Any 1395
           
Any 1395, Miquel Boscà , picapedrer, dirigeix les obres del convent del Puig de Pollença.

           
Any 1395-Jaume Lustrach, alquimista, té el seu laboratori a la Torre de l'Àngel de l'Almudaina.

           
Any 1395-Jaume Corretger, ermità, vivia al Puig de Santa Magdalena d'Inca.

           
Any 1395-L'Hostal d'En Truyols estava situat al carrer Molí de Vent (Ferreria) de Palma.

           
Aquest mateix any Bernardo Bovo era el cònsol venecià a Mallorca.

           
Any 1395-Antoni Calafat era el batle reial de Santa Margalida.

           
Any 1395-El rector d'Esporles era Romeu Fontanet; el de Campos, Gabriel Pont, i el de Sóller Bartomeu Manresa.

           
Any 1395- El carrer del Sol de Palma es deia carrer del Vilar, i a la sortida hi havia la Font del Temple.

           
Any 1395- Francesc Comes pinta dos retrats del rei d'Anglaterra i del duc de Lancaster per encàrrec del rei Joan, després de seguir les indicacions de l'alquimista Jaume Lustrach.

           
Any 1395 - Joan I concedeix un impost a Alcúdia sobre el dret de les mercaderies del port per tal de sufragar les obres del moll.

           
13 de gener de 1395- El papa Benet XIII nomena fra Pere de Riba inquisidor general del Regne.

           
El 20 de gener de 1395 el barber Antoni Pastor arriba a Felanitx per atendre els malalts.

           
11 de març de 1395- Que dema demati tot hom generalment tinga los obradors tancats y seguesca la processò que 's farà a la Seu faent lahors e gracies a nostre Senyor Deus per la pluja quensha dada. (Fol. 33. Llibre II  dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.)

           
13 de març de 1395-El lleny de Jaume Ferrer que transportava 150 quarteres de blat per a l'estol del rei a Sicília és obligat a deixar-ne 50 a Alcúdia per un import de 50 lliures.

           
22 de març de 1395-Ordinacions y capitols sobre l' offici de fusters, que mana publicar en Brg. de Montagut lochtinent del governador moss. Ramon Dabella, a suplicació dels honrats jurats y del sobreposats del dit offici.

26 de març de 1395 - Els jueus portuguesos Isaac Guidela i Abraham Baguali obtenen llicència de Berenguer de Montagut per a tenir sinagoga.

4 d'abril de 1395 - Neix Jordi de Trebisonda, filòsof i humanista bizantí.
           
5 d'abril de 1395 - Joan Sunyer i Lluís Rigolf obtenen permís d'exportació de 20 sacs de cotó a Bugia en la nau de Bernat Ullastre (ARM G5 F 69v).

           
15 d'abril de 1395 - Bernat Ullastre, ciutadà de Barcelona, obté permís per anar amb el seu lleny des de Mallorca a Bugia. (ARM G5 F 70v)

           
19 d'abril de 1395- Que negu gos tenir palesament ni amagada taulers per jugar a nigún joch de grescha ne altres jochs de daus vedats, ni jugar als dits jochs sots pena de x, lliures; ni jurar leig de Deu ni de ses partides, sots pena de correr la vila ab la lengua clavada e de estar al costell o de pagar x lliures. Fol. 34. Llibre II  dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.

20 d'abril de 1395 — Jaume Vicens de Santanyí obté llicència per anar en cors amb el seu rampí de 10 bancs i 40 rems contra els enemics del Rei. (ARM Guiatges 5 f. 72)
           
21 d'abril de 1395-Berenguer de Montagut prohibeix caçar amb xarxes, ballesta, cans o altres, des de Carnestoltes fins  sant Miquel.

26 d'abril de 1395 -Mor Caterina de Bohèmia, duquesa d'Àustria

11 de maig del 1395 - Gian Galeazzo Visconti obté el títol de duc de Milà

           
13 de maig de 1395-El rector de Sóller, Bartomeu de Manresa,  lliura un retaule fet pel fuster Gabriel Vilet i pintat per Francesc Comes per a la capella de sant Pere i  de sant Bartomeu.

1 de juny de 1395 -Neix Gianfrancesco Gonzaga, primer marquès de Màntua

3 de juny de 1395 - Mor  Iván Sisman, tsar búlgar.
           
7 de juny de 1395- Publicació de la carta real dada a Valencia a 3 d'abril en 1394, per la qual dona facultat a tots mercaders o factors lurs que hagen comprats sarts e sardes hauts de la guerra ab Brancha Leo de Auria, que aquests puxen vendre a qualsevols persones, subdits emperó de dit Sr. Rey, y ab pacte que acabada la guerra, si la illa de Serdenya romandrà per dit senyor y ell ho mana, que restituit el preu a los compradors los dits sarts y sardes hagen esser deliurats. Fol. 42. Llibre II  dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.

