Any 1476

Es fixen les condicions per exercir de forner en tres anys d'aprenentatge.

Jaume de Montanyans Morey és el lloctinent de l'assessor del governador.


20 de març de 1476 - Dimecres- El mercader Manuel de Pau Pardo i el picapedrer i guixer Gregori Galmés concorden fer unes obres a la casa del primer, i entre elles una xemeneia semblant a la que el mateix picapedrer va fer per a Perot Pardo a Biniforani i un portal "ança de paner" de pedra blanca o de Rafalbeix que surti a la cuina i un altre a la sala de 12 pams d'alçada i set d'amplària també rodó. També enrajolarà amb rajoles de València una cambra que té el portal al replà de l'escala.

9 d'agost de 1476-Tomàs Armadans Borrassa obté per donació del seu pare la biblioteca, Sarrià a Esporles i una casa a santa Eulàlia.

Dijous, 5 de desembre de 1476-Testament de Pere de Viana, botiguer de Borgonya i habitant d'Artà. Vol ser enterrat a l'església parroquial d'Artà  a canvi de 10 lliures o a la de sant Domènec de Palma si mor a Ciutat. Deixa a cadascun dels cinc convents de frares de ciutat ( sant Francesc, sant Domènec, sant Esperit, el Carme i la Mercè) i també a la Seu, 50 sous per a pregàries. Deixa 100 sous a l'Hospital general , altres 100 sous al de massells, i altres 100 per a l'obra del convent de Jesús. També deixa 25 lliures per a Joana, borda, filla d'Anna, esclava de Francesc Burgues, en ajut per a obtenir  la  llibertat.endavant