Any 1393 - El jurat en cap és del bàndol aragonès.

Any 1393-L'inquisidor Nicolau Eimeric viu el seu exili a Avinyó obligat pel rei Joan.
   
Any 1393-Jean de Valenciennes treballa al portal del Mirador de la Seu.

Any 1393 .Un ban obliga als jueus que estan en el Regne de Mallorques a portar una roda als pits, la meitat vermella i l'altra meitat groga, sota pena de perdre la roba que no la porti. (ARM, AH, 420 f. 104)
   
Any 1393-Construcció de la capella de sant Bernat.
   
Any 1393- Gabriel Sirvent treballa en l'extracció de pedres per a fer els fonaments de l'església de Sencelles.
   
Any 1393-Joan Berard Gironès, jurista, es casa amb Isabel de Torrella
   
Any 1393- Eren jurats: Gambert Roig, jurat en cap. membre del partit aragonès que després de la revolta del Call accedí al control institucional juntament amb  Felip Malferit, Guillem de Térmens, Joan Sallambé. Andreu Çascala i Bernat Oller. Felip Malferit era membre del bàndol aragonès oposat al de Garau Aden, Esbert Roaix, Pau Santmartí, Jordi Brondo i  Ramon Çavila.
   
Any 1393-Francesc Castell d'Alcúdia era el senyor  de l'Albufera.
   
14 de gener de 1393 - Es paguen peatges de 5  homes i del batle de Selva per haver capturat Gabriel Coch de Selva, implicat en els avalots.(ARM, RP 3460, Reial Patrimoni, foli 79 v).
   
16 de gener de 1393 - El procurador reial paga per les despeses fetes arrel de l'execucíó dels insurrectes Pere Julià i de "Cuyana". Després de morts varen ser exposats: Pere Julià en el castell del Temple i Cuyana en el portal de la plaça de Montsó davant els  portals del Call.(ARM, RP 3460, Reial Patrimoni, foli 80 r).
   
20 de gener de 1393 - Execució a Ciutat de l'insurrecte de Manacor Nicolau Brandiç.
   
21 de gener de 1393 -  Pregó per tal que ningú faci mal als jueus que estan a Ciutat i estan tots sota protecció reial. Fol 116 bis v.del llibre de Pregons.
   
El 27 de gener de 1393 és executat a Barcelona Lluís Bellviure, un dels promotors de l'assalt al Call jueu de Ciutat.
   
28 de gener de 1393 - Acord entre el Sindicat Forà i els jurats del Regne perl qual aquests reconeixen un deute de 11.000 lliures amb el sindicat.
   
31 de gener de 1393 - Pregó per tal que ningú no gosi vendre béns dels jueus. Fol 117 bis.del llibre de Pregons.
   
3 de febrer de 1393 - El governador invalida tot allò que els forans obtingueren amb la revolta respecte dels deutes amb els jueus.
   
21 de febrer de 1393 - Que tots aquells que poseescan alberchs, orts, censals e altres drets que sien stats dels juheus, que dins xx. dies hajan denunciat los dits bens e feta fé dels titols en poder de 'n Bn. Taulari not. - Fol 118 bis.v del llibre de Pregons.
   
25 de febrer de 1393 - La reina Violant obté plens poders del rei per a decidir en relació al conflicte forà.


   
4 de març de 1393- Item que null hom ne neguna persona de qualque condició, ostament sia nogos aturar nagun falcó ne astor que haia trobat detres jorns auant mas aytantost con laura trobat lo trameta al batle del loch hon laura trobat. Easso sots pena de XXV liures... Item que null hom ne neguna persona de qualque condició, ostament sia no gos aturar nagun falcó ne astor que haia trobat de tres jorns auant mas aytantost con laura trobat lo trameta al bâtie del loch hon laura trobat. Easso sots pena de XXV liures ...

    En cara mes mana lo dit lochtinent de Gouernador que nullhom ne neguna persona de qualque condició o stament sia daquiauant en naguna manera ne an nagun angan no gos cassar an lailla dela orassa ne de las Datas ab cans ne fures ne ab stelesne per neguna manera que dir ne fer se puscha sots pena deperdra los cans e furas, de pagar al fisch del senyor Rey XX. liu-res. Fol 119 bis del llibre de Pregons.
   
10 de març de 1393 - Joan Rodrigues, patró de nau de Lisboa compra la sarraïna Maria de 20 anys al mercader de Mallorca Ferrer Ramill per 41 lliures i 5 sous.
   
