Any 1497-Execucions de conversos.

   
Any 1497- D'aquest any és el cor de la Mercè de Ciutat i les bòvedes de Santa Creu.
   
Any 1497-Miquel Galmès,franciscà, s'instal.la a l'ermita de la cova de s'Aresta (Gràcia).
   
El 9 de febrer de 1497 neix Jaume Pou Berard que amb el temps arribarà a ser cardenal.
   
25 de febrer de 1497- Amador Creix és el mestre picapedrer de l'Hospital General.
   
8 de març de 1497: s'admet com a ciutadà i novell poblador a Esteve Canet, mercader domiciliat a Rodes, que ha transportat els seus béns i domicili a la ciutat, amb les franqueses acostumades (EU-21, f. 113 v.).
   
15 de març de 1497- Pere Torrent que treballa a Mallorca es compromet a tallar les cadires del cor de l’església  de la Mercè.
   
23 de març de 1497 - Ferrer palmer és nomenat batle d'Andratx.
   
11 d'abril de 1497-Antoni i Tomàs Forns compren la meitat de Morell (Artà).L'altra meitat és de Martí Basset.Tenia 1080 ovelles.
   
10 de maig de 1497-El pintor Blai Xaverí i la seva muller Margalida reconeixen deure a Joan Crespí, barreter, la quantitat de 10 lliures. (ARM, Prot. R-325, 8v-9.)

19 de maig de 1497 -Divendres-  Inventari de béns del notari Miquel Abellà.
   
14 de juny de 1497 -Tomàs Gual (Cellut) és executat (relaxat) pel Sant Ofici. Són sentenciats en efígie pels inquisidors, Margarida, esposa del pelleter Pere Aguiló, Berenguer Arnau, exhumat; Joan, Rafel, Ponç i Pau Berard, saboners, Gabriel Berard, corredor , Elionor, esposa de Ponç Berard i també Elionor, esposa de Gabriel Berard; Graciosa, esposa de Gabriel Belloch, Simó Bennásser, sastre que vivia a l'illeta de l'església del Call, Pere Burgos,Simó Canto i la seva esposa Joana, Pau Cessa, sabater, Pere Conrador,Llorenç i Dameto i Catalina, la seva esposa, Jaume Dameto i la seva esposa Coloma, Joan Desgrau i la seva esposa Graciosa, Graciosa,esposa de Daniel Fortesa, Pau Fortesa;Godoy, esposa de Ferrer Miró, Joan Morro, sabater; Joaneta, esposa de Miquel Morro, taverner, Pere Morro, mercer i la seva esposa Agueda; Joana, esposa de Rafel Morro, capser; Galceran Moyà, capser; Lluis Mulet, corredor; Pau Nadal, tintorer i la seva esposa Martina; Lluis Pardo, mercader, i la seva esposa Úrsula; Margarida, esposa de Galceran Quart; Joan Ravell; Jaume Rotger, corredor; Rafel Savanals, saboner; Joan Silvestre, sastre; Pau Tàrrega, pelleter; Bartomeu Terrades; Graciosa, esposa de Juan Toledano; Lluis Torrella, sastre; Gabriel Tristany i la seva esposa Graciosa; Úrsula, esposa de Jaume Valleriola; Lluis Valleriola, mercader; Gabriel Vicens; Jaume Vida, sastre.
    Joan Crespi, barreter, reconeix deure 1O lliures a Perot Terrades, pintor. (ARM, Prot. R-325,18v-19.)
   
6 de juliol de 1497- Joanot Alzina, paraire d'Oriola (regne de València), lloga unes cases al carrer de la Mar (ARM, P., LI-16, f. 28 v.)
   
4 d'octubre de 1497 - Mor l'infant Joan d'Aragó, fill dels Reis catòlics i espós de Margarida d'Àustria a Salamanca.
    
                                    Cardenal Pou
El cardenal Jaume Pou va néixer l'any 1497 i era fill d'Antonio Pozzo.

endavant