Any 1532- L'enfonsament de la Germania i l'allunyament del poder polític fa decaure l'obra dels paraires mallorquins.


Any 1532-Dominica Rossell fa donació de la possessió "El Canyar" de Llucmajor, als trinitaris.

Any 1532 - Boda de Margarida Nét Santacília, filla d'Hug Nét i vídua de Pere de Sant Joan amb Gaspar Villalonga Martí. Margariga Nét va ser propietària de Sa Torre (Llucmajor).

Any 1532 - La desfeta de la Germania en la que els paraires jugaren gran protagonisme mostra com decau la producció menestral de draps:«los draps de la terra sien de qualitat e bondat quant deven eser perque en Sicilia no perden la reputacio que tenir acustumaven. E per quant los honrats perayres diuen que havent a servar los capitols antichs segons los preus que molts anys ha se acustumen vendre los draps aenequesta Ciutat no lo satisfa...» (ARM AGC 32, f. 25v-26). «A causa dels draps strengers los quals en gran nombre son portats en la present Ciutat es fet prejudici al obratge de la llana no volent los perayres obrar draps (...) per quant no poden vendre a deguts preus aquells a causa dels dits draps strengers e per quant lo obratge de la llana es cosa la qual te sguard no sols als conredors nostres mes encare a molta gent la qual viu del obratge de la dreparia...» (ARM AGC 26, f. 24v-25).

9 de gener de 1532 : No es troben homes a Ciutat per a l'exercici de la pesca  per causa de les captures de mariners i pecadors que han fet els "moros" " y a causa de ser tants e insuportables los rescats los quals dits moros volen dels presos restan molts y en gran nombre en poder de aquells per insuficiencia de esser rescatats...". (ARM, AGC, 25, fol. 22v).

31 de gener de 1532-Els jurats preguen a l'abat de Poblet que cuidi de la reforma de La Real.

Març de 1532 - Jerònia Gual Santmartí es casa amb Joanot Nunís de Santjoan, senyor de la Torre de Manacor i Sos Nadals de Felanitx.

27 de maig de 1532- El governador es pronuncia contra la manera irregular en que s'ha fet l'extracció a sac i sort a Manacor, perquè un dels electes, Bartomeu Peretó és de elegible per la mà mitjana i s'ha insaculat per la mà major.

6 de juliol de 1532 - El Lloctinent General ordena al batle d’lnca  que  no molestin la dona Jaumeta Pujadas, viuda de Pere Pujadas i que li tomin els béns incautats per
danys de la Germania ja que el seu marit no havia estat composat per haver estat bo  ja que els composats eren el seu pare Pere Pujadas i el seu germà Antoni Pujadas.(AH 283 foli 131/g)

26 d'agost de 1532-Simó Albert de la parròquia de Santanyí i la seva esposa Joana, venen a Joan de Montornès, donzell, un cens de 4 ll. de pensió anual sobre una possessió anomenada el Rafal, per un preu de 50 ll. de moneda mallorquina.

20 de setembre de 1532 - El prior de Lluc mossèn Antoni Bauçà prohibeix ballar a Lluc , dins i fora de l'església.


20 de novembre de 1532 - El Lloctinent General ordena al batle d’lnca que Bartomeu Seguí no sigui inclòs en el llistat per pagar els danys a la Ciutat d’ Alcúdia perquè ell hi estava reclòs en temps de la Germania, manant que li tomin els béns incautats (AH 284 foli 197/g).

Desembre de 1532- Arrestats Albertí Dameto, menor, Pere Lladó i Jeroni Martí.

19 de desembre de 1532-Tomàs Desbac, donzell de Mallorca, ven a Margarida, vídua del notari Berard, un cens de 22 ll. 8 s. anuals sobre una casa situada a la parròquia de Santa Eulàlia, al carrer de Tomàs Desbac, per un preu de 280 ll. de moneda mallorquina.

endavant