Any 1364

       
Any 1364-Palma té 19.759 habitants (7.312 a santa Eulàlia, 3.609 a santa Creu, 3.132 a sant Jaume, 2.970 a sant Miquel i 2.736 a sant Nicolau), Petra té 640 habitants.

       
Any 1364-Inici del Convent de Sant Francesc d’Inca.

       
El 13 de gener de 1364 Andreu Massot i Guillem Axeloni o Eixaló, sobreposats dels picapedrers, obtenen autorització per a la construcció de la capella dels Quatre Sants Coronats entre les de sant Vicenç  i sant Llorenç a l'església de Santa Eulàlia.

        Morvedre, defensada segons narra el cronista Però López de Ayala per una guarnición d'entre 800 i 600 homes d'armes castellans, constitueix  la principal base d'operacions de l'exèrcit castellà que ocupa bona part del centre i sud del regne de València amenaçant directament la pròpia ciutat de València.

16 de març de 1364 - Capítols dels teixidors de llana de Mallorca (Registre 3514 de l'Arxiu de la Biblioteca de Catalunya).
 
7 d'abril de 1364 -Conquesta de Mantes per les tropes del mariscal de Boucicault i de Bertrand Du Guesclin contra Carles de Navarra

8 d'abril de 1364 -Mor Joan II el Bo, rei francès

9 d'abril de 1364 - Bertrand Duglescin conquesta Rolleboise

      
Dia 15 d'abril de 1364 el notari Pere Tordera obté l'escrivania de Porreres.

10 de juny de 1364 - Mor Agnès d'Hongria


Juliol de 1364- El rei concedeix guiatge al notari Arnau Alòs i Ramon Alòs acusats de la mort del notari Arnau Borràs i de Catalina, muller del
notari Pere Pasqual d'Inca.(ACA- Reg. 1.423 - f.31)
       
19 de setembre de 1364- S'elegeixen dos homes que faran la inspecció de teixits de Mallorca.


endavant