Any 1582

Any 1582- Mor el vicari general de Besançon, Antoni Llull Cases.

Any 1582- Ramon de Verí, casat amb Prudència Puigdorfila,  és nomenat oïdor de la reial Audiència.

El 20 de gener de 1582 s'estableix que els ollers només poden fer ús de les terres de Xorrigo.

Constitució del gremi de gerrers i d'ollers per part de mestre Joan Company, Sebastià Vey, gerrers sobreposats, Jaume Vidal , prohom, Bartomeu Bauçà, pare i fill,Miquel Salvador,Pere Mateu, Gaspar Vidal, Guillem Riera, Jaume Rosselló, Sebastià Vidal, Antoni Capellà, Bartomeu Timoner, Gabriel Alzina,Pere Feliu, Jaume Massot, Antoni Pons, Pere Pieras, Mateu Cerdà, Nicolau Capellà, Jeroni Pieres, Joan Vidal, Sebastià Timoner,Gaspar Vanrell, Antoni Sureda, Gabriel Tomàs i Joan Gelabert.

5 de febrer de 1582 - Els jurats exposen al síndic a la Cort Jaume Antoni Serralta els mals que causa el virrei amb les seves innovacions.

10 de març de 1582 - Arribat a Mallorca Fra Francisco de Ladezma amb l'objectiu d'instal·lar a Mallorca als seguidors de sant Francesc de Paula (mínims), els jurats, Joan Ot Gual, Oliver de Termens, Antoni Gual, Gabriel Ballester, Nicolau Domenge i Jaime Palou, li cedeixen sant Nicolau de Portopí i els terrenys propers.

El 9 d’abril de 1582, Antoni Mir i la seva esposa, Jerònia, establiren a Hug de Berard i Armadans el rafal que posseïen al pla de Sant Llorenç, al terme de la ciutat, amb el seu dret d’aigua, amb cens reservatiu de 250 lliures, segons consta al Capbreu de los censos fet en1740 que are cobra Dn Francesch Gual y des Puig. 

22 d'abril de 1582- Jeroni Maltès, Jaume Blasco,Jaume Gibert, Antoni Tolrà,Joan Genovès, Pere Maltès, Mateu Reynès,Antoni Nouas, Joan Ripoll, Gabriel Sales,Pere Joan Alsina, Jaume Alsina, Antoni Montanyola, Llorens Starella, Josep March,Joan Oliver, Benet Tiogo, Joan Petraix I Jaume Torres del gremi de pescadors es reuneixen per tractar de fer una capella .

21 de setembre de 1582- Mor Antoni d’Oms Santapau, virrei,i és enterrat a la capella del Roser de l’església dels predicadors de Sant Domingo de Ciutat. Miquel de Pacs jura com a procurador reial interí.

25 d'octubre de 1582-Pragmàtica de reforma de la Procuració Reial del Regne de Mallorca.

Novembre de 1582 - Els frares mínims (de sant Francesc de Paula) es traslladen des de sant Nicolau de Portopí a un oratori que cedeix el notari Jordi Sitges en el lloc que divideix els camins de Manacor i Sineu, on funden el convent de la Soledat.

endavant