Any 1402

        Els jurats d'aquest any són: Ramon de Santmartí, Pere Valentí, Pere Font, Joan Sallambé, Bartomeu de Bassers i Guillem Sorribes per part del partit aragonès. Aquests jurats seran revocats pel rei, per la compra al mateix dels drets de control institucional per part del partit mallorquí.
       
14 de gener de 1402 - Els ambaixadors Joan Sallambé (partit aragonès), Arnau Torrella i Pere Llorenç donen al rei 5.000 florins de la Universitat.
       
26 de gener de 1402- Els jurats per part del partit mallorquí són Esbert de Roaix, Pasqual Cirera, Joan Umbert, Joan Guardiola, Gregori Negre i Tomàs Romeu.

30 de gener de 1402-  Llàtzer Domingo és sancionat per amarar lli en el torrent de Selva.(A.R.M. - AH 81 - f. 65).
       
29 d'abril de 1402 -El rei ordena la continuïtat en els càrrecs dels prohoms i consellers, sense fer eleccions per la Cinquagesma o Pentecosta, com era habitual, fins que decideixi els canvis a fer.
       
2 de juny de 1402-Que tots aquells qui han empriu de la aygua de la cequia de la ciutat deguentenir e servar, pena de xxv. liures, la ordenacio estatuida per lo rey en Pere en sa carta dada a Barcelona a 23 novembre de 1367, ço es que los qui han de la dita aygua no la puguen vendre ni alienar per regar altres terres sino aquelles per les quals fo concedida. Fol. 103. Llibre III dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.
       
Juny de 1402 - El rei ordena al governador que si el fra menor Bonaquist continua fent sermons impugnant la suspensió feta pel rei dels jurats i consellers , promoguent divisions i impulsant al poble a actes il·lícits, que sigui exiliat.


24 de juny de 1402 - Reial Privilegi del Rei Martí pel qual constitueix en dot a favor de la Cartoixa la part dels delmes que té a Valldemossa i Deià.
       
26 de juny de 1402-Testament de Guillem de Sant Joan  (bàndol mallorquí) que vol ser enterrat en el vas dels seus a la capella dels Terriola de sant Francesc.


19 de juliol de 1402 - El rei Martí nomena Antoni Bosta mestre major del palau reial. (HGRM Dameto,Mut,Alemany,pàgina 595).
       
20 de juliol de 1402 -Els fadrins corren les oques a la festa de Santa Margalida.
       
26 de juliol de 1402-Jaume Aymeric de Biniaraitx és investigat per la troballa d’una olla amb diners.
       
21 d'agost de 1402-Nicolau Renovard obté llicència de transport de 50 quintars de figues a Menorca.
       
2 de setembre de 1402-Joan de Maiol, àlies Pellicer,  era orguener. (ARM-Prot-S-5 f. 38).
       
3 de setembre de 1402 - Mor Gian Galeazzo Visconti, duc de Milà.
       
15 de setembre de 1402- Testament de Guillem Saragossa que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc en el vas dels seus.
       
22 de setembre de 1402 - El rei felicita els jurats i prohoms de Mallorca , i a Bernat Febrer perque intentaven arribar a la concordia entre ells per posar fi a les lluites de bàndols.
       
30 de setembre de 1402 Blanca de Navarra arriba a Mallorca acompanyada de 6 galeres que es dirigeixen a Sicília.
       

1 d'octubre de 1402 - Mor el fundador de l'Hospital General Bartomeu Catany que és enterrat a la capella de la Sang.

octubre de 1402- El formatge de Mallorca val 10 diners la lliura.
       
9 de desembre de 1402-Que com moltes e diverses persones ignorants sciencia de medecina exercesquen e ministren a persones malaltes de la ciutat de Mallorques medecina de purgar, axaropar,desuspitar e sagnar los pacients, sens consells de metges aprovats en medecina, per los quals rahons se seguexen affollaments de persones, morts e malalties e ypidemies en la terra, per ço lo dit noble governador mana ab la present, sots pena de xxv. llrs. al fisch reyal aplicadores per cascuna vegada, que negun hom ne dona, de qualsevol ley, condicio o stament sia, no gos purgar, axaropar, desuspitar ne sagnar alcun dels dits pacients sens consell de alcun batxaller licenciât o mestre en medecina. — Item mana que negun barber no gos o presumesca sagnar en son obrador o altra loch alcuna persona sana sino en aquells dies tan solament que los seran dats e anomenats per esser bons a sagnar per en Bn. Bovera, Anthoni Fe, Johan Soldevila, Jacme Pages e Johanet Barber, o los très de aquells, sots pena de x. llrs. per cascuna vegada que sera contrafet, al fiscb del dit senyor sens tota merce aplicadores.( Fol. 107. Llibre III dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.)
       
26 de desembre de 1402-Martí el Jove, fill de Martí l'Humà es casa.

endavant