Any 1613

Any 1613- De les 350.000 quarteres de blat necessàries per consum a Mallorca, s´en cull només un terç. La quartera de blat arriba al preu de dues lliures i cinc sous.

Any 1613- Acte de Fe presidit per l'inquisidor Isidoro de San Vicente a Ciutat contra un grup morisc.

Any 1613- Atac musulmà a Pollença.30 de gener de 1613- Quatre arcabussers assalten la presó reial i alliberen els presos de Canamunt. Entre ells hi ha un condemnat a 10 anys de galeres.

1 de febrer de 1613- Boda de Beatriu Sureda Campfullós amb Jaume d'Olesa Calvó.

17 de febrer de 1613 - El passamaner Antoni Andreu aporta en dot 300 lliures per la seva filla Sor Clara Andreu a sant Bartomeu d'Inca.

El 17 de febrer de 1613 es capturen 23 algerians a prop de Campos per la traició de 7 renegats que anaven amb ells.


23 de febrer de 1613-Mor Baltasar Contestí que deixa 60 lliures per fer una figura del Beat Ramon Llull per a l'altar major de sant Francesc.


1 d'abril de 1613 - Paula Desbrull, prioressa de sant Jeroni, paga 275 lliures i 1 sou a Lluc Marçal , argenter, per els grans d'or del collar de la Mare de Déu i per la Veracreu. (AMSE. Libre de Albarans de St. Hierònim 1, f. 95.)

5 de juny de 1613 -Fra Francesc Pou va a Madrid a demanar a Felip III el suport per a la fundació del convent carmelità de santa Teresa de Jesús.

29 juliol de 1613 - Mor Caterina D'Oms Descós, esposa del diporitari reial Pere Nunís de Berard, poc després del part del seu segon fill. És enterrada a sant Francesc.

3 d’agost de 1613 Fundació de la confraria de Sant Pere Màrtir a Sant Domingo.


9 de setembre de 1613-Mor el dominic Julià Font i Roig.

14 de setembre de 1613 - Mor Arnau Burguet Fortuny, espós d'Olímpia de Berard.

3 d'octubre de 1613-El regent de l'Audiència Josep Desmur , jurista de Tortosa, jura el seu càrrec a la Seu. Havia estat destinat a Sardenya després d'assassinar a l'amant de la seva dona.


14 d'octubre de 1613-  Miquel Barceló, bracer. fill de mestre Pere, sabater, s'estableix en una botiga de la parròquia de Sta. Eulàlia prop de la Senyal del Peix que era de Bartomeu Binimelis, boter i la seva esposa Esperança.


4 de novembre de 1613- El batle de Calvià Joan Ripoll exposa al virrei que els habitadors de Calvià "stan en grandíssima necessitat per no poder sembrar per causa que no tenen blat per llevor". Volen sembrar 300 quarteres i no tenen doblers. Si no els assisteix "deixaran de sembrar per ser tots ells pobríssims".


16 de desembre de 1613-Neix Bernat Cotoner Olesa.
(Presidals Decrets 1612-1613, f. 394)

endavantendavant