Any 1463-Repressió d'un moviment contrari a Joan II.

               
Any 1463- Joan de Copons,assessor del governador, casat amb Magdalena Mora, senyora de Son Fortuny (Andratx), Son Pont (Puigpunyent) i d'Estellencs, és confiscat de les seves propietats per haver donat suport al moviment contra el rei Joan II.

               
Any 1463-Joan Sales és el propietari de Marratxí.

Any 1463 - Formen part del convent de predicadors de sant Domènec de Ciutat : Francesc Mates Martí ,Gabriel Montserrat,Cristòfol Viguer,Joan Frau,Domènec Lleó, Simó Santjoan, Nicolau Valls, Bernat Mercer, Guillem Vallori,Rafel Dalmau, Pere Guillem, Joan Arnau, Joan Vila,Rafael Garcia,Tomàs Àngel,Lleonard Riera
               
Any 1463- Execució de Pero Martínes, frare predicador vianista: «aquest home appellat Martines, rebel·le a la majestat del senyor Rei, per la qual raó, en punició, pena e càstig de tal crim, és estat condemnat que sia menat al moll de la present ciutat, é que allà li sia més un bacinet de ferro foguejant en lo cap, e açò per manament del dit Senyor Rei, e aprés que sia més en una barca e que sia sorgit, ab una pedra lligada al coll, en la mar, per ço que a aquell sia càstig e als altres terror e exempli»

               
Any 1463-Guillem de Puigdorfila, veguer de Ciutat.

               
Any 1463-Gil de Sanmartí reprimeix a la part forana un moviment contrari a Joan II.

               
Any 1463-Executat Jaume Tortella, rebel forà de Gabellí (Campanet)

1463 se paga 2 11. 2 s. Per despeses de la execució que fo feta a 2 homens
lo hu apellat Jaume Torella é laltre Jaume Alzina, los quals de lur propia boca han
confesat, que han sabut e consentit en la conmocio é levantament de alguns mals
homens de les Parroquias foranes, ó alguns de aquells, per la qual raho, en punicio, pena é castig de las ditas cosas, son estats condenats, ço es lo dit Jaume Torella que sia penjat per lo coll en la Plasa de la cortera de la vila de Inca, en manera que muyra, é la anima li sia separada del cos; e lo dit Jaume Alzina sia degollat é fets 4 trosos de la sua persona en la Plasa de mercat dels bous, é la hun corter sia aportat è posat en lo cami de Pollenza, laltre en lo cami de Alcudia laltre en lo cami de Sineu é laltre en lo cami de Ciutat.

               
Any 1463-Extrauen sosa de les barrelles de les Illes Malgrats, davant Santa Ponça, per a la fabricació del vidre:Es concedeix llicència a Antoni Sala, vidrier de Ciutat de Mallorca, per tallar herba de sosa per fer vidre a canvi de pagar un cens anual de 5 sous.

               
Any 1463- Joan Desmàs i Joan Sureda  eren els propietaris de la Maimona (Algaida). Barcaix era de Rafel de Caulelles.

               
Any 1463- Gabriel Salva i la seva dona Andreva , el seu fill Pere Salva i Catalina, la seva esposa, estableixen Binilagant a Jaume Tomàs.
               
15 de gener de 1463 , dissabte- Bonanat Furriols, fuster, es compromet amb  Joan Pallers a fer la coberta del forn en el carrer de la Mar (ARM, Prot. M-412,4v).

               
Gener de 1463 - Pere Joan Albertí, enemic de la revolta forana, intenta apropar-se als forans i s'alça a favor de la Generalitat contra el rei.

               
El 28 de febrer de 1463 surten en campanya cap a Inca a favor del rei i contra els partidaris de la Generalitat, Hug de Santjoan, Joan Gayà, procurador del fiscal i Lluís Plassa. L'avalot d'Inca és generat per la família Albertí.

               
16 de març de 1463-Reparació de la muralla a prop del portal dels boters, davant la casa de Bartomeu Negre, i també a prop de la font de la Portella i davant la font de la torre del Moll.

               
març de 1463-Francesc Burguès atèn la crida feta per Joan II i envia blat a Tarragona als fidels del rei.

               
març de 1463-Bartomeu de Verí obté la cavalleria d'Alacantí de Muro que va ser de Jaume Martí, expropiat per rebel·lió, però la reina decideix després donar-la a Guillem de Bordils.

