Any 1631

Any 1631-Restauració de la Torre des Moro a Sa Porrassa.

Any 1631-Blas Alejandro de la Zaeta, inquisidor de Mallorca.

Any 1631- Pere Ramon Safortesa i de Vilallonga compra el comtat de Sta-Maria de Formiguera (6.250 lliures).

5 de gener de 1631 - Pregàries contra la sequera.

7 de gener de 1631 -  Alfons Dusai, governador del castell de Capdepera, és enterrat en el convent del Socors.

9 de gener de 1631- Joan Baptista Dameto és nomenat cronista del Regne.

24 de gener de 1631 - Salvador Dusai és nomenat governador del castell de Capdepera.

25 de gener de 1631 - Els preveres de les parròquies de santa Creu, sant Jaume, sant Nicolau i santa Eulàlia protesten contra la instal·lació en perjudici de la parròquia de santa Creu del Col·legi de Jesuïtes de sant Martí.També protesten els altres convents.

Febrer de 1631- Una disputa entre la Reial Audiència i la cúria eclesiàstica, en relació amb la creació del col·legi  jesuïta de sant Martí, provoca l'excomunió del regent i oïdors de la Reial Audiència per haver citat al vicari general de la diòcesi davant el banc regi, i aquests en represàlia li van confiscar els béns i van manar pregonar públicament el seu bandejament.

16 d'abril de 1631- Del  dijous i divendres  sant "...a instancia del Rvd. Procurador fiscal de la Cort ecclesiastica, exhortam a totom generalment, de qualsevol lley, grau, conditio o stament sien, que en la isglesia de dia y de nit, vellant, tant quant Nostro Señor stara en el Monument, stiguen ab la reverentia deguda, no asseguts en terra ni en los bancals, tenint lo sombrero fora del cap; y en pena de excomunionis major manam que ningu pusca estar assentat ab cadires dins de las isglesias en tot lo dit temps, ni tirar confitures ni altres cosas de menjar a les dones; ni en la processo puguen aportar camis, vestits en la dita processo, sino los qui son benefficiats, o los qui tenen ordens sacros; ni anar ab la cara tapada y aportar capirons sino serán los disciplinants, los quals volem que vajen ab vesta o faldes llargues tant com se assoteran, y no de altre manera, per ser cosa indecent anar de altre forma "

6 de juny de 1631 - Boda del genovès Joan Andreu Conrado amb Francesca Delabau.


16 de Juliol de 1631.-Litigi sobre el pou comú de sant Joan.

Convocats y ajuntats en la església paroquial de la present vila de Sant Joan lo honorable Antoni Nicolau Ramon menor balle Reyal lo present any -en dita vila los honorables an Jaume Ferragut, Joan Barsalo, Gabriel Portell, tres dits jurats, los honorables Toni Company, Antoni Nicolau Remon, Major, Guillem Antich, Rafel Salom, Antoni Antich, Jesinto Font, conselles, tots congregats per aconsellar a tote utilitat de la present vila.

En primo font prepossat per lo honorable en Jaume Ferragut, un dels jurats, dient: Molt honorable y savi consell lo per aqui avem ajustats a V.M. as que en dias pessats volent escurar lo pou cornu per rao de la neccesitat tenim de aygue per asotvenir en el poble y axi volentlo scurar, nos an entretenguts mº Antoni Nicolau, marit de Fransine Rogue, y lo honorable en Bartomeu Majol, los quals digueran que noy anassem, que el pou here seu y que els sil sta be ja lo scuraran, y aixi nosaltres veent que dit pou se as anornenat el pou comú, y moitas vegades, conforme nos an dit, se es setirat per los jurats demanan a V.M. si lo ascurarem o quen ferem y no tant solement ascurar dit pou, però encare si aças aprobavem las actas de ditas comunes, si férem castio y quen demenen.

Sobre la qual propossesio fonch determinat per tots los sobredits conselles que tots que los jurats scuren dit pou encare que dits Nicolau y Mayol no vullen y tembe que serquen les actes, atès diuen que saben aon son ab lo milor modo que voldran y abonar al dit notari fins a 24 Lliures o fin 25 y si nols donen les actes que nols donen cosse ninguno, y si aças no troben las actas los donam ple poder de treura monitori; finalment qualsevol clarisia.

Per dite rao es menester ser votat pegador dels bens cumuns.

Testimonis: lo honorable Refel Antich, fill de Pere y Pere Salva fadri, tots de la present vile.


2 de setembre de 1631-Arriba a Mallorca el nou bisbe Fra Juan de Santander, natural de Castro Urdiales.

8 de novembre de 1631-Agnès de Tagamanent i Fortesa, filla d'en Gregori Tagamanent i Fortesa, difunt, i de na Caterina Santacília, ordena testament. Nomena marmessors al seu padrastre Jaume Rossinyol, a la seva mare Caterina i a la seva tia Elvira de Sureda i de Santacília. Disposa ser enterrada a l'església de Sant Domènec on hi ha enterrat el seu pare, i en cas de morir amb infants, en el vas del que serà el seu marit. Institueix a la seva mare com usufructuària dels seus béns que han de passar, després de la seva mort, al seu primer fill mascle, en cas de tenir-ne.

21 de desembre de 1631- Assassinat Jaume Joan, clergue beneficiat de la Seu, per un nebot seu i l'esclau Zaim.


endavant