Retaule major de la Seu- Morey
                                     Retaule major de la Seu- Morell
                                            Mare de d 

                                      Mare de Déu de la Pau (Pere Morell)


Any 1384-Donació de l'unicorni als frares predicadors. Estrangers, francs d'impostos.

       
Any 1384-Andreu S'Escala fa donació a Sant Domingo d'un facistol amb l'unicorni.
       
El 5 de febrer de 1384 arrel de la pesta, s'estableix que els estrangers que habitin Mallorca siguin francs per 10 anys.

27 de març de 1384 -Mor Abu l-Qasim al-Baryi, natural de Berja (Almeria), alfaquí i secretari de diversos soldans merínides.

11 d'abril de 1384 - Vicenç Salzet obté la tonsura del bisbe de Telde, Bonanat Tarí.
       
12 d'abril de 1384- Pollença (Llibre de clavaria,1383): De part dels senyors jurats he pegats en Berenguer Mestre, trompador, deu sous per tal com lo feren venir d'Eleró car no y avie yuglars, així que per tal que les festes de Pasquo agés recapte de yuglàs y de fer les festes alegres així com és aqustumat. Forenly donats los dyts deu sous.
       
22 de maig de 1384 - El rei ordena la restitució del prior del convent de sant Domingo a qui els jutges han considerat innocent de les acusacions que es feien en contra d'ell.

14 de juny de 1384

Mor Leonardo de Montaldo, dogo de Gènova

Dissabte,  5 de novembre de 1384- El governador Çagarriga disposa : E primerament que alcun hom ó alcuna dona de qualsevol ley, dignitat, condicio ó statuente sia ó sera, en la ciutat e illa de Mallorques, de deu dias après la présent crida continuament comptadors avant, no gos ó presumesca vestir o portar sobre alcuna partida de la persona drap d or, ni d argent, ni de seda hon haja or ó argent, ni de vallut atzeytoni, mas pusca vestir ó portar drap de seda on no haja or ni argent, sots pena de perdra les vestadures e altres coses en que sera contrafet, e de pagar de altres bens cinquanta liures de reyals de Mallorques menuts sens tota gracia e  merce. Empero les dones mullers de los cavaliers adobats pusquem portar vellats tantsolament mes avant que les altres dones.
       
Item que en alcuns vestits o robes, ne alcuns ligars, o calsars, o altres arrassoments, alcu o alcuna no gos o presumescha metra o fer metra, tenir, ne portar, perles ni pedres fines, ni fres, ni savastre., ni brondadura, ne sobregitamcnt, ni altre obratge per cualsevol nom sia o poxa esser apellat, d or ni d argent ni de seda, exceptat pasama o trena de seda, e obra de botons ab seda, exceptats axi mateix veis, savenes, capéls, ganday... e semblants arnesos, e joyes de cap, en que puxen metra o portar or, argent, o seda, mas no perles ni pedrés fines, sots las dites penes. Empero cascun o cascuna puxa tenir o portar correge de argent solament daurat o blandi, e bos... e aguyers de drap daur, e de argent, e de seda, obrades d or, e d argent, mas no y haje perles ni pedrés fines. Encara puxen tenir e portar tots anels de qualsevol pedrés o perles encastades en aquels. E axi mateix les dones puxen portar al cap agulles ab perles, empero que entre totes les perles no valen mes avant de quoranta sous.
        Item que alcuna dona ne donsella no gos o presumecha portar so es en manegues, ni en girapeus, ni en meneres, mes avant de mig vayred ample, o de ravayre, o d altre pell de menor valor, sots las dites penes, exceptades les dones mullers dels cavaliers adobats les quals pusquen portar j vayre entegra.
        Item que alcuna que sia stada cativa, o filla de catiu o de cativa, o que son p a r e o sa mare sien stats catius, no gos o presumescha tenir o portar alcunes vestedures de seda de ascarlatina de grana, ni de xamellot, ni de drap de major valor, ni aytantpoch gosen aportar pells de alcuna natura de vays ni patins deurats. E asso mateix sia observât e entes de les mullers de aquells qui son stats catius, sots les dites pênes.

                  sant Pau-Pere Marçol
                                                Sant Pau   - Pere Marçol

endavant