Any 1413: Cost dels esclaus entre 30 i 72 lliures. Cost d'un retaule: 100 lliures.Visita de Vicenç Ferrer.
               
Any 1413- Pere de Quatranys de Manresa (Lloret) ven l'esclava mulata Margalida a Mateva de Sant Joan.
               
Any 1413- Joan Mestre pinta un retaule per a Sant Pere d' Esporles al preu de 100 lliures.

15 de gener de 1413 - Bernat de Camporells és nomenat castellà de Santueri en substitució d'Arimany de Camporells.
               
febrer de 1413 - El rei Fernando atorga poders a Diego Fernández de Córdoba per a renovar la treva amb el regne de Granada.
               
18 de març de 1413- Guillem Segarra és nomenat inquisidor de Mallorca, però separen de les seves competències els comtats del Rosselló i la Cerdanya que s'atribueixen a l'inquisidor Bernat Pagès.
               
22 de març de 1413- Antoni Queixal i Ramon Conesa surten en ambaixada cap al rei de Fes.
               
31 de març de 1413- Per donació de Magdalena Descolombers, els seus gendres Antoni i Joan Sureda obtenen l'alqueria de Morell (Artà).
               
31 de març de 1413- Testament de Bernat Comellas que elegeix sepultura a sant Francesc  en el vas dels Comellas a la capella de santa Catalina (la dels Pardo).
               
2 de juny de 1413-Francesco Rex, mercader de Gènova,  ven a Guillem Bernat, mercader de Mallorca, l'esclau mingrelià (Geòrgia)  Martí, de 14 anys, per 72 lliures i 10 sous de València.
               
17 de juny de 1413-Joan Morell, patró de lleny de Blanes, i Arnau Roca, mariner de Mallorca, venen a Jaume Plana, patró de barca de Pineda, a Girona, l'esclau sarraí Derrehamén, de 18 anys, per 30 lliures.
               
Juliol de 1413- Setge trastamarista contra el reducte dels partidaris de Jaume d’Urgell a Balaguer.
               
2 de juliol de 1413 - Nicolau Jofre captura una fusta catalana que va cap a Bugia amb el moro d'Alcúdia Abdallach, servidor d'un cunyat del rei de Fes. Abdallach és  detingut a la presó reial.
               
18 de juliol de 1413- Vicent Rubert, mercader de Mallorca  ven a Joan Pardo, mercader  convers de València, l'esclava sarraïna negra Barca, de 15 anys, per 54 lliures.
               
5 d'agost de 1413-Ferran d'Antequera dirigeix el setge de Balaguer.
               
1 de setembre de 1413- El predicador Vicenç Ferrer, partidari de Ferran d'Antequera, arriba a Portopí.

11 de setembre de 1413 - Les pluges posen fi a una llarga sequera. S'atribueix la pluja a la predicació a Mallorca de Vicenç Ferrer.
               
12 de setembre de 1413- Diumenge-  Lo dia é ayn desus dits de pres dinar ajustats en la manera acostumada dins la casa de la Almoyna de Pollensa, lo honrat en Pera Timoneda Batle Reyal en Pollensa, e Miquel Casador, Faliu Pallisse, Bonanat Bota, e Mateu Porquer, jurats. E en Pera Andreu, Pera Pont, Bernat Catlar, Pera Sagui, Bartomeu Strader, Guiemó Pou, Guiem Munar, Guiem Colet, Pascual Tió, Francesch Cabanellas, Pera Camp-lonch, Antoni Bonanat, Pera Pascual, Arnau Compayn e Ramonet Vives, dels consellers la major part.
               
Los Jurats dixeran que havien hauda letra de mosen Bisba de Veensa (València)  per mosen Jacme Marti prevera per la vanguda del Bisba ab mestra Visens Ferrer e la sua gent que seran entom. CL.persones, que sien acullides dos o tres jorns.
               
15 de setembre de 1413 - El rei Ferran expressa a l'infant Alfons la seva indignació pels fets de pirateria causats pel patrons Orto Johan de Bremeu i Cristòfol Murta en les mars davant Eivissa en un acte contra una nau que anava de València a terres de moros amb llicència reial. Els assaltantsferiren a tripulants i segrestraren moros i mercaderies. Envia a Mallorca a l'escrivà Pere Nicolas i a l'alcaid Alí de Bellvis per tal de recuperar persones i béns.

29 de setembre de 1413:Segregació.- De les ordinacions fetes per als  jueus.

Com la calliditat maxinosa e infidelitat deis jueus, adversa als feels xristians, no tensolament actesa mas vetlant a dampnatge de aquels ha tristor del profit dels dits xristians e de les ruines lurs se gloriege ab gran guaig, Sancta mare Esgleya ha ordonatlos dits jueus, pudents infaels, habitar separadament dels dits feels xristians per tal que, per vicinitat dels lochs, la lur inmundicia no ensutza la puritat de aquels.e ells,pudrits de peccats e de erres, no currumpen la sanitat de la pura pensa de aquels.

E per aquesta raho Nos, per aço, axi com feel membre segons se pertany,
ajustats al statut de sancta mare Esgleya, haiam entes per relacio del Enquesidor de la heretical pravitat que en la ciutat e en lo dit Regne de Mallorques molts jueus, a la d ita ciutat déclinants, cohabiten ensemps ab los conversos a la fe católica, per la qual cohabitacio o societatlos dits conversos obedients a aquells, lexants les coses divináis perseveren sens vergonya, amagadament en les dabnables erres primeres honren,axi com jueus los dissaptes, pasants los sants diumenges en diverses uses e treballs.

...Primerament ordonam, statuim, emanam que tots losjueus ejuyes de la ylla e Regne de Mallorques e de les ylles a aquella adjaents stiguen e
viuen apartats dels xrestians en un cercle a una part de la Ciutat o vila on habitaran, en la qual stiguen tancats e closos entorn, en tal manera
que totes les portes isquen al cercle o mur, en lo qual mur haja una porta, e no mes per on isquen, lo qual cercle o part les sia elegit e désignât
per los Jurats e Procurador Reyal del dit Regne, o de la vila on habitaran...(A. H. M. Preg. fol 141 .)
               
31 d'octubre de 1413- El comte Jaume d'Urgell surt de Balaguer, que havia defensat amb els seus fidels i es lliura a Ferran d'Antequera.
               
2 de novembre de 1413- El comte Jaume d'Urgell és empresonat al castell de  la Suda, a Lleida.
               
5 de novembre de 1413-Ferran d'Antequera, victoriós, pren possessió de Balaguer.

30 de desembre de 1413 - Publicació de les Ordinacions novelles fetas e ordonades en la ciutat de Mallorques per los Magnifichs Jurats de la dita Ciutat en lany de la nativitat de nostre Senyor M.CCCC.XIII. El regent de la governació és Pelai Unís i els jurats són Jaume de Pontiró, Nicolau de Pacs, Bernat d'Olesa  Antonio Reyners, Ferrer de Comelles, i Bartomeu Botelles.


endavant