Any 1543


Any 1543-Construcció del castell del Port de Sóller.

Any 1543-Miquel Bauzà,Pere Gayà, Miquel Barbarà, Jaume Capdebou, Joan Blanc i Jaume Bujosa demanen al virrei l'aprovació de les ordinacions del gremi de ferrers.

15 de gener de 1543- El governador cerca olles trencades, aram i calderes velles per fer peces d'artilleria.

9 d'abril de 1543- Fra Joan Girard, custos, Fra Ramon Calaf, guardià del monestir de Sant Francesc de la Ciutat de Mallorca i altres frares passen comptes amb Mestre Gaspar Roig, organista, haguda raó de les llenyes, cuiros, taules i altres coses necessàries per dues manxes. Els frares han de pagar 34 lliures i 7 sous. (ARM-Prot-C-302 f. 170).

22 de maig de 1543 -Joan Ballester de Campos "Matamoros" és condemnat a correr la vila d'Andratx i a cinc anys de galeres per haver ferit de mort a Joan Vidal en el camí de Puigpunyent.

23 de maig de 1543-Joanot Sureda, donzell , ven a Joan Montornès, donzell , un cens de 25 quarteres de forment pel preu de 250 lliures i fa obligació de tots els seus béns, situats a la parròquia de Marratxí.
 

10 de juliol de 1543- Fra Ramon Calaf, guardià, Fra Joan Girard, custos, Fra Joan Fuxà, Fra Nicolau Lobas, mestre de novicis, Fra Miquel Matheu, Antoni Garcia, Jaume Savalls, Fra Salvador Claret, Fra Miquel Àngel, Fra Cosme Abram, Fra Nicolau Sard, Fra Miquel Mut, Fra Pere Carbó, Fra Guillem Garau, Fra Miquel Blanch, eren tots conventuals del monestir de Sant Francesc i professos.

18 de Juliol de 1543- Jeroni Dalmau, regent de la cancelleria mallorquina.

25 de juliol de 1543- El Consell de Llucmajor té constància  que un estol francès i turc és a Marsella disposat a sortir contra Mallorca i a fer el més gran dany (AMLL, LA-2, fols. 323v-324v)

26 d'octubre de 1543 - Inici de la construcció del polvorí del bastió de santa Margalida, el mateix dia que s'inicia la construcció de la nova Porta Pintada.

endavant