Detall del Mirador de la Seu
                                                                                                 Detall del Mirador de la Seu

Any 1394 - El jurat en cap és del bàndol dels aragonesos. El rei vol informació del viatge a Tartària.

Any 1394-Ortís de Santmartí del bàndol dels aragonesos és el jurat en cap. Els altres jurats eren Joan Saflor, Andreu Rossinyol, Felip de Tèrmens, Francesc de Saragossa i Tomàs Romeu.
   
Any 1394- Fundació de Sant Honorat per Arnau Desbrull, partidari de Jaume III.
  
Any 1394-Joan Safàbrega, brodador, compra una casa del pintor Joan Daurer que vivia darrera del convent de Sant Domènec (Illeta 60).
   
1 de gener de 1394- Berenguer Montagut en un pregó contra la blasfèmia imposa penes de 10 lliures de multa o la llengua clavada als blasfems.
   
1 de gener de 1394- " que negun capdeguayte ne saig, no gos, ni deja jugar ni fer jugara negun joch de gresca, sots pena de esser privat del offici, sens tota gracia e merce; ni deian jurar leyg de Deu ni de la verge Maria, sots la pena demunt dita: cor aquets ho dejen squivar"
   
11 de gener de 1394- Entren 8 galeres armades de Barcelona que es dirigeixen a Sicília.(ACM. Llibre de fabrica 1709, Llibre V f.7 v)
   
20 de gener de 1394- Testament de Joan Desmàs que elegeix sepultura en el convent de les Llagues de sant Francesc, en el carner del seu avi Bernat Marser que edificà la capella de la Mare del Fill de Déu.
   
21 de gener de 1394-Arriba a Palma una barca de genovesos que es dirigeix a Oristany.
   
26 de gener de 1394-Joan de Valenciennes cobra 6 florins per un àngel que ha fet per a la Seu.
   
28 de gener de 1394-Mor l'escultor i arquitecte Pere Morell.
   
Dia 1 de febrer de 1394- Catalina Sagrera, filla de Dalmau de Felanitx es casa amb  Jaume Jordi.
   
17 de febrer de 1394- Publicació del guiatge concedit per carta real dada en lo monestir de Pedralbes a 29 juliol de 1392, a tots aquells qui s' acordarán ab l' armada per lo passatge de Serdenya, en ocasió d' armar aqui una galea moss. Origo de la Rocha, Comte de la illa de Córcega. Fol. 15. Llibre II  dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.

1 de març de 1394 "dicmenge lo primer die de marts, que fo quinquagesima e feu gran fortuna de vent " (ACM; Llibre de fàbrica 1709- Llibre V. f.8v )
   
25 de març de 1394 ".. Governador, entès havem que aqui en Mallorques han venguts de Portugal be cent sinquanta juheus, los quals son stats be per vos acullits e per la gent de la terra convinentment tractats, de que havem haut gran plaer. Per que us manam expressament quels dits juheus e tots altres que hi venguen mantengats e defensats axi com si eren christians. E per res per algun no soffirats de paraula ne de fet aquells o altres d'ells ésser mal tractatts. E fet los assignar cert loch convinent en la Ciutat, hon stien apartats. En altra manera certificam vos que si lo contrari ere fet en qualsevol manera seria imputat a culpa vostra. Datum Valencie a XV de mars, l'any de la nativitat de nostre Senyor MCCCXC quatre. Rex Johan."
   
27 de març de 1394- Que com lo Sr. Rey ab la seua pragmática hage revocat l' ofici de mestre de guayta y les 28 persones qui anavan en aquella, manant que la dita guayta en avant sia feta per los vesins en la forma antigament acostumada; per so ordena a totes persones que com manat los será deguen venir a la Sala, o trametre hom per ells, a una hora de nit, per tal que sapien hon deuen anar guaytar, e en aquell lloch deguen estar tota la nit fins lo jorn clar. Fol. 18. Llibre II  dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.
   
11 d'abril de 1394-—"Entes havem que ara novellament es vengut aqui un hom avoncle den Company, de la ciutat de Mallorques, lo qual be ha XL. (1354) anys ana en Tartaria e en la terra del gran Can ab en Francesch dez Valer de la dita ciutat. On cora nos cobeejem molt veure lo dit hom e haver informado e colloqui ab ell e saber los fets e .actes que ha vists en les dites terres: .Manam vos que vistes les presents nos trametats lo dit hom per la primera fusta qui vinga aci en Valencia, dihentli de part no«tra quens en fará servey, lo qual haurem per agradable. Dada en Valencia, sots nostre segell secret, a xj dies Dabril del any Mil cccxciiij. Rex Johannes."
   
27 d'abril de 1394 - El mallorquí Guillem Morell, germà de Pere Morell, una vegada mort el mestre Pere Sacoma, és nomenat mestre major d'obres de la Seu de Girona.
   
Maig de 1394- Francesc Comes pinta el retaule de l'església parroquial de Pollença.

4 de juny de 1394

Neix Felipa de Làncaster, reina consort anglesa

Mor Maria de Bohum, primera esposa d'Enric IV d'Anglaterra

12 de juny de 1394

Mor Guy di Prangins, bisbe de Lausana

13 de juny de 1394

Mor  Warcisław VI, aristòcrata polonès.


   
28 de juliol de 1394 - A Avinyó s'elegeix successor del papa  Climent VII, al cardenal d'Aragó, Pere de Luna, que pren el nom de Benet XIII.
   
23 de setembre de 1394-Berenguer de Montagut prohibeix treure falcons o altres aus caçadores de l'illa.
   
29 de setembre de 1394 - Pedro de Luna és elegit papa a Avinyó amb el nom de Benedicte XIII.

   
18 d'octubre de 1394 - El bisbe Lluis de Prades oficia el Te-Deum a la Seu en acció de gràcies al nomenament del papa Pedro de Luna (Benedicte XIII),considerat cismàtic, però reconegut en el conjunt dels Països Catalans.
   
24 d'octubre de 1394 - Pere Saguer és confirmat guardià del castell de Capdepera.
   
15 de desembre de 1394—Pregò de la letra reyal dada a Barcelona a 16 de octubre del dit any 1391, revocant tota facultat concedida a qualsevols oficials de donar licencia a conversos de exir fora la senyoria, y manant a tots oficials de mar que si algunes fembres converses ni encara infants menors de xv. anys sen volien exir, que les prenguen e metan en poder del ordinari.

                                                    base del portal del mirador


                                                                                                           Base del Portal del Mirador (Seu 1394)

l'any 1405 a Mallorca ixent