20 de març de 1393 - Prohibició de comprar o vendre res a Francesc Cases, capità de les naus castellanes presents en aquests mars, ni a qualsevol de les persones amb ell contractades. S'avisa als contractats per Francesc Cases que han de sortir de Ciutat el mateix dia 20 o podran ser penjats a la forca. Fol 120 bis del llibre de Pregons.
   
21 de març de 1393 - Els mercaders genovesos demanen llicència per a negociar amb el capità castellà Francesc de Cases la redempció del mercader genovès Aznar Espínola que Cases va capturar. Fol 120 bis del llibre de Pregons.

23 de març de 1393 - Concessió de fira i mercat a Almenara, que és d'Olf de Pròixida

30 de març de 1393- Es paguen els jornals de l'obra de la Seu. A un salari de 6 sous cobren el mestre major picapedrer Guillem Sesoliveres, Pere Morei, mestre del portal, Carabotí, mestre de pedrera, Bartomeu Alòs mestre de pedrera. A 5 sous i sis diners cobren el picapedrer Lleonard i tots els fusters:Jaume Francesc, Julià Armengol. Bernat Pont, Sala , mestre d'aixa i en Serranes. A 5 sous cobren els mestres de pedrera Miquel Torres, Joan Major i els picapedrers Antoni Valls, Torres, Llorenç Tosquella, Cristòfol Prunera, Llorenç Alòs i P.Ramon.
   
5 d'abril de 1393 - Que tothom, axi converses com cristians de natura, observen les ordinacions fêtes per lo Rey, senyor bisbe e frare Guillerm  Carrera, del orde dels preycadors, enqueridor dels heretjes en lo bisbat de Mallorques, tocants les persones converses de judaïsme. Fol 121 bis del llibre de Pregons.

9 d'abril de 1393 - Privilegi de Joan I pel qual recomana l'aprenentatge de la doctrina de Llull.
   
10 d'abril de 1393 - Pregó per tal que tots els venecians contractats en les galeres que estan en el moll tornin a les mateixes per tal de seguir el seu viatge. Fol 122 bis del llibre de Pregons.
   
18 d'abril de 1393 -Liquidació per part del procurador reial del deute contret amb Jacomí Barquer que havia anat al servei del fiscal Antoni Cardell i del veguer Domingo Navarro fins a la Porrassa a reconéixer un lleny armat valencià que ajudava a fugir a bandejats i conversos.(ARM, RP 3460, Reial Patrimoni, foli 82 r).

19 d'abril de 1393 - Bartomeu Orell de Porreres, patró de galiota aporta un florí a l'obra de la Seu que són 15 sous (ACM. Llibre de fabrica 1709, f.50 v)
   
30 d'abril de 1393-Un pregó anuncia una processó contra la sequera que partirà de la Seu fins al convent de santa Clara.
   

20 de maig de 1393 - S'imposa la pena del tall d'una mà a qui atempti contra el Call dels jueus.

6 de juny de 1393 -Mor  Go-En'yū, emperador japonès   

11 de juny del 1393- Mor Jean Ier de Bourbon-La Marche, comte de la Marche, de Vendôme i de Castres

12 de juny de 1393-El rei Joan ordena el retorn de la roba i béns presos en l'assalt al Call.

13 de juny de 1393 -Neix  Rolando il Magnifico, condottiero

   
24 de juliol de 1393- Concessió pel rei Juan als mallorquins del privilegi pel qual poden imposar drets sobre el pa, vi, carns, olis i altres vectigals en les coses i mercaderies, i agafar els seus productes, vendre'ls o arrendar-los com millor sembli als Jurats, i al Gran i General Consell...
   
26 de juliol de 1393- Joan de Valenciennes cobra 40 florins per 5 imatges de profetes que va fer per a la Seu. Rica Alamant cobra 17 florins per haver fet dos tabernacles.
   
7 d'agost de 1393 - Pregó que prohibeix  caçar i tallar llenyes del bosc de Bellver o de les seves pertinences sota pensa de multa de  25 lliures. Fol 128 bis del llibre de Pregons.
   
12 de setembre de 1393- Davant les queixes dels assalariats, el governador Ramon d'Abella prohibeix tenir més de quatre esclaus setmaners.

