Any 1401-Jurat en cap del bàndol mallorquí. Crisi institucional i lluita dels bàndols pel control institucional.

       
Any 1401- Bernat Febrer del bàndol dels mallorquins és jurat en cap.

Any 1401- L'esclau tàrtar Lluc  intenta fugir del taller del seu amo, el pintor Lluís Borrassà.
       
Any 1401- El governador ordena al batle de Felanitx que estableixi una ronda totes les nits amb deu homes per a detenir als qui portin armes o siguin sospitosos de promoure  bandositats.
       
Any 1401-Sisa del vi: per quascuna bota vergada de CXII quortés e per cascuna somada pach al size de XXV quortés. El jueu que compri verema per fer vi ha de pagar la sisa abans de fer el vi.
Cent grams de formatge de Mallorca, que és el més consumit a Barcelona, valen tres diners.

Any 1401- Antoni Gost és el rector d'Inca

Any 1401- Davant l'Almudaina hi havia un fossar

Any 1401- Pere Massot, mestre de la Seu, treballa en el penya-segat del davant per tal d'evitar enderrocs.

Any 1401 -Guillem de Montornès té Sa Torre a Sineu

Any 1401- Guillem Palmer té Son Orlandis (Andratx)


       
Gener de 1401 - Jaume Valentí i Pere Sala són reelegits en el seu càrrec, cosa que no permet la pragmàtica d'Anglesola que no permet la repetició en els càrrecs durant els quatre anys posteriors.
       
Gener de 1401 - Joan Sagranada, elegit jurat, Vicenç Salzet, advocat i el notari Venals, escrivà no són admesos pel bàndol que controla el Consell.
       
17 de gener de 1401- El rei Martí autoritza als frares jeronis la residència a Miramar  (HGRM Dameto,Mut,Alemany,pàgina 619)
       
El 13 de gener de 1401 el rei Martí atorga el privilegi a la població mallorquina de ser tractada com  la catalana.
       
15 de gener de 1401- Concessió del rei Martí l'Humà per evitar els abusos que hi ha en el mar per part de cristians i infidels. Per tal que els viatges siguin més segurs, concedeix als jutges i cònsols, facultat per poder jutgar.
       
El 17 de gener de 1401 el rei Martí I ratifica la donació de la casa, capella i alguns trossos de Miramar a l'Ordre de Sant Jeroni.

20 de gener de 1401 - A Barcelona comença a operar una Taula de canvi instal·lada a la Llotja.
       
26 de gener de 1401-Berenguer Umbert llegeix una carta reial que ordena  la substitució dels jurats Guillem de Santjoan,  Pasqual Cirera, Joan Berard, Berenguer de Marina, Francesc Lodrigo i Guillem Sorribes (que eren del bàndol dels mallorquins).
       
14 de febrer de 1401- Guillem de Montornés succeeix al seu avi Ramon Sa Torre a la possessió de Sineu.
       
20 d'abril de 1401 - Roger de Montcada és designat governador de Mallorca.(ACA, C, reg. 2265, f. 132 V.-133 r.).
       
22 d'abril de 1401 - El rei ordena al governador que expulsi del regne al framenor Bonacrist per la seva predicació en contra de la decisió reial de cessar jurats i consellers i la substitució dels mateixos a dit.(ACA, C, reg. 2244, f. 166 v.).
       
