fragment retaule de la Mercà,Bàrbara i Tecla
              Fragment del retaule de la Mercè, santa Bàrbara i santa Tecla.
                                     Monestir de la Concepció

   
Any 1447


Any 1447 - Pragmàtica del rei Alfons que fixa en 4 els jurats de la Universitat i en 20 els consellers.
Any 1447- El Gran i General Consell és format per 84 membres, 16 dels quals són menestrals i 28 forans.
Any 1447- Antonio Malfante surt de Mallorca cap a l'oasi de Tat.
Any 1447 - Sanç Alcodori i la seva esposa Joaneta Jordi viuen a santa Eulàlia en el carrer de Collell.
Any 1447 - Moren assassinats a Sineu, Joan Ceravasses, Lluc Geronès i Mateu Gaià i són inculpats els germans Amador i Domènec Bauçà de sant Joan. També són inculpats en la mort de Gayà Guillem Pericàs, Pere Pericàs, Antoni Nicolau, Pere Nicolau i Miquel Pou, de sant Joan.Per la baralla de Geronès amb Pericàs és empresonat Rafel Bauçà de sant Joan. En la mort de Ceravasses són inculpats Miquel Pou i Antoni Cirerol de Porreres.
Any 1447 - Antoni, esclau moro de Sa Bastida obté la llibertat pactada a 60 lliures.
Any 1447 - Antonina Bondia és prioressa de santa Elisabet i són monges, Maria Folc,Antonina Llorenç, Joaneta Bassa, Elisabet Solanes, Eulàlia Timora ,Cília Vives, Marió Vassiana i postulant Violant Gallard dònze anys.
Any 1447- Mateu Gilabert tè per esposa Aldonça esclava tàrtara de Gabriel Pardo
Any 1447- Joana Segarra, prioressa de santa Margalida.
Any 1447 - Gabriel Febrer és el rector de sant Jaume a Ciutat.
Any 1447- Bartomeu Font,corder,deixa una botiga al seu fill Joan a la Plaça dels Corders.
Any 1447 - Bernat Vidal ven un hort situat vora l'hospital de santa Catalina a Pere Rotlan.
Any 1447 - Afectada de llepra, Jaume Sagranada és obligat a deixar la seva esclava mesella a l'Hospital de sant Andreu.
Any 1447- Pere de Santjoan, fill de Guillem té Sa Bastida, Caubet,la meitat d'Els Monjos (Porreres.La resta és de Joan de Santjoan) i Binimorac. Aquestes propietats passen a ser de Joan de Sant Joan.
Any 1447 -Berenguer Vida compra Sa Granja d'Esporles al Císter.
Any 1447 - Són esclaus de Sa Bastida (sant Joan): Nicolau i Jordi, búlgars; Joan , tàrtar; Jaume ,xarquès; Rafel i Miquel, bords.
Any 1447- Jaume Nicolau té garrigues a sant Joan vora Sa Bastida. Jaume Pocoví hi té una vinya i Antoni Rebassa una alqueria al Puig Reig. Any 1447- Pere Aixartell és el batle de Pollença    
Any 1447-Gabriel de Verí Serra compra una casa en el carrer que es coneixerà com el carrer dels Verins.

   
Any 1447-Hug de Pacs Segarra es casa amb Margalida Berard que aporta 2.250 lliures en dot.                               

   
Any 1447-Mateu Malferit és advocat fiscal i conseller reial.


Any 1447- Salvador Custurer és batle de Sóller i síndic forà

Any 1447- Hug de Santjoan (bándol de l'Almudaina) és elgovernador   

Any 1447- Guillem Pont cedeix la meitat de Fartàritx (Pollença) a Joan Martorell de Mortitx per excés de censals

Any 1447- Pere Martorell té Mortitx (Pollença)

Ordinacions reials sobre la festa de la conquesta.

La Pragmàtica de sac i sort costa    150.000 lliures als mallorquins.


En alou de Sa Bastida (Sant Joan ) hi són els de Montuïri:Jaume Canyelles,Pere Mena, Miquel Miralles,Jordi Portell,Salvador Forner, Joan Barceló, Arnau Pericàs, Jaume   
   
Any 1447-La Pragmàtica de Sort i Sac de 1447 estableix un sistema electoral consistent en la formació de dos sacs, en un dels quals s'introdueixen els noms dels elegibles per l'estament militar, i en l'altre els de l'estament de ciutadans. Cada any, l'endemà a la festa de Sant Julià, un nen de set anys, en presència dels Jurats i el Gran i General Consell, ha d'extreure d'un dels sacs, successivament, el nom d'una persona, a qui es donarà possessió de l'ofici

   
Any 1447-Cadirat del cor de Sant Francesc,obra de Macià Bonafè, part del qual és actualment a l'església de Nostra Senyora de la Consolació de Porreres.

   
Any 1447-Pedra de Santanyí  i de Felanitx (canteres de Cala Sa Nau)  tallada per Antoni Sagrera i Cristòfol Vilasclar, surt cap a Nàpols per a la construcció del Castell Nou.

16 de gener de 1447- Sanxo Berenguer d'Inca comprà al mercader Joan Gual els drets sobre Joan Sadet, turc, i la seva dona Maria, búlgara
   
20 de gener de 1447 - Capitulacions matrimonials d'Huguet de Pacs amb Margalida Berard.

