Any 1533: Pau entre els bàndols dels Torrella i Puigdorfila.


Any 1533- Mor Miquel Oliver, prior de la Cartoixa de Valldemossa, gran adversari dels agermanats.

4 de gener de 1533- Es signa la pau entre els bàndols dels Torrella i el dels Puigdorfila.( ARM-RA-CR-ECC 1530-34 f. 78-78v) :
«Essent-li molt plasent y agradable la voluntària pau e concòrdia feta per medi dels magnífichs Mn. Pera Joan de Santacília y Mn. Joanot Riera entre vosaltres Magnífics Mos. Perot de Puigdorfila e Mos. Pera Torrella e tots los altres qui en la dita concòrdia són anomenats e de vostres propis mans aquella haveu firmada.»

18 de febrer de 1533 - El Lloctinent General ordena al batle d’Inca que Sebastià Terrassa sigui composat per l’heretat del seu pare pels danys fets en temps de Germania i no per ell ja que en aquell temps estava sota el domini del seu pare.(AH 286 foli 15/g)


24 d'abril de 1533 - Neix Willem van Oranje-Nassau, més tard Príncep d'Orange, en el castell de Dillenburg (Nassau).

Juny de 1533- Salah-Reïs ataca Mallorca seguin els acords pactats amb els enviats del rei de Françaa Alger.

15 de juliol de 1533- L'abadessa de santa Clara sor Francina Flaquer i el convent estableixen en emfiteusi al teixidor de llana Miquel Vanrell, unes cases situades en el carrer de l'Adoberia vella, dins el terme parroquial de Sant Nicolau.

santa Anrra

Detall de la capella reial de santa Aina.


7 de setembre de 1533- Jaume Llinàs d'Artà compra les possessions de Sa Creu vella i Es Pont a Jaume Sanxo del Pou del Rafal.

8 de setembre de 1533- Mor el lloctinent general (virrei) Carlos de Pomar, el cos del qual a cara descoberta i vestit amb l'hàbit de sant Francesc va ser col·locat  en una caixa sobre un cobertor de domàs lleonat i envoltat de ciris a la capella reial de santa Anna (Almudaina). Tocaren nou vegades les campanes excepte la de l'Aloy. El seu cos va ser conduït al monestir de Jesús acompanyat dels frares del Socors i del Carme, els de sant Domingo i sant Francesc . També l'acompanyaren fins a la Porta Pintada on l'esperaven els frares de Jesús en processó, els preveres de les parròquies, els caps d'ofici, 32 pobres amb torxes blanques i capes, la meitat d'ells amb capes blaves i el senyal de la universitat a la dreta, i l'altra meitat amb capes blanques i el senyal del difunt a la torxa. Al final hi anaven els jurats i el lloctinent precedits dels macers.

Interinament ocupa el seu càrrec el lloctinent del procurador reial, Gregori Burgues.

18 de novembre de 1533 - Nadalet Fortuny, amb la complicitat de Joan Sitges de Calvià i el seu germà Pere, Ferrer Palmer, el seu germà Maties Ferrer, Arnau Moragues,Guillem Bassa, Miquel Roca, Bartomeu Pujol "Trentena", propietari d'El Campàs i Jaume Ferrer,  mata amb una llança a Nicolau Bruyet, escrivà reial de la Universitat i batle de la Palomera. Tots ells varen ser condemnats a multes econòmiques sense perdre la llibertat.


16 de desembre de 1533 -El Lloctinent General ordena al batle d’Inca que Joan, Pere i Jaume Capó no sien molestats per danys fets en temps de la Germania perquè aleshores residien a Sencelles on han estat taxats (AH 286 foli 103/g.)

endavant