6 d'abril de 1463- Joan Ballester de Manacor obté la Cavalleria dels Llulls a Bellver amb l'obligació de posar un cavall armat i un home al servei del Regne.
              
maig de 1463- Per a reprimir els abusos que feien els oficials reials, Joan II prohibeix que els ascendents siguin detinguts pels delictes dels seus descendents.

               
9 de maig de 1463- Joan II disposa que l'elecció dels batles locals es porti a terme anualment pel monarca o el seu lloctinent, entre quatre noms extrets d'un sac en el qual han de ser introduïts en cada vila els noms de les persones hàbils per a exercir el càrrec (A.R.M., L.R. 70, f. 93).

9 de maig de 1463- El rei ordena que els escrivents i notaris del Reial Patrimoni tenguin substituts a les viles per tal d'escriturar les compres i vendes subjectes a alou reial sense necessitat de desplaçament dels pagesos.


                "ço és que ans de la festa de Pentacosta primer vinent en cascun loch e parròquia de la dita part forana per los jurats e persones cletes a fer los officis sien elegides e meses en redolins, sachs o boses totes aquelles persones que.Is seran vistes àbils, idònees e sufficients a regir e exercir lo offici de balle en los dits lochs e parròquies o los noms de aquelles, com és acostumat fer de altres officis, e de aquells en redolins, sachs o bosses, com dit és, mesos ne sien de continent trets quatre de cascun loch e parròquia en la forma e manera que.s trau e acostuma traure lo Mustaçaf Los quals quatre que, com dit és, seran estats trets de cascun loch o parròquia sien presentats lo divendres ans de la festa de Pentacosta a nostre Loctinent o Portantveus de General Governador o a son loctinent en lo dit Regne, per lo qual ne haia ésser pres hu de cascuna querna presentada li serà e provehit del offici de batle per aquell loch o parròquia que serà estat presentat, e per temps de hun any següent e començant a córrer lo diumenge de Penthecoste lo qual los batles dels lochs e parròquies de la dita part forana comencen regir e exercir lurs officis."

               
28 de maig de 1463 - Mor Antonio Cubello d'Arborea, marquès d'Oristany i comte de Goceano.

Juliol de 1463 -Naus de la Generalitat posen setge al port de Sóller.
               
Juliol de 1463 - El frare trinitari Jordi Fabregat és beneficiat de la capella de sant Joan del castell de Capdepera.
               
10 de juliol de 1463 - Fra Just de sant Francesc és empresonat.
               
Agost de 1463 - Joan de Galiana, lloctinent de governador, va a Sineu a reprimir els enfrontaments entre el bàndol d'Andreu Rossinyol i el de Joan Arnau.
               
23 d'octubre de 1463 - Castelladoriz, Huc de Santjoan, Gil de Santmartí i Pau Sureda dirigeixen la repressió contra els partidaris de la Generalitat a la part forana.

  A conseqüència de la repressió dels mallorquins partidaris de la Generalitat contra el rei varen ser executats: Benet Esplugues i Antelm Jovera , degollats a la Plaça de Cort i esquarterats; Pere Doll, penjat a la porta del Moll, Jaume Alzina d'Inca (degollat i esquarterat), Jaume Tortella d'Inca, penjat a la forca. Lluc Febrer i  Pere Soler "Menorca" moriren a la plaça de Manacor ; Llorenç Campomar, Bartomeu Juan, Esteve Malonda i Jaume Seguí, també manacorins; Francesc Flaquer, Joan Ballester "Torrent" i Francesc Corró després d'executats varen ser esquarterats; a la forca moriren Bartomeu Puig, Jaume Rubí, Jaume Cladera, Joan Cladera, Llorenç Mora, Jaume Llorenç de Sa Pobla , Simó Jaume de Santanyí, Guillem Socies i Joan Bonet d'Alcúdia , esquarterats, Jordi Metge, Andreu Pujals, Salvador Totosaus, Joan Fe, Antoni Llampaies.

               
5 de novembre de 1463-Mor Nicolau Sunyer, propietari de Sa Dragonera que és heredada pel seu nebot Gabriel Martí.
               
14 de novembre de 1463 - Antonina de Pacs adquireix el que serà Son Caulelles (Marratxí) a Mateu de Puigdorfila.
               
5 de desembre de 1463 - Obres en el moll de Ciutat  dirigides per el picapedrer Guillem Vilasclar que es fan amb pedra de Rafalbeig.(EU 12, f. 29).

endavant