Any 1374-Fracàs de Jaume IV.Any de la fam.

       
Any 1374- Alguns guardians i talaiers de Mallorca eren: Guillem Benet i Bartomeu Seriol (Andratx, un any), Joan Urxaler i Guillem Thomàs  (Cap Blanc, un any), Romeu Bruguera  i Domingo Rotlan  (Ses Salines, 7 mesos), Bertran Cardell (Santanyí, 8 mesos), Nadal Albons (Santanyí, 2 mesos), Jaume Vicens (Santanyí, 7 mesos), Bernat Bordoy (Felanitx, 6 mesos i mig), Pere Truyol (Felanitx, 5 mesos), Guillem Mas (Felanitx, 11 mesos i mig), Pere Sans (Manacor, 5 mesos i 9 dies), Tomàs Castelló (Manacor, 6 mesos i 9 dies), Berenguer Sorell (Manacor, 2 meso Fe (Alcúdia, 8 mesos), Joan Lloret (Alcúdia, 1 any) Jaume Jofre  i Pere Arnau (10 mesos i 7 dies a Sóller), Bernat i Miquel Muntanyola (Dragonera, 10 mesos), Joan Riquer i Domingo Gill (Cap de Trefalempa, un any), Ramon Aguiló i Bernat de Comelles, (Portopí, un any), Bonaventura Calcau (Portopí, un any, vespres), Antoni de Murta (Guardià de la Drassana).
       
Any 1374-Els veedors de la moneda eren Francesc Oliva, argenter i Francesc Bertran; el pesador de la palla era Pere de la Mora, els pesadors de la farina, Bartomeu Escolà i Guillem Canals. Pere Dorta, pesador de les faves, Joan Conill, mesurador del vi, Guillem de Banyeres, siquier de la font de la vila. Vicenç Castell, Jordi Lodrigo i Vicenç Romeu també treballaven a la font de la vila.
       
23 de gener de 1374 - Pere Seguer, natural de Capcir, teixidor d'Artà, és encarregat de la guàrdia del castell de Capdepera.
       
12 de febrer de 1374- " Diumenje a XII. de Febrer, rebí per ma den Ramón Blanch preuere que fo vengut de las parts de Orient, e den Pere Valdovi, mercader, e den Pera Company, que fo vengut del dit lloch, e dix: que habia molt trebalat lá, per la obra (de la Seu) e en dona diners de argent de moneda de moros los quals venien les taules , e una saca de lana que pesa. II. quintars e venda a rahó de v. liures lo quintar: munta tot. x. liuras.".

4 de març de 1374- Amb la coca d'Antoni Oliver arriben a Mallorca 36 sacs de pastell.(ARM, RP 2003-A, f.2r).
       
Abril de 1374- El formatge de Mallorca val entre 16 i 14 diners la lliura
       
2 d'abril de 1374- Fragment de les despeses de Pere el Cerimoniós pel dinar del dia de Pasqua.

       
Dia de Pascha Florida, en lo qual dia lo senyor rey tench casa a la senyora reyna e als infants , a l'infant en Martí, comte d'Urgell, comte d'Anpuries, mossèn de Tarragona , mossèn de Leyda, mossèn d'Euna, vezcomte de Gualcalls, e molts d ' altres nobles cavallers e fills d'aquells, dones e donzelles, e d'altres diverses gents de ciutats e viles.
        . . . juyvert molt e enfulla costa 21 sous 6 diners; mescalla 20 sous; fideus 50 lliures, a raó de 8 diners la lliura, costen 33 sous 6 diners; formatges de Mallorques a farsiment de cabrits e a fideus, 14, costen 22 sous 1 diner; olles a les cuynes, set, e una coçola, costen 6 sous; mel a farsiment de cabrit s e a salsa de pagó, e juyvert e mascalla , 168 lliures, a raó de 5 diners la lliura, costen 125 sous; fil d'empalomar, dues lliures, costen 3 sous 8 diners: formatges freschs a flaons a sopar, 49 formatges, costen 44 sous 11 diners...  (ACA Reial Patrimoni Mr. E 14.)

12 d'abril de 1374 - El Consell General estableix una aportació de 10.000 florins en comptes dels 60.000 que demanava el rei per a la campanya de Sardenya, i es fonamenta en les males anyades passades.
   
18 de maig de 1374- El rei Pere dóna llicència als jurats de Mallorca perquè puguin pagar a G. Dolc el sou que li correspon com mestre d'escola, amb la condició de no sobrepassar les cinquanta lliures mallorquines anuals: pus que no puig mes avant de cincuanta lliures de Mallorques.

24 de maig de 1374 - El sicilià Bento Betllorini surt de Mallorca amb 7 bales de drap, 37 dotzenes de cordes gruixades d'espart (llibants) i 4 barrils de goma aràbiga.(ARM RP 2002 f.24 v)

Agost de 1374-Jaume IV de Mallorca travessa amb l'exèrcit els Pirineus per Conflent.

10 d'agost de 1374 - El rei Pere davant la manca de treball per les males anyades ordena la reducció del nombre de captius. (BSAL VII, pàg.359).

10 d’agost de 1374- El mercer jueu Iusef  Benihauda Ben Forsg té un lloc de venda en el mercat de Campos.

16 de setembre de 1374- Berenguer Riquer, brodador, confecciona uns blasons per a la duquesa Mata d'Armanyac , esposa del príncep Joan d'Aragó .
       
30 de setembre de 1374-Mor en el convent del Carme el general del Carmel, Fra Joan Ballester de Campos.
       
7 d'octubre de 1374-Moren a la forca penjats per conspiració catorze captius sarraïns acusats de voler incendiar Ciutat per tal d'apoderar-se del Regne. (Noticiari de Salzet).
       
11 d'octubre de 1374- Francesc Gironès, propietari de terres i un molí a Coanegra, arriba a una composició amb el procurador reial, de manera que paga 10 lliures per tal de redimir al seu esclau Guillem que va acoltellar i matar a una esclava també seva anomenada Maria.
       
14 d'octubre de 1374 - Les tropes de l'infant Jaume de Mallorca vencen a Vinça.
       
8 de desembre de 1374 - L'infant Jaume es planta davant Barcelona amb un exèrcit mercenari de 10.000 homes, però no s'atreveix a atacar.

Descripció que fa Miguel de Verms, notari i procurador dels comtes de Foix de la mort a Castella de l'infant de Mallorca l'any 1375

"En apres, lan mil CCC setanta et quatre, lo dit enfant de Malhorqua, qui era escapat, lo qual se tenia per rey de Malhorqua fet guerra al rey d' Aragón et entret en Rosilho am sing cents lances; et metet lo seti a Villa-Franqua de Conflent, et la combatet, et d'aqui enfora devant Barsalona, on hestot hun mes complit que res no li auset yssir defora. Et d'aqui enfora s'en anet en Urgel on estet hun temps; et per la fam que y era, s'en passet en Castelha per haver socors et la marquesa sa sor era ab luy et aqui lo dit rey de Malhorqua morit. Et la marquesa sa sor s'en tornet per Navarra et per Bearn, et sen anet en Avinho. Et aqui el a fet donacio al duc d'Anyo, del realme de Malhorqua et dautres sos drets." (Pantheon litteraire, 1875,pág. 582 de Buchon)

endavant