Any 1609

Any 1609- Es descobreix la Font de S'Aigo Dolça a prop de la Torre de Carroç.

Any 1609-Construcció del castell de Pedra Picada al Port de Sóller.

Any 1609-Fundació de la Confraria de teixidors de lli de Muro.

Any 1609- El mercader Francesc Martí compra Son Moger a Valldemossa.

Any 1609-Fi de la construcció de l'església de sant Jordi de Pollença.

Any 1609- Simó Bauçà, bisbe, adverteix al rector de Selva que els bandolers son refugiables 24 hores.

4 de febrer de 1609-Antoni Llompart "Blanquet" de Llubí, és condemnat a la forca per anar armat amb altres criminals i resistir-se a l'autoritat dels comissaris reials.

8 de març de 1609 - Pregàries contra la sequera.

Dia 4 d'abril de 1609 els trinitaris conclouen a Santa Catalina les rogatives contra la sequera.

9 de juny de 1609 - Pengen un home a Alcúdia després de vendre una barca a un grup d'esclaus musulmans que volien fugir.

9 de juny de 1609 - Pren possessió de la batlia de Calvià Onofre Salvà i són consellers, Joan Moragues, Guillem Palmer, Miquel Sastre, Pere Simó, Joan Torres , Bartomeu Mayans i clavari Alfons Morro.

20 de juliol de 1609 - El Gran i General Consell aprova la construcció de la torre de defensa de Tuent.(ARM, AGC, 51 )

12 d'agost de 1609 - Arriba un estol a Mallorca de pas cap a València per tal d'embarcar als moriscos expulsats.

31 d'agost de 1609 - Arriben a Palma el Marqués de Santa Cruz, comandant un estol de 17 galeres i es troba amb el duc de Tursi que comanda 16 galeres de Gènova i Pedro de Leyva que comanda 9 galeres de Sicília.

1 de setembre de 1609- Un total de 300 mallorquins s'allisten a l'armada.


20 de setembre de 1609- Jaume Blanquer, escultor, reconeix haver rebut 75 lliures mallorquines en concepte de dues creus de pedra per a la vila de Dénia.

7 d'octubre de 1609 - El lloctinent Joan Vilaragut Carbonell ordena:


"...se Sria. Ilustrisima inseguint la deliberacio sobre asi, en lo Real consell presa, estatuex, ordena y mana, que no sie persona alguna que gos ferir y nefrar ab escampament de sanch a altre dintre alguna de les dites Iglesias del present Regne, o sobre lo linda de les portes de aquellas sots pena de mort netural "

25 d'octubre de 1609- Capella  de Ramon Llull inaugurada a sant Felip Neri en el lloc d'una casa on va néixer el notari Andreu Caselles que la deixada a tal fi.(BSAL de 1887)

11 de novembre 1609- "... fonc difinit per mi Antoni Morro pre. y del balle Arnau Palmer, el senyer Matheu Balaguer, obrer del gloriós Sant Juan del any 1606 que fonc obrer paga per deutes del retaula, so és una consignació de mestre Gaspar Gener, escultor, que va fer a mestre Miquel Bulitxer, sastre, vint y tres lliures, dich 23 liures, y més 17 sous 6 dinés que paga per despeses y així li havem comprès tot lo blat va fer y més 17 lliures 2 sous que cobra de Sant Juan y així resta comptent y pagat y are difinit del any 1606. Fet ut supra.A. D. Llibre de  l'administració de l'església de Puigpunyent, f.° 69."

endavant