Any 1377

Any 1377-Feines a la muralla. Expropiació de béns de Jafudà Alatzar: els jueus pertanyen a la senyoria en persona i béns, i el reí pot disposar-ne quan vulgui.

Any 1377-La nau de Jaume Sorell i Arnau Baseya es dirigeix a Beirut.2 de gener de 1377 -Neix Casimir IV de Pomérania, duc de Słupsk (n.1351).

                                                              1377 Mestre de sant Mateu i sant Francesc

Any 1377- El Mestre de Sant Mateu acaba el retaule de Sant Mateu i Sant Francesc de la Catedral de Palma.

Abril de 1377 - Mor a València Jafudà Alatzar financer jueu al servei de la reina Elionor, la qual el va nomenar familiar.

15 d'abril de 1377 - El rei ordena al governador de Vaalència i al seu camarleng   Ramon de Vilanova la incautació de l'herència del financer jueu finat Jafudà Alatzar. El fonament legal del rei Pere consisteix en que els jueus pertanyen a la senyoria en persona i béns, i el reí pot disposar-ne quan vulgui.

20 d'abril de 1377 -Guillem Ferran, patró d'un lleny de 9 bancs, obté llicència del governador per anar en cors contra els musulmans (ARM G 3 F 74v).

28 d'abril de 1377-El Consell de la Universitat de Muro reunit a l’església decideix establir una talla de 100 lliures per a la teulada.

15 de maig de 1377  - Francesc Çagarriga recorda que desde el 15 de maig els homes de fora no poden esser citats per plets.

24 de maig de 1377 - Mor Algirdas, príncep de Lituània

Juny de 1377 -Climent Desportell,patró de la galiota trirrem santa Maria que disposa de 21 bancs és autoritzat a posar-se en cors contra els sarraïns.(ARM G 3, f 116 r)

5 de juny de 1377- La vidua del mercader Joan Artús obté llicència per a la fàbrica d'un retaule dedicat a sant Mateu i sant Francesc per a l'altar de sant Mateu on el notari Mateu Artús havia fundat un benefici.


21 de juny de 1377 -Mor Eduard III, rei anglès.


5 de juliol de 1377-S'arregla una torre de la muralla del Palau Reial a la vora del mar que la mar batent havia fet malbé.

27 de juliol de 1377 - Mor Frederic III de Sicília a Messina.

15 d'agost de 1377- A Muro una mostra disposa de 279 homes d'armes , 11 dels quals poden tenir rossí i  69 són ballesters. Els murers de la mà major són Jaume, Ramon  i Simó Carreres, Bernat Poquet, Guillem Gual, Guillem Dolç, Francesc Font, Guillem i Jaume Vidal, Guillem Gual, Guillem Morey, Pere Ferrer, Jaume Frigola, Mateu Bartomeu, Feliu Mulet, Nicolau Soldevila, Ponç Ramis, Jaume Cerdà, Folquet Sabater.

20 de setembre de 1377- Mor Jaume Feliu, regent de l'hospital de Sóller. El Consell de la Vila nomena successor en el càrrec a Jaume Jofre.

L'11 d'octubre de 1377, Pere el Cerimoniós, es casa  a Barcelona amb la que seria la seva quarta esposa, Sibil·la de Fortià.


endavant