4 de maig de 1401 - El rei fa cessar els jurats Bernat Febrer (bàndol dels mallorquins), Arnau Sureda, Francesc de Brossa, Miquel Desdé, Bernat Terrassa  i Joan de Moià i als consellers Bernat Febrer, jurat ; Pelay Onis, Joan Tagamanent, en Joan Sagranada, Andreu de Santjust, Ramonet Santmarti, G. Robert, Antoni de Puigdorfila, i en Jaume de Mora, consellers, per l'estament dels cavallers. Per l'estament dels ciutadans fa cessar Arnau Sureda, jurat, Francesc de Brossa, jurat; Lluc d'Abri, Pere Carlet, Joan de Canelles, Andreu Rossinyol (bàndol aragonès), Mateu Gorcs, Joan Saflor (bàndol aragonès), Francesc Umbert, Nicolau de Berga, Aparici Cirera, Pere Gual i Ramon Llull, consellers. Per l'estament dels mercaders fa cessar Miquel Desde, jurat, Bernat Terrassa, jurat; Joan Dameto, Ramon Gual, Blai de Juny, Antoni de Clara, Antoni Lores, Joan Cabaspre, Bartomeu Gibert, Jaume Guitart, Pere Manresa, Antoni Soldevila, Julia Guardiola, Pere Bac, Jaume Navarro, Ramon Bartomeu, Joan Lledo i Berenguer Ferrer, consellers. Per l'estament dels menestrals són cessats, Joan de Moia, jurat; Pere Glasat, Gaver Torrella, Pere Marsol, Pere Estrader, G. Pau, Arnau Sague, Pere de Vilamajor, Luqui Alcover, Gabriel Ortet, Jaume Soler, Bernat Busquet, Andreu Bernardet, G. Cauler, Bartomeu Domenec, Joan Mascaro, Pere d'Olmes, Joan Soldevila, Berenguer Fontanet, Llorenc Bisbal, Esteve Canoves, Nicolau Truyols, Antoni Navata, Antoni Vives, Joan Benajam, Pere Llorens, Pere Guibert, Guillem Cursac, Nicolau Comallonga, Joan Basset, Pere Sagui i Llorenc Mulet de Centelles, consellers. Els cessats de la part forana són, Macià Aimeric, Antoni Llobera, Pere Duran, Guillem Pons, Bernat Oliver, Pere Joan, Guillem Gexat, Pere Colom, Antoni Morgat, Antoni Vidal, Francesc Candell, Jaume Bennasser, Marti Vives, Ponç Valls, Berenguer Domènec i Ferrer Sabater, consellers.
        En substitució dels cessats el rei nomena  Ramon Santmarti, jurat (partit aragonès); Gispert Santjoan, Arnau Torrella, Sbert de Roaix (partit dels mallorquins), Bernat Santacília, donzell, Pere Sentiscla, donzell, Ramon Roig, Guerau Aderro i Guillem Togores de Roseta, consellers per l'estament dels cavallers. Per l'estament dels ciutadans nomena Pere Valenti, jurat (partit aragonès), Pere Font, metge, jurat; Martí Oliver, Arnau Umbert, Bernat de Fortià, Joan Descortey, Jaume Desmàs, Joanet Umbert, Jaume Bru, Joan Berat, jurista,  Vicenç Salzet, Jordi Roig, Jaume Sacoma, Pasqual Cirera, Pere Sacosta, Guillem Saragossa, Pere Borrassà i Perico Rossinyol, consellers. Per l'estament dels mercaders Joan Sallembe, jurat (partit aragonès), Bartomeu de Bases, jurat; Gregori Negre, Andreu Cestalla, Guillem Bonet, Joan Despi, Joan Llofriu, Llorenc Nebot, Pere de Claran, Felip Bricas, Guillem Savila, Joan Safont, Joanet de Moià, Pere de Santpere, Pere de Claret, Joan de Tèrmens, Francesc Renovart, Guillem Bramona, consellers. Per l'estament dels menestrals: Guillem Sorribes, jurat; Bernat Busquet, Nicolau Despi, Pere Agost, Vidal de Casesnoves, Joan Poquet, ferrer, Mateu Petro, Bernat Salvador, Bernat Montrants, Guillem Ferran, Joan Pinyol, Guillem Vicens, Francesc Vives, Ramon Buada, Pere Ses-Eres, Tomas Romeu, Pere Alcayde i Francesc Sempol, consellers. De la part forana, nomena Jaume Lombarda, Guillem Malferit, d'Inca; Jaume Arbona, Antoni Colom, de Soller; Pere Timoneda, Pere Vila, de Pollenca; Pere Gili, Antoni Arnau, de Sineu;, Gabriel Forner, de Manacor; Guillem Ponç, de Llucmajor; Jaume Riera, de Porreres; Martí Sarriba, d'Alcudia; Perico Llorenc, fill d'en Pere Llorenc, de Rubines; Pere Jordà, major, d'Arta; Real Major, de Selva; Gabriel Fabregat, de Muro; Bernat Bordoy, de Felanitx; Berenguer Reynes, d'Alaró; Pere Vives, de Campos; Llorenc Mulet, de Sencelles; Francesc Prió, de Petra; Guillem Muntanyans, de Montuïri; Guillem Fornar, de Banyalbufar; mestre Monet, de Santa Maria del Cami; Jaume Bayle, de Puigpunyent; Francesc Mulet, fill d'en Bernat Mulet, de Castellitx; Bernat Bennàsser, de Campanet; Nicolau Comallonga, de Calvià; Pere Aimeric, de Marratxi i Domingo Malferit, d'Escorca, consellers.
        Els jurats cessats recorren la decisió reial i ofereixen 16.000 florins d'or per la revocació del Contracte de Barcelona i 45.000 florins més pel manteniment del control institucional.
       
