Any 1652-Pesta, i no obstant es destinen 16.349 lliures i 15 sous per combatre la revolta catalana.

Any 1652-Moren al menys 20.406 persones a conseqüència de la pesta. Altres fonts en contabilitzen 14.945, 9.062 de les quals moriren a Ciutat.


Any 1652-Fi de la construcció del revellí de Camp Pelat. Carrer de Francesc de Borja Moll 18,20.

"S'han descobert restes arqueològiques consistents en el peu de la murada exterior del revellí de Camp Pelat, el fos exterior i el contramur per on havia de transcórrer el camí de ronda, tot situat en diagonal i a la meitat del fons del solar i amb la seva coronació a una profunditat duns 40 cm. respecte de la voravia, el contramur està format per fàbrica de cantons de marès aparellats amb morter i pedra de torrent, aparentment en bon estat de conservació, el peu de la murada també és de fàbrica de cantons de marès amb un aparell molt més fi i segellat amb morter"- BOIB 50 del 10 d'abril de 2003.
 
Any 1652- Martin Pañeras fa el rellotge per al campanar de Campos pel preu de 125 lliures.


Any 1652- Pere Antoni Ferragut fa donació de Menut i Binifaldó al monestir de Lluc.


Any 1652 - El comte de Formiguera (Comte Mal) finança una companyia comandada per Francesc Julià en suport de Juan de Àustria en la lluita contra Barcelona.

Febrer de 1652-Inici de la tercera clau de l'església de sant Jeroni.

febrer de 1652-Inici de la pesta:
Com en lo any 1652 comença haver contagi en lo prent. Regna de mallorca y comença en lo mes de febrer de dit any en lo lloc dit de la figuera del terma de Soller; desprès en la mateixa vila de Soller; y en la vila de Alarò, en la ciutat, en la vila de Incha y tambè en la vila de Selva " (AH 1-38 de l’arxiu municipal de Sineu).


Any 1652- A Lloret , Joan Antic era el morber i eren adjunts " el tinent Joan Antt. Mas, Pere Antt. font y Roig y Pera Jaume de la alqueria".


Any 1652- Moren 22 persones de pesta a Andratx, 18 a Santa Maria del Camí (Fossar al camí de S'Arboçar vora Can Salvà) , 24 a Lloret, (enterrades a Binitaref),  53 a Bunyola, 18 a Santa Eugènia, 23 a Sencelles, 4 a Calvià, 55 a Llucmajor (enterrades al fossar de Son Sord), 38 a Muro,  370 a Petra, 82 a Valldemossa, 95 a Esporles, 95 a Selva, i altres 95 a Campanet.


Any 1652-Entre els posats en quarentena a Son Ignasi de Bunyola hi havia Pere Antoni Mir, muller i quatre infants (59 dies), Joan Català, sa muller i una germana (26 dies) , Nicolau Mercadal, muller i quatre infants (46 dies) , Bernat Montaner, sa mare i un germà (41 dies), Sebastiana Marcús i dos minyons (20 dies), Bartomeu Moragues, senyora i un fill (7 dies), Margarida Canals i filla, Bartomeu Mager i Tonina Vadell (24 dies) ,Mateu Alenyà, Pere Joan Penya, Jordi Cabot i Margarida Ballester (11 dies), Antonina Alcover i infants (22 dies), Antonina Serra i fill (20 dies), Guillem Palou i muller (24 dies), Antoni Picornell, muller i infants (23 dies) Isabet Català, Bartomeu Matheu, Joan Colom, Pere Font, Joana Busquets i fills, Coloma Martorella i fills, i Bartomeu Roig (40 dies) . Rafel Garau i família passaren la quarentena a la casa de Miquel Cabot. Isabel Català, infermera, va estar 172 dies al servei del llatzaret. El morber era Francesc Villalonga.


1 de Febrer de 1652-Enterren a la Capella dels Pacs de sant Francesc , a la part de l' Epístola a Antoni Enriquez de Borja, Cavaller de Calatrava.