   
26 de maig de 1447-"ítem a xxvi de maig any Mcccc xxxxvii pagua o per ell lo dit son loctinent an Vicent Vilabella, scrivà deia nau del honorable en Johan Salvador de Barchinona, are stant en lo moll de Mallorques, per nòlit de aportar al dit senyor Rey set pedres grosses de Sentenyi en Nàpols a obs del dit senyor Rey quinze florins dor.ítem per portar a mar e fer recullir en nau dues liures quinze sols, sume tot: xvi liures v sols. "(Arxiu del Reial Patrimoni de Mallorca, Dades  1447-49 P 73,)

   
5 de juliol de 1447 -Contracte d'aprenentatge de l'ofici de picapedrer  de Blai Mauri, de la ciutat de Foix  i mestre Macià Seguals.

   
7 de juliol de 1447- Boda del príncep Joan amb Joana Enríquez a Calataiud.   
1 d'agost de 1447-Testament d'Hug de Pacs, donzell, que vol ser enterrat a la capella dels sants Pere i Pau de sant Francesc.

   
2 d’agost de 1447 La sentència de Tívoli compensa les despeses dels bàndols, de manera que al bàndol del Call corresponen 51.000 lliures i 39.000 al bàndol de l’Almudaina.

   
14 d'agost de 1447 - El consens entre els bàndols del Call i de l'Almudaina possibiliten la pragmàtica de Sort i sac aprovada a Tívoli.Aquest sistema s'implanta també en l'elecció de consellers del Col·legi de la Mercaderia. (ACA, reg2730 f-120 v)

 
20 d'agost de 1447

Libre del novell regiment de sort e de sach ab lo qual lo present Regne se regueix, es stat fet en lana M. CCCC quaranta Set, stants Jurats los honorables mossen Miquel Sureda Cavaller. mossen Luis Umbert, mossen Pere Borrassa, mossen Pere Ameller, mossen Gaspar Pont, e mossen Antoni Gual....

Los Jurats de la Ciutat e
Regne de Mallorques ordonats per lo senyor
rey son aquests:
 Mossen Latzer de Loscos per lo bras Militar; Narnau de Pachs, Francesch Axelo per los Ciutadans; en Rafel Vallmaior e Gabriel Muntaner per los Mercaders; Nantoni Domanech draper per los Manestrals.
Lo Concell General de la Ciutat e Regne de Mallorques, ordonat per lo senyor Rey, es aquest, es a saber.
Concellers per lo bras militar Mossen
Pere Descatlar, Mossen Pau Sureda, Mossen Jordi de Sant Joan, Joan de Galiana, Mossen Blay de Tagamanent, Mateu Roig, Gispert de Montornes, Francesch Burgues.
Concellers per los Ciutadans, Bartomeu Fuster, Pere Mari, maior de dies, Joan des Catllar, Micer Joan Berard, Micer Gabriel Castanyer, Asberd de
Pachs, Jacme Rossinyol, Luch Oliver, Guillem de Pachs, Joan Fuster, Pere Miro, Gaspar de Pachs, Pere Bertran, Jordi Brondo, Bernat de Juny, Joan de Dameto.
Concellers per los Mercaders:
Joan Terriola, Guillem Matheu, Francesch de Comelles, Daniel Ka, Joan Gerones, Pere Donadeu, Huc Fabrer, Gregori Joan, Gabriel Abellar, notari, Francesch des Cors, Joan de Bas, Joan Miro, Pere Spanyol, Joan Pou, Gabriel Salva, Pere Sait.

Concellers per los Manestrals: Pere Granyana calsiner, Bartomeu Botelles, perayre, Andreu Maçot, parayre, Joan Amades, gerrer, Pere Andreu, cirurgia,
Francesch Riudavets, sastre, Bartomeu Benaiam, perayre, Gabriel Domenge, parayre, Blay Puig, texidor, Miquel Macia, parayre, Pere Roses, capeller, Joan Cardils, sabater, Jacme Mates, picapedrer, Antoni Bestard, teixidor, Pere Ponç, parayre, Jacme Serverà, picapedrer,

Concellers per la part forana qui han entrevenir en lo Concell de la Ciutat; Bernat Fabregues de Inca, Pere Monroig de Inca, Antoni Puiggros e Guillem Guai de Sineu, Lorenç Perpenya de Pollença, Francesch Melia de Pollença, en Mosqueroles de Soller, Jacme Colom de Soller, Pere Andreu de Manacor, Guillem Armangol de Luchmajor, Gabriel Pou de Alcudia, Jacme Serverà de Porreres, Joan des Colombes de Arta, Bartomeu Castell de Muro, Gabriel Garriga de Robines, Joan Catala de Selva, Bernat Armengol de Sancelles, Macia Carbonell de Alaro, Jacme Sunyer de Falanig, Joan Venrell de Campos, Lorens Ferregut de la Pobla de Hyalfas, Francesch Alberti de Sancta Margarita de Muro, Pere Fabregues de Petra, Simon Sbert de Santanyi, En Bennasser
de Sentiani de Campanet, Guillem Palou de Bunyola, Joan Mates de Sant Joan de Sineu, Bartomeu Claret de Valldemussa.

  
25 de setembre de 1447 -  El jurista Joan de Copons aconsegueix del rei i del papa Nicolau V una butlla que li concedeix el domini de la baronia del Pariatge, amb l'oposició dels seus pobladors.

   
8 d'octubre de 1447 -Els frares del Císter venen Alpic (ara Sa Granja d'Esporles) al cavaller Vida.

   
26 d'octubre de 1447 - Boda de Caterina Gual de Petra amb el picapedrer Nicolau Saguals.

   
26 de desembre de 1447-Mor Gil Sanxo Munyós (papa Climent VIII),bisbe de Mallorca.


endavant