8 de maig de 1401- Prohibició general y absoluta de portar armes algunes-Fol. 92. Llibre III dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.
       
12 de maig de 1401- Que algun cristià de natura o convers no presumesca comprar del vin juheuesch que's ven per obs dels juheus, ni negùn taverner o venedor del dit vin gos vendre d'aquell de per si ni per interposada persona a algun cristià de natura o convers, sots pena de x. lliures- Fol. 92. Llibre III dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.
       
13 de maig de 1401-Esbert Bonafeu compra una casa en el carrer de sant Llorenç a Lluc Mora.
       
25 de maig de  1401 -Mor Maria, reina d'Aragó i de Sicília.
       
17 de juny de 1401- Crida del privilegi estatuit en forsa de lley perpetual a instancia dels sindichs de les universitats de Barcelona, Valencia, Mallorques, Tortosa y Perpinya, otorgat ab carta real ab lo segell pendent segellada, dada a Barcelona a 15 de janer del any present, prohibint que d'aqui avant per negùn temps florentins, luqueses, seneses, toscans, lombarts, o qualsevol italians deça mar, puguen aturar ne mercadejar, per si o per altres, en les dites ciutats ne en altres terres o lochs del Senyor Rey deça mar, ans tots aquells qui are hi son dins très mesos après de publicades les presens, ab totes lurs mercaduries e bens se 'n sien exits. Los guiatges empero concedits per dos anys a Anthoni  d'Alexandre, Philipo de Lorino, Anthoni Philipo fill seu, Barthomeu e Silvestre de Thomas frares, Francesch Leonart, Johan e Dominico de Manellis filis de Nicholau de Manellis, e Johan e Francesch filis de moss. Arnau de Manellis santrás, Andreu de Passis, Aliso d' Alberti, Noroso Ritxardo del Alberti, Guido de Matheo Caxini, Brunaix de Guido, Brunaix Franch de Marcho de Prato, Luca de Sera y Christofol de Bartholo, tots mercaders de la ciutat de Florencia, duren fins a la festa de Nadal prop vinent, que finirán los dos anys, e aço per quant lo Senyor Rey havia jurât no revocar los dits guiatges.Fol. 93. Llibre III dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.
       
7 de juliol de 1401 -Els sis nous jurats de Ciutat són Miquel Desdé, Joan Moyà, Bernat Febrer, Bernat Terrassa, Arnau Sureda i Francesc Brossa.
       
8 de juliol de 1401- Privilegi per a la creació d'una taula de canvi a Mallorca (que no es posarà en marxa fins l'any 1454).

8 de juliol de 1401 - Reial privilegi que permet als Jurats mallorquins aturar qualsevol vaixell carregat de queviures que arribés al port de Ciutat
       
8 de juliol de 1401- El rei Martí atorga als mallorquins ser francs de posada en tots els territoris de la Corona (HGRM, Mut, Dameto, Alemany, pàgina 351).
       
6 d'agost de 1401- La Universitat de Mallorca, representada per  Joan Sallembé, jurat (bàndol aragonès), Arnau de Torrelles, donzell i Pere Joan de Rubines ofereix un donatiu de 52.000 florins d'or al rei Martí pels privilegis rebuts. Aquests són els privilegis:
        - Constitució d'una Taula de canvi a Mallorca.
        - Autorització per a l'edició de reials d'argent
        - Delegació en els jurats i consellers les ordinacions sobre la fabricacio de draps de llana.
        - Reducció dels salaris que es pagaven al governador, al lloctinent i als jutges
        - Reducció dels capdeguaites a quatre.
        - Fi dels abusos de l'oficina del procurador fiscal.
        - Franquicia de host, forces, cavalcada i redempcio d'aquest serveis.
        - L'exigència als jueus residents a Mallorca de gravar sobre la roba de vestir una roda vermella i caputxa jueva.
        - Impediment a les prostitutes de conviure fora del bordell.