2 de març de 1652-
Disapta que contam als 2 del mes de mars del any de la nativitat del Senyor 1652, convocat y ajustat lo Gran y General Consell de la present Ciutat y Regne de Mallorca a la sala superior de la Casa de la Juraria de la Universitat, ço es los consellers de la part forana mitjansant lletres sitats y los de la present Ciutat ab so de simbol o relotje y après congregats aquell ab so de trompeta com se acustuma a lo qual foren presents los magnitichs senyors Jurats y Consellers decideixen per motiu de la pesta declarar festiu i dia de dejuni la diada de sant Sebastià.
9 de març de 1652-Notes del Dr. Marti Cifre sobre el començament de la pesta a la vila d'Alaró. Als 9 Mars 1652 disapte a les 5 de la tarde entrí jo el Dr. Martí Cifre pre. per eseri rector de la parroquial de Alaro, ab compañía de alguns parents meus, i a una ora de nit me avisaren per administrar Sacraments en casa de Jordi Palou de les cases noves ahont ana per mi lo Rnt. Onofre Mestre vicari, y ja no hi fonch a temps y aqui se comensá a advertir el contagi.

A 19 mars 1652 aportaren el Sanctissim Sacrament en la Capella del lazareto feta en casa mado Cathelineta un poch de part demunt al ponterro y en ella estigué un religiós de St. Domingo natural de Alaro
p administrar los sacraments a los malalts que estauen p les barracas p al puig y les comunes y al fossar molt prop de la capella, y molt prest vingué un altre religiós de St. Domingo llech, el primer el qual se deya el Sr. Fr. Miquel Frau, se morí als 8 abril y dins pochs dies lo altre». (Arx. munic. d'Alaró. Llibre de Consells, any 1652 a 1659).

27 de març de 1652- Quarentena a les barraques de Son Curt (Alaró) .
"A la tarde despues de haver dinat vist que las barraques stauen ja del tot acabades donarem oïda que se anassen omplint 6 marfegues, y roba tant de llana com de lli ab llansols v flassades y aportarenles a las barraques novas, y comensarem a dar orda al sílurgia de la quarentena que airapas tots los qui havien de anar a las barraques y los fes un bany de vinagre ab moltas herbas preservetívas y dempres los fes mudar roba tant de llana com llíneta, y cremassen la vella juntament ab tot lo que sels havia arrepat de les persones"

"En la primera barrache dels convalesents: G. Ferrer ab sa muller, mestre Michel Ferrer sastra ab 4 minyones. Bernadi Isern ab sa muller, un minyó de teta, una germana y un cunyat seu. En las barraques dels infectes: A la caseta Baltasar Valles y sa muller. Joana Iserna (a) farinera ab dos filles, y un fill de Guillem Ferrer (a) Rei. A la barraque de mes avall: Mariano Palou ab una minyona de Andreu Bestard, Francina Frau ab tres infants mascles, Francina Reynés orada y per dita causa la manaren posar ab un grillo fermada. Y tot asso es lo que se ha obrat en dit die de 27."

Die 31 de març 1652. Alaró -
Essent congregats... los honors... jurats... en presentia y asistencia del honor Bernat Simonet Balle real, fonth proposat... que lo chirurgia no vol anar a visitar los malalts y tenim gran necesitat de ell o de altre... Fonch conclòs .. que conduescan en Sebastià Llull chirurgia y que li sian donats de dinés comuns 16 sous per jorn (?) y que si ell no es content dels 16 sous, quen busquen un altre ab tal y enperó que no pugue pendre de persona alguna si ja no ley dona de se plana voluntat, y que tinga obligació de anar a qualsevol casa ahont sia cridat y les visites que farà que les don ab una llista als jurats perquè tingueu ple poder de cobrar de les cases dels tals visitats.


8 d'abril de 1652-El capità Jaume Socies és enterrat a sant Domingo.


Die 10 Aprilis 1652. Alaró-
Essent congregats.... lo per què avem ajuntat a Vs. Ms. es que cl Sr. magnifich Dr. Martorell y lo magnifich Joan Antoni Güells jurat del regne nos an manat que fessem fer 12 barracas en la comuna plana per posar les personas qui fan la quarentena... Fonch determinat ques fessen les susdites barracas en la comuna plana allà abont millor convingue.

