Any 1654-Bandolerisme.

Any 1654- Una part de Son Pisà a Bunyola és propietat de Pere Antoni Pisà.

Any 1654- Josep Mas, advocat de la Universitat, és empresonat pel Virrei per haver presentat un escrit d'oposició a una disposició que afectava a la insaculació dels oficis.


16 d'abril de 1654-
Nos Don Felipe....estatuimos ordenamos y mandamos que los arçobispos, grandes de España, títulos, cavalleros ni otras personas algunas por preeminentes que sean, de qualquier grado, estado y calidad, assi edesiasticas como seculares, sino solamente mis virreyes, puedan llevar ni lleven tiro de seys mulas ni cavallos en el coche, assi en la ciudad de Mallorca, sus arrabales, marinas ni otros paseos,como en las domas ciudades, villas y lugares del dicho reyno y islas adjacentes.

22 de maig de 1654 - Surt el comte de Formiguera (Comte Mal) amb un terç format per sis companyies de soldats mallorquins en ajut del rei a la ciutat de Girona, assetjada pels francesos.


5 de juny de 1654 - El doctor Armella és enviat per el virrei amb algutzirs i ministres a registrar les cases del canonge Togores, del comte de Aiamans, del canonge Desclapés, del vicari general Cotoner i del doctor Morro, per a la seva captura i embarcament.

29 de juny de 1654 - Onòfria (Jover) i Puigdorfila, esposa de Joan Jover, mercader de Mallorca, fa donació de tots els seus béns al seu germà, Baltasar Puigdorfila, amb certes condicions. (Biblioteca de Catalunya. Perg. 292, Reg. 15459)

24 de juliol de 1654 - Formació del terç de Barcelona comandat per Josep Galceràn Pinós per tal d'alçar el setge de Puigcerdà.


5 d'agost de 1654- Dimecres. Mor el canonge Pere Sanglada Valentí, que és enterrat a la Seu.


11 d'agost de 1654-Dimarts. Fra Gabriel Thomàs, frare del sant Esperit, és assassinat d'una carrabinada.


30 d'agost de 1654- Pere Borguny, mariner, mor cremat a la foguera a Alger.

4 de setembre de 1654 - Mor Jeroni Boix de Berard Descallar que és enterrat a sant Francesc.

20 de setembre de 1654- El sucrer Martí Pou és assassinat d'una arcabussada i a punyalades al carrer de la Sabateria.


27 d'octubre de 1654- Aina de Verí, vídua de Nicolau Quint Burgues, suplica a la Reial Audiència, que fonamentant-se en la sentència de 26 de novembre de 1638 faci que Lleonard Burguès Zaforteza, com fideïcomissari de Gregorio Burgès Sallambé, sigui condemnat a satisfer 8.000 lliures del seu dot, més els drets dota'ls, protestant d'interessos discorreguts i per discórrer.

     segueix