Any 1563


Any 1563

Son Rubí de Sineu pertany a Guillem Real

Guillem Sacarès és l'hortolà de Son Sacarès (a Sa Creu des Caputxíns , actual carrer del General Riera de Palma).

Pere Sansó "Robí" exerceix de mestre de gramàtica a Manacor.

Son Sabater de Crestatx pertany a Guillem Sabater.

Quatre bergantins amb tripulació mallorquina participen a la defensa d'Oran.

Bartomeu Verd "Bescós" és el propietari de Son Bescós a Montuïri.

Joan Crespí d'Artà obté en emfiteusi el Molí d'Amunt.

Miquel Jeroni Oms , senyor de Vernissa (Muro) és el propietari de Son Oms a Porreres.

Guillem Pont de la Terra Catlar (de Son Pont de la Terra )  és el propietari del desè molí de la síquia de la vila (Palma).

La feina en festiu i la blasfèmia són penats amb 20 sous de multa. (Ara en canvi és ben fàcil veure capellans i monges comprant els diumenges a les grans superfícies sense respectar el preceptiu descans dominical).


Son Roig a Calvià  té torre, tafona i molí. Té 150 cabres i 150 ovelles (ARM, P, S-111, f 260...)

15 d'abril de 1563-Vilaxamen, alqueria d'Esporles és propietat d'Arnau Albertí.

Dia 20 d'abril de 1563 mor a Roma el cardenal Jaume Pou Berard.
Mateu Espanyol, ciutadà de Mallorca i la seva esposa Marianna, venen a Margarida Tornamira des Mas, vídua de Llucià Tornamira des Mas, un cens de 16 ll. de moneda mallorquina de pensió anual sobre una propietat situada a Esporles, per un preu de 200 ll.

6 de maig de 1563- En la seva visita a Artà , el bisbe Diego de Arnedo ordena als jurats engrandir l'església sota pena de 20 escuts de multa.

6 de maig de 1563 - Amb motiu del fondeig a Alcúdia de 23 galeres, el capità general revisa l'estat de la fortificació.

9 de setembre de 1563 - Yo Miquell Coll fas testimoni com la dona Anthonina Buyra vidua, me sogre,confesa aver agudes y rebudes per provisió del senyor Official de m.° Thoni Brondo notari, com ha obrer de Sta. Aularia, sinch liures, dich 5 liures, y son per reho de un quadre pintà en dies pessats mestre Baltasar Buyra, quondam, en lo retaula major de Sta. Aularia.(A. P. Sta. Eulària: Llibre de la Obreria 1560-1563, f.° 73 v.°)

29 de setembre de 1563- Testament de Bernat Marcer que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc en el vas familiar.

7 d'octubre de 1563- El bisbe Diego de Arnedo ordena engrandir l'església d'Inca.

22 d'octubre de 1563- Pelai Fuster jura el càrrec de regent de la lloctinència general del Regne de Mallorca.

25 de novembre de 1563 - L'inquisidor Joan Ximenis d'Aragües arriba a Mallorca.

30 de novembre de 1563 - El mercader procedent de Marsella, Jacobo de Vega és reconciliat d'heretgia reformada després de la confiscació de béns per valor de 6.877 diners (AHN Inquisició -Lligall 1.724 s.f)


endavant