           
18 de juny de 1395-Que nigùn pescador gos passar las puntes del Cap Blanch ni del de Tramfalempa,
y que cada vespre deguen recullirse a la ciutat y presentarse a 'n Arnau de Ginta y a 'n Guerau Torrella boter, a asso deputats.(B.S.A.L. Tom IX.p. 130).


           
16 de juliol de 1395- Recepció a Joan I.  En Berenguer de Munt Agut, donzeyl, loch tinent del noble mossèn Ramon de Abeyla, caveller conseller del senyor rey e governador del Regne de Mallorques als arnats tots e sengles batles e jurats de les viles..."Com nos ab los honrats jurats per fer sollempnitat e festa a la venguda del senyor rey agam acordat que de cascuna vila, loch e paroquia venguen ses bons homens ab cavangadures, los quals sien apparallats quan lo dia per nos a aquells assignador venguen assi per sollempnizar la dita festa e primerament de la vila d'Inqua XXXX persones, de Sineu XXX persones, de Pollensa XXX persones, de Robines XX persones, de Alcudia XX persones, de Muro XX persones, de Sentselles XV persones, de Selva XX persones, d'Aleró X persones, de Santa Margalida de Muro VI persones, de Vyalfas VI persones, de Campanet VI persones, de Campanet IIII persones, de Santa Maria del Camí IIII persones, de Maretxí II persones, les quals persones sian alegides per volsaltres dits jurats e vostra consell..." "E mes aian acordat que per vosaltres dits batlles sia fet manement a tots los juglàs de qualsavol struments que atrobarets cascú en vostra paroquia, sots pena de star cent jorns en la presó...

               
18 de juliol de 1395- El rei Joan I que fuig de la pesta, arriba a Sóller. Durant la setmana posterior habita al castell de Bellver.

              
19 de juliol de 1395- Dimarts-Pollença elegeix 30 persones per a la recepció reial:... dits jurats per vigor de la demunt dita letra feren aplegar dins la casa de la almoyna los conselers següents: primerament Anthoni Morgat, Thomàs Morey, Pere Castel, C. Munar, jurats; Martí Sereiba, Pere Capons, Pere Cabaneles, spaciayre, Perpiyà Marí, Berenguer Morgat, Arnau Prats, Ramon Serdà, Bernat Net, Bernat Mescort, G. Colet, T. Porquer, Berthomeu Carbó, Julià Vidal de la plassa, Anthoni Aulí, Pere Timoneda, Francesc Brotat, Ramon Vives, Bernat Vila, los quals demunt dits consellers, tots concordans donaren poder als damunt dits jurats que ab IIII bons homes posquesen alegir los XXX bons homens, los quals demunt dits jurats cascún n'alegí hun privadament: Anthoni Morgat alegí Anthoni Aulí, Thomas Morey alegí Guiem Porquer, Pere Castell alegí Julià de la plassa, G. Munar alegí en Bernat
Vila, sastre, los quals demunt dits jurats ab los dits prohomens hordonaren los XXX bons homens segents per anar en la ciutat com lo dia serà ordonat:
                Presents amb rossins: Bernat Baldrich, batle reial amb el d' Anthoni Michel, Tomàs Morey, T Mascort, G.Marí,G.Tihó, G.Roger,Pere Poquet, Bernat Vila, sastre ,Ramon Serà ,Arnau Company ,Pere Melià , Bernat Catlar ,Vicent Niell, Pere Seguí
               Presents amb mules : G. Munar, Martí Seriba amb un mul d'En Carbó, P. Bertran farer ,Faliu Palicer, Matheu Sala ,G. Oliva, Jacme Muntada ,Anthoni Vidal, perayre, Johan Aragonès, Michel Casedor,Pere Cabanelles, hereu ,Perpiyà Martí, Matheu Porquer,Anthoni Gruat, Francesc Brotat.
               Bernat Vensala , amb uns bistia de Boràs.
               Pere Castell-
               
Els joglars de Pollença per a la recepció són: co es en Johan Desde, Berthomeu Oliver, jutglàs de trompa; Berthomeu Batle jutglar de flauta; Martí Perdegayes, Pere Cànoves, jutglars de caremela.


