Any 1517

Any 1517-Inca té 652 focs.

Any 1517- Els capítols dels corredors de coll limiten l'exercici de la professió a només dotze persones.
   
Any 1517-Fi de la construcció de la capella del Roser de Sant Domingo.
   
Any 1517-Fi de la quarta clau de l'església de Sineu.
   
Any 1517-Bartomeu Gallard té el rafal de Miramar al costat de l'ermita de la Trinitat de Valldemossa.
   
Any 1517-Talapí (Sa Pobla) és propietat de Domingo d'Olesa.
   
10 de març de 1517- Lleó X fa donació al cardenal Julio de Medici del monestir de la Real que serà administrat per Gaspar Villalonga Rossinyol.
   
17 de març de 1517 - El Consell i els prohomes d'Andratx es dirigeixen al Jutge del Pariatge denunciant Pere Sanxís, oficial de la jurisdicció perquè sigui privat del seu ofici i castigat per cobrar salaris i dietes duplicats, per corrupció i altres malifetes. Aquesta reivindicació no té èxit per la connivència del mateix Jutge del Pariatge amb l'autor dels fets denunciats.
   
Dia 4 d'abril de 1517 el Sant Ofici executa en efígie el paraire Bartomeu Coll i la seva esposa Úrsula que vivien a l'illeta de Palou a Sant Miquel. També en efígie són executades Beatriu, esposa de Pere Valleriola, Angelina, esposa de Gabriel Torres, Julià Colom, sabater, i Pau Bonnín, un sastre que vivia a l'illeta de Macià Costa de Santa Eulàlia. En canvi el Tribunal reconcilia Francesca Boga, esposa del paraire Cristòfol Pasqual,habitant de la Casa de Paraires a la parròquia de Sant Nicolau i Isabel Bennàsser, esposa del corraler Tomàs Valleriola que vivilia a l'illeta de Genovard a Sant Nicolau.

               Fundació de la Cartoixa: Manuel Ferrando (1517)
   
28 de maig de 1517- Carlos I a Gant renova el nomenament del Virrey don Miguel de Gurrea, per un nou trienni, en recompensa dels serveis prestats per ell i pels mallorquins, en el setge de Bugía,l'any 1515, plaça que van salvar dels atacs del pirata Barbarroja. (AHM. LR, 83, f. 281-286 V).

23 de juny de 1517-El Col·legi de la Mercaderia concedeix 10 lliures per a les obres de santa Eulàlia i per a l'eixamplament de la plaça que hi ha davant la façana.
   
24 de juny de 1517-Gurrea jura de nou el seu càrrec de lloctinent general.(ARM EU 28, f. 176-177)
   
8 de setembre de 1517, Francesca Sanglada , muller del difunt Antoni Galiana,  estableix en emfiteusi a Jordi de Santacília àlies de Marimó l'alqueria de Casa Blanca en el Pla de sant Jordi , amb un cens anual de 28 sous a pagar per Sant Miquel.

8 d'octubre de 1517 - Bartomeu Ballester ha comprat uns orgues de l'església de sant Miquel que ha donat a l'Hospital amb la condició que la Universitat hauria d'habilitar un lloc per a la seva instal·lació. El Gran i general Consell destina 60 lliures a aquesta feina.
   
9 d'octubre de 1517- Divendres- Pere Biscaí, picapedrer de Valldemossa pacta amb  Antoni Ramiro, notari, la realització d' unes obres consistents en paredar l'hort de la casa que té a Petra, el coll del pou, les parets d'un galliner i un potal, i altra paret davant la botiga de la calç. La paret ha de tenir una alçada de 15 pams. (ARM, Prot. R-321, 88v-90.).
   
18 d'octubre de 1517-  Pere Pont, canonge, beneeix la quarta clau de l'església de Sineu.
   
24 de desembre de 1517-Jaume Roca és designat pel rei Carlos, regent de la Cancelleria de Mallorca.
   
14 de novembre de 1517- Dissabte- El picapedrer Antoni Armengol es compromet a fer una font a escarada de 30 pams de llarg, 15 d'ample i 20 de fons de pedra picada per preu de 90 lliures en el carrer de Nostra Senyora de Gràcia, davant la casa del paraire Miquel Vadell que aportarà 25  lliures  i 65 la Universitat. (ARM, EU 28, 191v)
   
31 de desembre de 1517- ...en l'any MDXVII lo derrer dia de dexembre fiu io mestre Johan Menorques prevere lo dit sermó.

 any 1505 a Mallorca ixent