Any 1431


   
Any 1431- Sis dones de Manacor cullen olives a Bunyolí.

   
Any 1431-Magdalena Reus fa donació de dues cases per a la fundació de l'Hospital de Llucmajor.

   
1 de gener de 1431 - Neix Roderic Llançol i Borja ( papa Alexandre VI)

Abril de 1431- Bonifaci Morro és nomenat lloctinent de l'assessor del governador , Ximeno Pueyo.

6 d'abril de 1431 - El rei Alfons, que mai no va voler al bisbe Lluís de Prades, ni vol tampoc al seu substitut Garceran Albert, imposa al governador de Mallorca el reconeixement deGil Sanxis-Munyós com a nou bisbe conforme a la voluntat papal.
   
24 d'abril de 1431- Caterina, vídua del mercader Antoni Reinés fa donació a l'Hospital de Santa Caterina de 24 lliures censals anuals, 16 d'elles provinents de l'alqueria Santa Eulàlia en el camí de Palma a Calvià.

16 de maig de 1431 - Joan de Berard i Torrella és nomenat per privilegi del rei Alfons, senyor de l'Illa de Cabrera.
   
20 de juny de 1431- Jordi de Sant Joan obté la jurisdicció civil d'Ariany en compensació al seu servei al rei Alfons amb dret a tenir un batlle i un saig per tal d'exercir la justícia.

   
Juliol de 1431 -Concòrdia de Barcelona entre la nostra Universitat i els creditors catalans.

   
Juliol de 1431-Martí Desbrull és nomenat lloctinent de l'assessor del governador, Ximeno de Pueyo.

   
3 de juliol de 1431 - Mor la reina Violant de Bar a Barcelona, viuda del rei Joan I.

   
24 d'agost de 1431- Testament del metge Pere Sa Font que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc, en el carner dels seus.

   
Octubre de 1431 - Segrestrada a Mallorca una nau genovesa comandada per Lucca della Rocca que procedia de Túnis en direcció a Granada carregada de mercaderies (blat,mantega,ordi,sèmola,cuiram,espécies...) per als musulmans que aleshores patien l'agressió castellana.


31 d'octubre de 1431 - Pere Net, síndic del Consell general de la ciutat i el regne de Mallorca, ven a Dalmau de Castellbisbal, donzell domiciliat a Barcelona, un censal mort de pensió de 8 ll. 7 s. 10 d. i preu de 201 ll. 8 s. 3 d., creat per pagar a Castellbisbal les pensions censals sobre la universitat de Mallorca que se li deuen.(Biblioteca de Catalunya. Perg. 404, Reg. 20212).

endavant