Any 1438


   
Jaume Desmàs té Son Más a Porreres, Guerau Pont té Fartàritx a Pollença .Martina Gual té Benitaraf (Costitx/Sineu)
 
Jaume Sunyer, batle de Felanitx , afavoreix bandejats.

Jordi Verd és batle de Sencelles.

El quintar de llana es paga a cinc lliures i mitja. 

Any 1438- Ferran Valentí i Julià Quintana són jurats a Ciutat.Francesc Aixaló és síndic a la Cort. 

   
Any 1438- Sant Joan compra 25 quarteres de blat de Sicília a una lliura i dos sous i 50 quarteres de blat de Tortosa a una lliura i vuis sous la quartera.

1 de gener de 1438 - Antoni Bonanat denuncia dos casals de molins a l'estret de Ternelles.

14 de gener de 1438 - Gabriel Mòger promet fer el retaule de Madona Sancta Eulàlia, "e colligat ab lo retaula o bancal de la Passió, qui es de obra de Flandres, lo qual micer Pere Des Sorts ha dat a la dita sgleya de Madona Sancta Eulàlia" (Arx. de Protocols.Gabrieli Abeyar notari.).El mateix any treballa a Campos en el retaule de la Verge Assumpta.

 
8 de febrer de 1438- Caterina Frontera de Sóller, segona esposa de Guillem Sagrera és enterrada a la Seu.

   
22 d'abril de 1438-Testament de Llorenç Mausoli que vol ser enterrat amb els seus en el claustre de sant Francesc a prop de la capella de la Pietat.

   
28 de maig de 1438- Elionor d'Urgell ,és  embarcada a València cap a Nàpols i ha de fer escala a Mallorca.

   
19 d'octubre de 1438-Pere Descatlar Santa Coloma, cap de bandolers del Call,  és nomenat marquès de Llucmajor, però impugnat per la vila.


endavant