Any 1493

   
Any 1493- Gaspar Thomàs contribueix a la construcció del temple de l'Hospital General, entre el tercer i quart tram.
   
   
9 de gener de 1493- El Gran i General Consell explica la necessitat d'arreglar les cases i l'església de sant Nicolau de Portopí i de que es faci una casa per als morbosos.
   
25 de febrer de 1493 - Rogatives per la pluja amb sermó del prevere Miquel Morro.
   
27 de març de 1493- Giovanni Battista Savelli renuncia al bisbat de Mallorca en Guillem Ramon de Montcada.
   
28 de març de 1493-Els saboners Dionís Salvà, Pere Pallisser, Daniel Canavalls i Guillem Granalosa demanen l'aprovació de les ordenacions del seu gremi.

9 de maig de 1493, Sanxo Berenguer i la seva esposa Roqueta venen a Llorenç Ramis de Muro un esclau rus anomenat Joan, de 18 anys, per 110 lliures.(A.R.M. - Prot. Not. V-32 - f. 6 ).
   
11 maig de 1493.- En aquest dia foren publicats e declarats per los reverends inquisidors, en la plaça de la Cort,alguns conversos qui citats no eren compareguts per heretges, les estàtues dels quals après per lo espectable lloctinent fonc manat fossen cremades en la Porta Plegadissa ensemps amb la ossa de dos conversos morts, la qual hi fo portada amb sengles caixes.E foren en la dita plaça e sermó que s'hi féu dos homens e dues dones conversos los quals foren admesos a vènia.
   
20 de maig   de 1493-Domingo Bofill és nomenat regent de la cancelleria.
   
7 de juny de 1493-Testament de Joan Ramiro que vol ser enterrat a la capella dels Ramiro, que és la de sant Cosme i sant Damià a sant Francesc.

11 de juny de 1493- Pagaments per Acte de Fe.

A 11 de Juny de 1493 se paga al exactor de la casa dels Bans de la present Ciutat 3 11. 10 s. 6 , les quals havien despeses en les execucions fets dels ossos den Galceran, Rafel y del Salvat Savanals: é de les statues seguents. Ço es:  Domingo de Sancta Cruz, escriva de manament, Johanat Dons, barber i Clara su muller; Pere Sens, mercader:Johan Fenat, nott., Hjeronim Naves, Pere Sala, als. Xira.,  Franci Coll, corredor de coll i Cathalina, sa muller; Eularia Unissa, vidua , Pere Puyoll, sastre,  Jacme Cunilleres mercader; Johan Rotger; Salvat Roig ;Salvat Uniz ;Elionor; muller de Jacme Sabater; Gilabert Losano, mercader; Pau Arnau, scrivent;  Johan Arnau;  Pere Labia i  Beatriu sa muller; Pere Gelvijunxa , mercader ; Pere Galiana mercader; Violant, muller del Tagamanent, Beatriu, muller de Manuel - Rodez , Pedro Sintel i Blanca sa muller:Cathalina, muller de Franci Coll; Galzeran Valleriola; Arnau Doménech, llibreter: Aldonsa, muller den Pau Brondo; Johan Sarch, calzater; Violant, muller de Luis Torrella, sastre, Suquina, muller den Aranos; Dolsa, muller den Arnau Domanech; Damiana, muller den Pere Ferran, Pere de Palla, Aldolfa, filla den Luis Soler; Eleonor; neboda del Pere de Palla;  Dolsa sa germana, Daniel Tagamanent, Marquesina, germana de na Peres de Mell socorrats llibreter; Johan Aranos i Cathalina, sa muller.

 Los quals per los Res. Inquisidors de la herética pravetat son stats condennats per heretges é remesos e liurats a la Cort secular per lo dit Llocht. Genl. mana los dits ossos e statuas sien pintades a la Porta Plegadiza è alli sien cremats segon compte ...

Aquest mateix dia va ser relaxat en estàtua el metge Joan Sagarriga.

 
15 de juny de 1493-Dissabte -" ...arribaren en la present Ciutat los espectables e magnífic mossèn Joan Eimeric, cavaller, criat, conseller, mestre sala del Rei nostre senyor e per Sa Altesa novament proveït del ofici de lloctinent general e governador del present Regne, e misser Domingo Bofill, doctor en lleis regent la Cancelleria e assessor ordinari de aquell. Los quals juraren en la Seu a on se diu hagué molt poca gent així en lo jurament com en la entrada de Sa Senyoria, com la major part de la gent de la Ciutat, en aquells dies, fos fugida de la Ciutat e anats a la part forana a causa de la pesta qui començà en aquella.
 Après lo dimarts següent Sa Senyoria se isgué de la Ciutat ensemps amb lo dit regent e anà a Valldemussa i aprés a Sóller a on ha aturat fins lo peste és estat passat."
   
L'any 1493, el Lloctinent Eimeric prohibeix als casats tenir concubina, amistançada, o alguna dona errada al seu càrrec, sota pena de 50 £. (BSAL, IV (1892), 206)
   
26 de juliol de 1493- Jaume Gallard, establert a Miramar pels monjos de la Trinitat.

25 de setembre de 1493 - Miquel Ballester  resident a Manacor, i la seva esposa Francina s'embarquen a Càdis amb Cristòfol Colon.
   
26 de setembre de 1493-Jaume Bernadí de Togores hereda les cavalleries d'Aiamans i de Lloseta.

   
6 d'octubre de 1493-Neix a Manacor Jaume de Montanyans, que serà doctor en drets i cavaller propietari de Galdent i Punxuat.
   
10 de novembre de 1493-Orde de Joan Eimeric " A tot hom generalment, que no sia alguna persona de qualsevol stat condicio o ley sia qui guose o presumescha jurar, blasfemar o reneguar de nostre Senyor Deu e de la gloriosa Verge María sots les penes seguents: Á saber es, qui jurara per lo cap, fetge e altres membres, que pague deu sous,  e si aquells pagar no pora hage star pres en la preso deu dics en pa e aygue, e si juraran de sants o de santes de paradis paguen per cascuna vegada cinch sous, e si aquells no poran pagar stiguen cinch días a la preso en pa y aygue"
   
26 de novembre de 1493 - En aquest dia entrà lo senyor lloctinent en la Ciutat.

endavant