A 16 de abril (Alaró)
se han morts sis perçones ço es Raphel Rosselló àlias malalt Joan son germà, un miñonet fill de Raphel mado Tries los quals son morts en el lazareto. Antoni Roig en una casa fora vila que havem fet tancar ab ferradures, Pere Borràs Lluch es mort dins la vila. Son posats a l a corentena Guillem Rosselló pare de dits germans la muller sua, y sa nora muller de dit Raphel dos miñons Priscedis Borràs y una filla sua.

18 d'abril de 1652- Alaró-
"Segons les ordinations vingudes per orde del magnífich Dr. Martorell avem de elegir un home que cuit de los fossers de la quarentena en ferlos venir per enterrar los morts i treure la roba de ses cases, de tocar la campaneta quant aniran per la vila et alias, tot per al bon govern de esta república y atecar est contagi fent cremar la roba la hora acostumada... y an determinatque la tal persona alegida fos Joan Sitges Roig"


2 de maig de 1652
- Mor el canonge Salvador Sureda.


6 de maig de 1652-
El doctor Femenia és assassinat d'una arcabussada.


Die 9 maig 1652.
Congregats y ajuntats en la scrivania y casa de consell en la pnt. vila de Alaró per effecte de fer la extractio del regiment de los officis... en presentia y sistensia del honor Bernat Simonet Balle real y un miñò de 5 anys. Resultat el següent-Jurats: m.°Joan Ferrer, Bernat Simonet, Pere Sampol curt, Joan Antoni Borràs.—Consellers: Gabriel Bestard, m.° Antoni Ferrer, Joan Ordines del reyguer, Gabriel Palou, m.° Antoni Ordines, Joan Villalonga, Antoni Rosselló Farrer, Matheu Muntaner, Pere Sempol curt, Matia Oliver, Antoni Amengual.— Clavaris: m,° Antoni Ordines.-Ohidors de comptes: Joan Antoni Borràs, Antoni Frau bialó, Joan Sempol Vallés, Joan Guardiola.— Tatxadors: Joan Sempol Verger, m.° Jaume Sempol, m.° Gabriel Reynés,Raphel Sempol. — Mostasaphs: Matia Pisà Tugores, m.° Gabriel Reynés, Pere Bestard Denús, Gabriel Palou. - Conseller de la ciutat: Antoni Frau bialó.—Almoyner: Gabriel Palou. - Aposentador: Pau Bestard. Testimonis, Joan Bordoy y Antoni Mas m.e


23 de maig de 1652-Per culpa de la pesta el virrei suspàn les fires dels dijous a Inca.


27 de maig de 1652- Bernat Gelabert de Binissalem és condemnat a galeres per a tota la vida.


29 de maig de 1652, dimecres - Moren de pesta a Andratx un albat de Guillem Terrades i una albada de Pere Alemany "Matgina".


31 de maig de 1652-Mor de pesta  a Andratx Margalida Alemany Bosch.


1 de juny de 1652 - Dissabte- Moren de pesta a Andratx Joan Bonet i Joana Bonet Villorí.


3 de juny de 1652 - Mor de pesta a Andratx Catalina Porcell, esposa del mostasaf Guillem.


4 de juny de 1652 - Mor de pesta Francina Palmer Simó que és enterrada a S'Arracó i Magdalena Perpinyà de Son Seguí (Andratx).


5 de juny de 1652- El metge Domingo Perelló és assassinat d'una arcabussada a Inca.


9 de juny de 1652 - Diumenge - Mor de pesta a Andratx Sebastiana Alemany.


14 de juny de 1652- Mor de pesta als 9 anys Miquel Campamar Sanxo i és enterrat al Jonquet. El mateix dia a Andratx moren una nina de Joana Pujola i un minyó de Gaspar Juan.


15 de juny de 1652 - Mor de pesta Joan Alemany "Blanc" a una cova de Son Fortuny, Andratx.


16 de juny de 1652 - Diumenge- Mor de pesta Magdalena Pujol d'Andratx i és enterrada part damunt l'alzinar de Son Seguí.


19 de juny de 1652 - Moren Mateu Crespí d'Andratx a conseqüència de la pesta i Margalida Esteva que és enterrada a S'Arracó.


