Any 1586

Any 1586-Miquel Alorda, desterrat a la Dragonera s'escapa i el seu pare Bernadí ha de pagar i ho fa amb una somera de pèl gelat.

26 de gener de 1586 - Concessió per Felipe II d'una renda de 100 lliures anuals a Francesc Sans, del Consell de Catalunya, sobre la Procuració Reial de Mallorca.(Registre 17093 de l'Arxiu de la Biblioteca de Catalunya)

29 de gener de 1586- Joan Xamena compra Son Mora (Porreres) a la Cúria del batle de Ciutat.

30 de maig de 1586 - Guillem Coch, de Selva, renúncia en favor de Gabriel Coch, a la facultat que tenia de recuperar una peça de terra dita Son Grech, situada a Mancor. (Biblioteca de Catalunya. Perg. 478, Reg. 21610)

5 de juliol de 1586 - Edicte de Lluís Vich contra la compra i venda de mercaderies als anglesos

16 d'agost de 1586- El consell del Col·legi de la Mercaderia aprova destinar 100 lliures per a la compra d'un canó d'artilleria per a la torre que es construeix a Illetes. Destina també 50 lliures a les torres de la Dragonera i d'Alcúdia, i 200 lliures per a les que s'han de construir a Santa Ponça i Punta Negra.

23 d'agost de 1586-El Col·legi de la Mercaderia aporta 150 lliures amb l'objectiu que s'acabi l'obra de la torre d'Illetes i vol que les 200 destinades a Santa Ponça i Punta Negra es dediquin només a la primera que es construeixi.

5 d'octubre de 1586-El bisbe Vich Manrique ordena la reconstrucció de la creu del Grau a Lluc que ha vist enderrocada.

Octubre de 1586 - Problemes de salut fan que els frares mínims abandonin el convent de la Soledat i passin a sant Francesc de Paula.

4 de novembre de 1586-Mor Joan Ot Fuster, jurat cavaller.

6 de novembre de 1586 - Reunits els sabaters Antoni Company i Rafel Abella sobreposats, els seus prohoms Rafel Verger, major, Joanot Rosselló, Antoni Provençal, Joan Guayta, Miquel Sbert, Miquel Llabrés i els cofrares Bartomeu Abram, Antoni Albanell, F.Amengual,  Jeroni Andreu, Melsion Babiloni, Miquel Babiloni, Miquel Ballester, Joan Balle, Gaspar Barceló, Joan Barceló, Pere Barceló, Antoni Benet, Pere Bestard, Jaume Binimelis, Bernadi Borras, Onofre Boscà, Miquel Burgueri, Pere Onofre Busquet,  Bartomeu Busquets, Mateu Calami, Antoni Caldes, Martí Canyelles, major,  Martí Canyelles, menor, Miquel Cardell, Bartomeu Castanyer, Antoni Climent, Antoni Colom ,Antoni Coll, Joan Coll major, Joan Coll menor, Bartomeu Contestí, Rafel Corredor, Gabriel Cortey, Pere Cortey, Joan Estelrich, Damià Estrany, Antoni Fe, Rafel Ferragut, Bernat Ferré, Onofre Ferrer,  Marti Font, Macià Gallart, Gil Geusor, Antoni Jover, Manuel Jover, Gabriel Llabrés, Joan Llambies, Gaspar Llabrès, Bartomeu Marimon, Antoni Mas, Joan Masroig, Pere Massanet, major, Pere Massanet, menor, Pere Merguilejo, Miquel Mir, Jeroni Monjo, Guillem Moré, Bartomeu Moya, Fs. Moyà, Antoni Munar, Rafel Munar,  Joan Nadal, Joan Negre,  Miquel Nicolau, Gabriel Oliver, Mateu Oliver, Pere Oliver, Antoni Orrach, Joan Palau, Mateu Pasqual, menor, Onofre Pasqual, Joan Perelló, Antoni Pisà, Bartomeu Pisà, Pere Planes, Joan Pons,  Bartomeu  Puig, Marti Puigserver, Antoni Ramis, Joan Riera, Miquel Riutort, Jaume Roca, Joan Rocel, Jaume Ros, Rafel Rosselló, Joan Sans, Melsion Sans, Bartomeu Segui,  Bartomeu Segui menor,  Miquel Segui, Damià Sitjar, Nicolau Sot, Joan Tauler, Bartomeu Togores,Jaume Tortella, Joan Tortella,  Jeroni Triay, Pere Joan Triay, Domingo I Vajuar, Joan Vallespir,  Jaume Vanrell, Joan Vanrell, Fs. Verger,  Jaume Verger, Rafel Verger, menor, Joan Vidal, Antoni Vives, Cosme Vives, Miquel Vives, vist que els fadrins obrers de l'ofici demanen que els donin candeles com es feia antigament per la festa de Sant Martí i atesa la situació de deutes del gremi no s'accepta la petició.(Arxiu de protocols. Llibres d'instruments del notari D. Guillem Socies, dels anvs 1583 i 1586.)

.
29 de novembre de 1586 - Mateu Llòpis (López) cobra de Joan Forcimanya, obrer de santa Eulàlia set lliures en tres partides per els quadres de sant Lluc i de sant Marc del retaule major. ( A. P. Santa Eulària. Llibre de la Obra 1586-1587, f.° 15)

Portes de Gaspar Oms

Gaspar Oms I

sant Joan, Dolorosa, sant Jeroni, santa Magdalena a les portes interiors d'un armari.

 endavant