1358-La casa de Pere Mates té una habitació sobre la porta de la Portella.

       
Any 1358-El rei Pere concedeix a les universitats foranes el dret a recaptar, mitjançant els seus síndics, els ajuts veïnals que s'establissin.

       
El 6 de febrer de 1358 el parroquià i barber de santa Eulàlia de Ciutat , Jaume Torroges és excomunicat per concubinat.

       
10 de febrer de 1358- El rei Pere disposa que les universitats foranes, mitjançant els seus propis síndics, puguin recaptar i gastar la quota de les col·lectes o ajudes veïnals que corresponguin a cadascuna, com ho fa la ciutat per a ella mateixa, sense necessitat de donar-se mútuament compte "quod, ultra dampnosum, inutile est". La ciutat ha de contribuir a les obres de la muralla de Alcudia, que són d'utilitat per a tota la illa.  La ciutat ha de tornar a les universitats foranes els préstecs que els deu, més els perjudicis causats per la demora. Els recaptadors de les ajudes no han de tractar més durament als deutors de les viles foranes que als de la ciutat- També obliga a  tributar als clergues i els jueus que disposin de possessions en les viles foranes en les despeses de les parròquies corresponents.

       
març de 1358 - Santa Margalida aporta 16 homes i dues bísties per a la rehabilitació de les muralles d'Alcúdia.


12 de juny de 1358 - Mor Joan d'Aragó, senyor d'Elx
       
15 d'agost de 1358 - El rei castellà Pedro el Cruel entra a Múrcia ajudat de 17 galeres, 12 naus i 1500 homes a cavall. Aquest dia amb 800 homes a cavall i 2000 d'infanteria es dirigeix a Guardamar.

       
16 d'agost de 1358 - Pedro el Cruel fa desembarcar els ginys i la gent dels vaixells i comença el setge de Guardamar.

24 d'agost de 1358 - Neix a Épila (Saragossa) Joan I , rei de Castella.
       
8 de setembre de 1358-Fra Joan Ballester de Campos és elegit a Burdeus general carmelità en el capítol general que celebra l'ordre.

       
29 de setembre de 1358-Elisabet de Mallorca es casa amb Joan II Paleòleg, marquès de Monferrat a Montpeller.

Octubre de 1358 - Antònia, esposa de Bartomeu Canals, venedora de magranes, fou agredida per Jaume Lorda, prevere i beneficiat de la Seu de Mallorca. ( Interrogatori d'ells dos i d'altres testimonis: registre 22911 de l'Arxiu de la Biblioteca de Catalunya)

24 d'octubre de 1358 - Ordena lo senyor Rey que aqueys .ij. homens de paratje e .ij. ciutadans qui han a guardar l infant de Mallorches, se compartesquen per setmanes, ço es, los .ij. una setmana e los altres .ij. altra, o per aquella manera que ells s avendrán axi que tota vegada lo guarden unhom de paratge e un ciutada.
Et que tota vegada on que sia que jega ne meng hi sien aquells, axi que per pixar ne per altra no s puxe apartar que aquells .ij. no y sien, ans lo guarden axi com presoner deu esser guardat diligentment.
ítem, no isque lo dit infant del Castell nou mentre lo senyor Rey sera en affers, ne despuys sens manament seu.
ítem, que negu, no parle ab ell ne hi lexen entrar persones estranyes, ne parlar, e máiorment persones de Rossello ne de Mallorches, ne de
Cerdanya, e si algún parent seu hi venia, qui vessen que fes affer de veer lo, no l lexassen veer sino solament una vegada, e en aquella no parlas
ab ell sino presens los .ij. qui l guardaran
ítem, que no sofTiren que ell escriva de alguna raho a persona del mon, e si li es scrit per altre, ligens ans la letra que li sia liurada, e si
apres que la hauran uberta veyan que hagues paraules sospitoses, no li sia liurada, ans aquellos' dejen trametre e significar al senyor Rey.
ítem, quant dormirá, jaga dins la gabia o rexes de ferré qui per aquesta raho hi son fetes, e tanquen hi ab clau, e ells jaguen defora.
ítem, que los servents e les altres companyes qui l guarden jaguen dins la porta forana e aquella formen ab bones tancadures.
ítem, que no tengan armes de neguna manera.
ítem, que no lexen metre armes a nuil hom qui l venga veer, de qualque condicio o estament sia.

endavant