       
26 d'agost de 1401-Joan de Montbui ordena als batles de Robines, Sencelles, Alaró, Inca i Selva que dictin un pregó prohibint la captura de perdius "ab caldera ne ab filats". ARM, AH (Lletres Comunes) 79, fol. 48.
        
       
7 de setembre de 1401- Guillem Rubí surt amb 40 bótes de vi cap a Càller (Cagliari).
       
12 de setembre de 1401-"en pena de xx. sous que null hom degués posar ni descarregar lenya en tota la ribera del moll, sino en lo loch antiguament apellat fossar dels jueus e ara plassa de Sancta Caterina, e que tots aquells qui al present tenen lenya en la dita ribera dins x. dies la deguen traure" Fol. 98. Llibre III dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.
       
23 de setembre de 1401-Joan de Montbui ordena als batles forans la cerca d'un "ca lebrer roig barberesch lo qual ha perdut "el ciutadà Antoni Morgat. (ARM, AH -Lletres Comunes- 80, fol. 175 v.).
       
9 d'octubre de 1401 - Ferrer Pallisser de Banderola (Sineu) dóna al seu germà Jaume l'alqueria d'Ariany amb una casa, alau de Jordi Serra de Santjoan.
        
       
17 d'octubre de 1401-Publicació del privilegi, dat a Burjaçot a 8 de juliol de 140  , a instancia dels jurats y prohomens de Mallorques, per el qual atorga a tots e sengles estrangers qui aportarán a la dita illa gra, graxa, vi e altres vitualles, perpetual guiatge, no sols de marques represalles y deutes civils, sino encare de tots crims, excessos e delictes fora del dit règne comeses.
        Atorga mes avant que en temps de nécessitât, a conexensa del governador, puguen pendre totes naus aportants de les dites vitualles qui serán atrobades en los ports de la dita illa o en la mar entre les puntes de Tralalempa y de Cap Blanch, y aquelles forsen a descarregar y vendre les dites vitualles en la dita ciutat. El text de dit privilegi es traduit de lati en pla.

       
27 d'octubre de 1401- El rei revoca l'elecció de Pere Duran, batle de Sóller feta per Roger de Montcada perquè era un homicida i home de mala vida.

Any 1401  Roger de Montcada Lloria, governador, és cessat per Martí el Jove.

       
Novembre de 1401-El rei suspèn la Pragmàtica d'Anglesola.
       
7 de desembre de 1401- Joan de Montbui, governador, disposa que "si alcun daquiavant sera atrobat que hage furtat sach o sachs de farina  ni de forment o de blats de la plassa o Pes de la farina delà ciutat de Mallorques o dels molins dels moliners delà dita Ciutat o dels camins per los quals aportaran aquella farina que sia penjat per lo coll en guisa que muyra". I "si algun lauara daquiauant sach de farina o de qualsevol blat que sie pesât, o no pesât delà dita plaça o pes delà farina per ignorancia o in aduertencia, lo quai no sia seu que pach xxv liures de ban ço es lo terç al senyor Rey e laltre terç al mur delà Ciutat e laltre terç al acusador e si no haura de que pagar que perda les orelles. E si es catiu o catiua, o en estament de libertat o pagara setmana correga la vila ab açots e perda les orelles e stara en lo costell a coneguda delà cort."
       
12 de desembre de 1401- Mana a instancia del Oficial del Rev. Senyor Bisbe y dels Jurats que tots juheus, moros o altres infeels, encontinent que vejen portar lo Cors precios de Jhu. Xpst. per qualsevulla parts de la ciutat o defora se deguen ajonollar de dos jonolls en terra, e ajonollats estien fins que lo dit Cors de Jhu. Xpst, sia passât e los christians, qui semblantment se ajonollen, se sien alsats en peus. (Fol. 102. Llibre III dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.)
       
16 de desembre de 1401- Fa a saber lo Senvor Rey, a 8 de juliol del any présent, haver otorgatper privilegi que no hi hage daqui avant en Mallorca sino quatre capdeguaytes tant solament, y haver elegits per tals en P. Mestre, en Sanxo Simon, en G. Esteva y en Bn. Ferrer.
       
30 de desembre de 1401 - Les tensions entre els bàndols a Mallorca fan que el Consell de Cent, reunit a Barcelona  decideixi  enviar a l'illa a  Ramon Savall i Ferrer de Marimon per tal de protegir els seus interessos.

endavant