20 de juny de 1652 - Moren Pere Alemany "Matgina"  i un minyó seu de pesta a Andratx. Són enterrats en el seu olivar.


26 de juny de 1652- Mor degollat a Algaida per orde del virrei, Andreu Mesquida de Formiguera, considerat culpable de la mort d'Antoni Mesquida. El mateix dia moren de pesta Catalina Valent Ferrer i Catalina Palmer d'Andratx.


27 de juny de 1652 - Mor Joan Coves de la Coma de pesta a Andratx.


28 de juny de 1652- Inici de la pesta a Sineu:amb la mort d'Anna Font:.... morber desta vila lo noble Sr D. Baltasar Serra y Nadal; essent batlle dit any de la present vila de Sineu Lleonard Torrelló m y jurats de dita vila Juan Torres notari, Joan Garcies de Joan, Antoni Florit del Puix de Reix y Llorens font de Xphol y sindich per les coses del contagi Juan Rebasa.


29 de juny de 1652- "es notori lo de Incha que cade die se moren conforme relations dels SS. morbers se moren 30, 40 y dies de 80 persones cade die, y en ciutat no nos ne conten cosa manco"


29 de juny de 1652 - Mor Antonina Juan d'Andratx a Son Seguí a causa de la pesta.


30 de juny de 1652 - Mor una minyona de Jaume Bosch d'Andratx a causa de la pesta.


9 de juliol de 1652-Mor a causa de la pesta, Arasa, que estava a la Porta Pintada vella.


10 de juliol de 1652 - A Sineu mor un albat de Bartomeu Salom i ... fonch declarat del tot lo dit contagi; foren nominats per ajudants per adjunts dels magnífics jurats per les coses de la salud Miquel Gacies de Joan, Antony Estela notty. Christophol Gacias de Antt. y Felip Torelló.

Es fan agranar i regar cada matí els carrers. Es prohibeix l'ús de la capa i el mantell i s'ordena matar els cans excepte els de caça que siguin de gran valor i que s'han de tenir tancats. El llatzaret se situa a Binitaref (de Gabriel Arnau) i el cementiri dels apestats a la Vinya vella del mateix lloc.

El dia 11 de juliol moren a Sineu Anna Valls, Guillem Sampol, Joan Balaguer i una filla de Miquel Barceló.


12 de juliol de 1652- El dia 12 mor a Sineu la muller de Joan Balaguer i un albat del mateix, un albat de Miquel Riera Colomer i Nicolau Rusiñol. Arriba el bergantí de Pere Vicenç Paret,  però no descarrega per por a la pesta.

El dia 13 de juliol moren  a Sineu Magdalena Font Antich i un albat d'en Joan Castell.


El dia 16 de juliol de 1652 moren a Sineu,  Joana Gilabert Barceló, una filla de Bartomeu Sabater, difunt, el passamaner Baptista Valls i Rafel.


18 de juliol de 1652-Moren  Jaume Juan Ramis, vicari de santa Eulàlia i Àlex Pou, prevere beneficiat de la mateixa parròquia.


24 de juliol de 1652.- Mor de pesta l'apotecari Miquel Cifre i el metge Cupellar. Els dos són enterrats al Jonquet.


25 de juliol de 1652-Mor l'esparter Jaume Tomàs, que és enterrat al Jonquet.


28 de juliol de 1652-Diumenge. Mor Jeroni Riera, fill d'apotecari, de pesta. És enterrat al Jonquet. També mor de pesta el mateix dia el mercader Julià Perpinyà.


29 de juliol de 1652-Moren el manescal Torres, el notari Bartomeu Parets i el bóter Pere Salom.

La collita de blat només arriba a la meitat del que es necessita. Es recullen 153.135 quarteres.

7 d'agost de 1652- Reunió a Artà per a designar nous morbers després que la pesta arribi a Petra.


9 d'agost de 1652- Per cent lliures es contracta a Artà al doctor Joan Massanet que no podrà deixar la vila ì haurà d'assistir a Capdepera i Son Servera.Del monestir vell dels franciscans, abandonat,  es fa llatzaret.


10 d'agost de 1652 - Mor de pesta a Andratx mestre Gaspar Moner, paraire.