17 de setembre de 1393—Pregó de les ordinacions estatuides per lo Sr. rey a instancia dels sindichs la universitat, micer Pere Solanes canonge, Andreu Rossinyol, Jordi Roig, Ramon Moscaroles, Barthomeu Roger e Lorens Mager, per carta dada en Valencia a 18 de décembre de 1392 . E son les seguents: I. Que tots draps de lana qui 's vendrán se hageñ a cañar jaent lo drap sobre tauler e possant la cana un palm dins la simolsa.II. Que de los dits draps la pessa entegra hagen esser xv. canes e mija, canat en la dita manera. III. Que negú no puga tenir a semmana ni per logar a altre mes de quatre catius entre máscles e fembres, empero per son propi us ne puxa tenir tants com ne voira. IV. Que tots los censáls venuts o encarregats en gracia de poder redimir dins un cert temps, y que per passament del dit temps s' han fet perpétuals, puxen esser reemuts e quitats dins un temps igual al de la primera gracia concedida a contar de la data de les presents. V. Que los abatuts fraudulosament sien ab veu de crida pública denunciats e anomenats e escrits en los lochs pûblichs, y declarats inabils a regir oficis reyals o universals. VI. Que tots venedors de blats, après que hi hauràn posât preu, no 'l puguen pujar sino de dos o tres diners per cascun dia, e que aquells hagen a vendre be nedejats e be porgats ab cert garbell ordenador per los jurats e consell del règne. VII. Que tots plets que 's menen o d' aci avant se menaràn sien determináts e finats dins los terminis contenguts en les franqueses e privilegis del règne; e aquell qui será vensut sia al vencedor condempnat en les messions, tan ben en la primera com en les altres instancies, si donchs no havia evidentement justa causa de pledejar; e aquell qui 's clamará de major quántitat que no li sia deguda pach de V excès quint al fisch real per calonia, axi com la paga aquell qui nega so que deu, après que hi es condempnat. VIII. Que negun procurador fiscal, sots privació d' offici, no gos menar ni procurar plets ni causes de singulars persones, ni altres, sino solament afers e causes fiscals. IX. Que algun que sia o hage estât catiu npuv.i per si mateix manar en cap o tenir barques lauts o altres vexells de mar, ne ab aquells navegar ni encare pescar, sens altre navegador o pescador principal qui no sia estat catiu. (Fol. 2. Llibre II del Llibre de Pregons).

22 de setembre de 1393 - Joan Rafal de sant Joan de Sineu paga 17 lliures per un ase que ja no és necessaria per a l'obra de la Seu. (ACM, Llibre de Fàbrica 1709 Llibre 5 f.52)
   
27 de setembre de 1393 - Prohibició de llevar xàrcies, llenyam, o altres coses de les galeres de la Universitat a les drassanes o a les riberes de mar, ni d'usar els porxos d'aquestes galeres per a posar-hi barques, xàrcies, bótes o altres coses. (Fol 10 Llibre II del Llibre de Pregons).
   
5 de novembre de 1393-Dalmau de Requesens obté la cavalleria del difunt Ferrer Rosselló.
   
7 de novembre de 1393- Pere de Villalonga obté llicència per a l'exportació a Flandes de dues mil fustes de ballesta. Les ballestes es feien d'ullastre.
   
9 de novembre de 1393, el rei Joan concedeix la remissió de penes a Pere Font i Bernat Nivorra del Pla de Sant Jordi, culpats de la mort de Guillem Coll.
   
19 de novembre de 1393-Ballestes fàbricades a Mallorca."Nos, en Johan etc. Per tenor de la présent atorgam haver reebudes de vos leal nostre en Matheu de Lóscos, lochtinent de procurador real de Mallorques, dins una caxa que ns havets tremesa, sis ballestes pintades d aur ab nostres senyals, les quals de manament nostre nos havets fetes fer en Mallorqua "
   
22 de novembre de 1393 - Que tots aquells qui sien de la nau den P. des Camp e de la galea de la mercadería de present se deguen recullir en los dits navilís, sots pena de penjar.
    —Que tots los jueus qui son o daquí avant serán en lo regne de Mallorca deguen portar una roda als pits, la mitat vermella e l'altre meytat groga
    (Fol. 13... Llibre II del Llibre de Pregons)
   
5 de desembre de 1393-Blai Juny obté llicència per a l'exportació de fustes de ballesta a Flandes.
   
9 de desembre de 1393- El patró genovès Luquinus jura que no treurà de Mallorca cap convers, per tal d'obtenir llicència per a viatjar a Flandes.
   
20 de desembre de 1393- El pintor Gabriel Vidrier compra els esclaus, Nicolau, turc, i Gregori, tàrtar.

any 1394