Any 1414- Més taules del peix a Palma. Aragonesos s'oposen als síndics representants dels mallorquins al Parlament de la Corona. S'imposen 10 lliures de multa a qui prostitueixi captives o setmaneres.
               
Any 1414- Les taules del peix han augmentat a tretze i s'escampen pels carrers del voltant de la Pescateria Vella.
               
Any 1414- Carta nàutica de Macià Viladesters (Samuel Corcó).
               
Any 1414- Pere Sa Costa,  canonge de la Seu, compra per 80 lliures l'esclava mulata Margalida a Mateva, esposa de Bartomeu Gual de sant Joan.
               
Any 1414- Fortun de Ruesta alcaid de les Reials Presons de Mallorca.
               
Any 1414- Joan Oliver, Antoni Ballester i Francesch Font són jurats de la parròquia de Muro.
               
El 22 de gener de 1414 Fra Vicenç Ferrer deixa Mallorca.
               
11 de febrer de 1414- Ferran d'Antequera es corona rei a Saragossa en presència de la família del seu rival vençut, Jaume d'Urgell.
               
21 de març de 1414, dimecres - Crida per tal que no es llancin agranadures, fems, ni pedra entre les places de santa Magdalena, l'Hospital i l'obra nova que es fa sobre el mur de la Riera.(ARM AH 422,147).
               
2 d'abril de 1414-Testament de Pere Descors que vol ser enterrat en el clàustre de sant Francesc baix la paret de l'església, en el carner dels seus.

Dia 3 d'abril de 1414 Berenguer de Tagamanent, cavaller (bàndol dels mallorquins), Arnau Desmur, jurista i Jaume Albertí són elegits síndics per a la representació de Mallorca en el Parlament de la Corona. En aquesta qüestió troben l'oposició dels aragonesos.
               
4 d'abril de 1414- La Procuració reial de Mallorca obté 92 lliures, 3 sous i 8 diners per la venda a l'encant de 59 moros capturats en una barca "caro" pel corsari Pere Eymar, capità d'un balener armat. Els moros fugien de la fam des de Salé cap a Bugia.(ARM RP 3829 F 159).

El 12 abril de 1414 - Joan Filell (el pintor que vivia a Mallorca l'any 1382 ?) capbreva un camp de dues vessanes al pla de Massià, que afronta a sol ixent en la riera vella (“Riaria veteri”) -(Albert Compte- L’entorn rural de Castelló d’Empúries en la baixa edat mitjana a través de l’administració de la Canònica de Girona)

14 de juny de 1414 Pelai Unís, regent de governació, ordena que les prostitutes no vesteixin mantell ni samarra, ni es posin perles. També ordena que qui faci pecat amb qui no sigui amic o marit fora del bordell serà castigada a 25 assots i reclosa al bordell. Les captives i criades setmaneres no podran ser prostituïdes al bordell i qui ho faci haurà de pagar 10 lliures de multa.

               
Juliol de 1414 -Francesc Comes pinta el retaule encarregat pel gremi dels sastres.
               
20 de juliol de 1414 - Pere de Bosch, vicari del bisbe de Girona Ramon Descatllar renova la llicència per a demanar almoines destinades a acabar la torre de fortificació de les illes Medes.(ADG, Quesitoria, III, 31v-32).
               
27 de juliol de 1414- El governador Pelai Unis ordena als batles d'Inca, de Robines i d'Alaró que pregonin un bàndol que prohibeixi  caçar, recollir llenya o obrir camins en les possessions del cavaller Arnau de Torrella. ARM, AH (Lletres Comunes) 93, fol. 111 v.

9 d'agost de 1414-Pere Descatlar II hereda la cavalleria del Palmer.

               
22 d'agost de 1414-Pera Pardo, corredor d'orella, fà testament en poder de Antoni Contestí nott. Sos mermesors Clara se muller, Thomàs y Miquel, sos fills, mercaders; elegeix sepultura en el carme que sos mermesors elegiran; fà llegat a Joan y Daniel, sos fills y a Clara y Beatriu ses fillas.
               
29 d'octubre de 1414-Margarida de Montferrat, mare del comte Jaume d'Urgell, pretendent al regne, és detinguda amb les seves filles i servents amb l'acusació de voler alliberar al seu fill de la presó.
               
Novembre de 1414- Margarida de Monferrat i les seves filles, detingudes per mandat reial, arriben a Cullera.


endavant