14 d'agost de 1652 - Mor de pesta a Andratx Catalina Palmer dins el molí de Son Miquel


19 d'agost de 1652- Mor Pere Antoni Rubí Pol, jurista.


20 d'agost de 1652 -Juan de Àustria ordena al duc d' Alburqueque que faci efectiva l'ordre reial que impideix capturar les embarcacions que transporten blat cap a Mallorca.(Doc 15 - Fol. 46/47 de la Colecció de Documents de Vargas Ponce-Museo Naval)


24 d'agost de 1652- Mor Jaume Antoni Martorell Martorell, jurista pollencí.


29 d'agost de 1652 - Mor Magdalena Esteva de pesta a Andratx.


27 d'agost de 1652- Mor de pesta Albert Fuster, administrador dels béns del comte de Formiguera, que és dipositat a l'església de Binissalem a l'espera de que acabi l'epidèmia i pugui ser enterrat al seu sepulcre de sant Domingo.


6 de setembre de 1653- Jaume Rossinyol, senyor de la cavalleria de Son Vic, la subhasta i l'adquireix Jeroni Ballester de Togores, canonge de la Seu  i comte d’Aiamans.


7 de setembre de 1652- Lluc Ballester es casa a santa Maria de Brussel·les amb Anne Françoise de Chaine.


El 8 de setembre de 1652 els jurats de santa Maria del Camí prenen l'acord de construir la casa de la vila que havia de disposar de quartera, habitacions pel magnífic jutge de cort, carnicería i presó.


12 de setembre de 1652 - Mor de pesta Baltasar Sbert a Andratx.


22 de setembre de 1652 - Mor Pere Pujol "Negret" de pesta a Andratx


8 d'octubre de 1652-Processó d'acció de gràcies a Ciutat per la fi de la pesta--tot i que van continuar els morts per contagi al menys fins al 25 de novembre.


11 d'octubre de 1652 - Capitulació de Barcelona. En la campanya contra la revolta catalana es fa ús de 15.000 lliures provinents dels recursos destinats a les obres de fortificació que es generen al 50% entre el Reial Patrimoni i el Regne de Mallorca, tot i que el rei en la Pragmàtica del 7 de setembre de 1600 establia que no es podia fer ús d'aquests doblers per a objectius diferents dels de les obres de defensa a Mallorca. El cost de la despesa mallorquina  contra la revolta catalana va ser de 16.349 lliures i 15 sous, tot i que Mallorca havia patit la pesta.


13 d'octubre de 1652- Juan de Àustria entra amb les seves tropes a Barcelona.


13 d'octubre de 1652 - El conseller en cap  de Barcelona ret homenatge a Juan de Àustria en representació de Felipe IV. Durant el virreinat de Juan de Àustria, Barcelona va dedicar el 80% dels ingressos a l'exèrcit, de manera que durant els tres anys i mig que durà el virrei, les despeses militars arribaren a les 431.000 lliures.

21 de novembre de 1652-
"A los amados y fieles nuestros los Jurados
de Nuestra Ciudad y Reyno de Mallorca"
Avisa Sa Mag. de la recuperación de
Barcelona:

"Amados y fieles nuestros. Haviendose reduzido Barzelona a mi obediencia, como os mande avisar, en cuya empresa han tenido tanta
parte essa ciudad y Reyno por las embarcaciones que habeys sustentadoen el sitio, y lo demás que se ha ofrecido de mi servicio he querido
significaros la acceptacion y memoria que me queda de todo y darosmuchas gracias por la demostración y firmeza con que habéis continuado
vuestras assistencias y socorros hasta la recuperación de aquella Plassa, y que siempre estare con la estimación que es justo de lo que
ha obrado esse Reyno para favorecer a tan buenos y fieles vassallos.
Datty en Madrid a XXI de Noviembre de MDCLII.
Yo El REY".
Fons: Arxiu Històric de Mallorca. Códex 32. N.° 151. pàg. 129.

8 de desembre de 1652- Testament de Pere Onofre Socies que vol ser enterrat darrera l'altar de la capella de sant Pere i sant Onofre de sant Francesc a Palma.

29 de desembre de 1652- Mor Joan Serra Domènech, rector d'Alcúdia.

     

     segueix