Any 1627 - Jeroni Sales Quint fa donació de Son Sales (Marratxí) al seu fill Antoni Sales Verí.

Any 1627 - Salvador Vidal, algutzir, Gabriel Bonet, i Andreu Clar de Santanyí són familiars del sant Ofici. (ACA - Consell Aragó lligall 967).

20 de febrer de 1627 - Pregàries contra la sequera.

26 de maig de 1627 - Macià Ripoll és nomenat batle de Calvià i consellers Llorenç Mir, Joan Mayans, Joan Palmer, Joan Simó, Pere Joan Sastre, Magí Ballester i clavari Guillem Ripoll.

21 de juny de 1627-El Col·legi de la mercaderia aporta 50 lliures al prior del Carme perquè es faci un túmul a sor Joana Olivera, monja morta amb fama de santa, a la capella de la Concepció.

15 d'agost de 1627 - Bateig de Ramon Zaforteza Fuster,comte de santa Maria de Formiguera, "el Comte Mal".(Arxiu Capitular de la Seu- Llibre de baptismes de 1606 a 1630, fol.229).

20 de setembre de 1627 - Pregàries contra la sequera.

27 d'octubre de 1627 - El procurador de l'orde de l'Hospital a Mallorca dóna a Damià Company possessió d'una casa a Pollença. (Biblioteca de Catalunya. Perg. 110, Reg. 15706 )

28 d'octubre de 1627 - Arriben a Palma Fra.Francisco Asalendo, mercedari amb 133 captius provinents d' Alger.

22 de novembre de 1627-Joan Miquel de Santacília i Togores i sa mare, Beatriu Togores, estableixen Son Cloquell (vora el cementiri de Palma) al botiguer Pere Miquel Martí, segons consta en l’escriptura atorgada davant el notari Joan Antoni Carbonell Armengol.

2 de desembre de 1627-Mor el rector de Monti-sion, Joan Mateu Marimon.Estava vinculat al Tribunal del sant Ofici.

endavant