21 de juliol de 1395- Que per la entrada que lo Sr. Rey fa la nit present en lo castell de Bellver tothom el vespre dega fer alimares de fochs e falles enceses per tcrrats e per los cloquers e per les fustes, ab sons de bacins e de massoles, e que los senys e esquelles sonen per totes les esgleyes con la Seu comensarà. Fol. 47. Llibre II  dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.
           
22 de juliol de 1395-Que com lo Sr. Rey e la senyora Reyna hagen délibérât de entrar en la ciutat dimecres a xxviij. del present mes, e los Jurats hagen determenat que los sia feta festa solempne, com de bonos e naturals vassalls se pertany, que tots aquells qui son estats deputats en encortinar deguen apareylar los trasts qui 'ls foren dats, e los caps dels officis deguen aximatex apareylar e arrasar llurs trasts corresponents.

               
29 de juliol de 1395 - Dijous- Mor Francesquina vídua del mercader Berenguer Sunyer. Deixa  entre altres a la seva esclava Maciana sis diners; 10 sous i dos diners per als pobres el dos d'agost; dos sous i quatre diners per a la cendra per fer la bugada de la casa el 3 d'agost; vuit sous al fosser per fer la fossa; 10 sous a cadascuna de les 29 monges del Puig de Pollença; 20 sous als frares predicadors que aporten el seu cos a la sepultura i vuit lliures per l'hàbit, i tretze sous i dos diners per el pa i les candeles de la missa de difunts; 20 sous  a cadascun dels ermitans, fra Joan Biscaí, fra Guillem de Santa Pau, fra Bernat Senrer de la parròquia de Pollença, a fra Arnau Got de la parròquia d'Alcúdia, a  fra Guillem Goday de la parròquia de Sóller, a fra Claramunt Pujades  i a fra Nicolau Pons i fra Pere Vergens, ermitans de Bellver, a fra Jaume Corretger, ermità del Puig d'Inca; a fra Antoni Bordoy ermità de Banyalbufar; a fra Joan Guitard de la parròquia de Bunyola;  a fra Bartomeu Aguilar de l'ermita de Montuïri, a fra Antoni Muntaner, ermità de la parròquia d'Esporles, a fra Pere Aguiló de la parròquia de Selva; 20 sous també a cadascun dels ermitans del Puig de Randa: fra Arnau Desbrull, fra Antoni Català, fra Martí Muner, fra Miquel Vidal i fra Francesc Reus, altres 20 sous a cada ermità d'Alaró: fra Garcia, fra Domingo, fra Antoni Nogueres;20 sous més a cadascuns dels ermitans de Valldemossa fra Nicolau de Quart i fra Nicolau Mora i a fra Guillem Escola de l'ermita de la Trinitat i també 20 sous a fra Arnau Alguer que està als òrfans.

18 d'agost de 1395 - Testament de Pere Safortesa Colomines, senyor d'Hero.
               
Setembre de 1395- Els ciutadans a Felanitx no volen pagar els talls locals.

               
13 de setembre de 1395-Isabel de Mallorca obté el castell de Galargues a Provença.

               
20 de setembre de 1395-Benedicte XIII (antipapa) nomena cardenal al bisbe mallorquí de Catánia, Pere Serra.

27 de setembre de 1395 - Arriben a Mallorca quatre naus venecianes provinents de Flandes i descarreguen robes a Ciutat (ARM, RP 2002, F 17 r).
               
5 d'octubre de 1395 Arimany de Camporrells, castellà de Santueri, es queixa de les ingerències del batle de Felanitx.

               
15 d'octubre de 1395-Joan I ordena denunciar els esclaus grecs i armenis.

               
10 de novembre de 1395-Constitució del Col·legi de Flassaders.

               
18 de novembre de 1395-El rei Joan admet la constitució de confraries de menestrals.

  Placia al Senyor rey que los officis de manestrals qui per concessions o en altra manera han acustumat de tenir caxes e fer confraries, almoynes e fer altres actes col·legials licits que d-aci avant puxen continuar e tenir aquelles....E que si ordinations o estatuts pertanyents a lur collegi o confraria hauran a fer que aquells haien a esser fetes e fets ab consentiment e voluntat dels dits jurats e prohomens e ab auctoritat del dit veguer e ab confirmació e corroboració del dit governador o de son loctinent (ARM, Còdex 9, 23-23v)

18 de novembre de 1395-El rei Joan i la cort tornen a Barcelona amb 5 galeres.
          
18 de novembre de 1395- "Jo Pere Manleu, prevere procurador de Pere Mulet, rector de Castelig que declara posseir los béns següents: un alberg ab Son clos, prop de l'església  e afronta al camí públic, e d'altra part ab l'església, e altres parts de Domingo Grau".

                

l'any 1405 a Mallorca ixent