Any 1655-Bandolerisme.

Any 1655-La família Rabassa té la sepultura a Sant Francesc a prop de l'altar major.

14 de gener de 1655 - Neix Gabriel Flor a Muro.

7 de febrer de 1655-Per oposició eclesiàstica i dels exempts (Sant Ofici i altres) se suspèn l'exacció del segon plaç del tall motivat en ocasió de la pesta de 1652.
Valbelle
Valbelle era cavaller de l'Orde de Malta

23 de febrer de 1655 - Jean Baptiste de Valbelle, al front del "Persée"  que disposa de 30 canons es troba amb quatre fragates angleses que naveguen entre Cabrera i Mallorca que entren en combat obligant al Persée a refugiar-se cap a la costa de Campos. El capità anglès Edmund Curtis proposa un acord a Valbelle de manera que els anglesos continuarien cap a Tunísia i els francesos cap a Toló, però Roger Cuttance que comanda el Langport (52 canons)  s'hi oposa.

26 de febrer de 1655- Després de tres dies de combat naval entre Valbelle i els britànics el virrei de Mallorca des de terra amb una bateria de sis peces va en socors dels anglesos. Aleshores Valbelle , amb 423 tripulants ferits opta per la rendició. Valbelle, Vincheguerre , els lloctinents d'Isnard i Bar, els capitans Murris i Baptiste són repatriats.

El cost de la lleva d'aquest any va ser de 13.401 lliures, 5 sous i 3 diners.

25 de març de 1655 - Assassinat  amb arcabúç de Joan Bosch d'Andratx que anava amb l'hàbit de penitent per tal de participar de la processó del dijous sant. L'atemptat va ser obra de Pere Alemany de Son Tió "Dames".

10 d'abril de 1655- Enterren a Francina Pardo Despuig, darrera descendent de la nissaga dels Pardo,a la capella de sant Bernadí a sant Francesc,que era la dels Pardo.


29 de maig de 1655-Restauració de l'església de sant Jordi de Pollença.


3 de juny de 1655 -Francesc Cotoner i Pere Espanyol tornen de Madrid a Mallorca en llibertat.

7 de juny de 1655 - Francesc Cotoner és capturat i empresonat a la Torre de l'Àngel per manament del virrei al que no havia anat a rebre quan arribà. Més tard és traslladat a València.

5 de juliol de 1655-Mor el capità Llorenç Coll ,"Barona" ferit d'una arcabussada. El dia 6 és enterrat en el vas de Ntra. Senyora del Roser de Selva.


7 de juliol de 1655- Francesc Cotoner és empresonat a la Torre de l'Àngel per no voler complimentar al virrei.


8 de juliol de 1655-Dijous. Miquel Sureda, procurador reial i cavaller d'Alcàntara, és enterrat a santa Clara.


30 de juliol de 1655-El rei prohibeix la inspecció dels vaixells que arriben al port de Palma.


7 de setembre de 1655- Mor Isabel Guiscafré d'Artà a conseqüència de les ferides patides en un atac dels pirates musulmans.


Octubre de 1655-Miguel Pérez de los Nueros, bisbe de Mallorca.

     Any 1656-Fi de les obres de la Torre d'en Pau. Fundació de Sant Bonaventura de Llucmajor. Intercanvi de captius.

Any 1656- Jaume Sales va a Alger on canvia 18 esclaus musulmans per 12 captíus cristians.

12 de febrer de 1656- Mor Miguel Pérez de los Nueros, bisbe de Mallorca. És enterrat a la Seu.


15 de febrer de 1656 - Neix Ramon Zanglada Fortuny, regidor perpetu (Caballeros de Montesa.... pàg.85)

29 de març de 1656-Testament de Joan Baptista Despuig Despuig. Deixa el seu patrimoni per a la fundació del convent de santa Catalina de Sena condicionat als capítols fundacionals que ell mateix estableix.


24 d'abril de 1656-La Torre d'en Pau (Coll d'en Rabassa) és acabada (?) -- tot i que els jurats a que es refereix la mateixa ho eren l'any 1666 i no el 1656 - La placa deia això :

Reinando la S. Magestat de D. Carlos II N. S. y de la reina D.a Mariana de Austria su madre y tutora Sra. Ntra., siendo Virrey y Cap. Genl, de este reino el ilmo. Sr. don Rodrigo de Borja Lemos del hábito de Santiago y Jurados del reino los Magns, Salvador Oleza, Hierónimo Pont y Desmur, Antonio Garriga, Juan Moya, Jaime Mateo Suñer y Jaime Llinás. Capitán de la Compañía de este barrio Juan Bautista Brondo. Edificó esta torre Miguel Roig cantero a sus costas, de orden de su lima, y Magns. Jurados S.° Sra. Protección del glorioso San Alberto a XXIV abril de MDCLVI.


26 de maig de 1656 (o 16 de maig segons el BSAL de 1918 pàgina 183) - Felip II de Cavalleria és l'alcaid del castell de Santueri i de Capdepera.


23 de juny de 1656 - El corsari Jaume Canals és elegit conseller del Col·legi de la Mercaderia.


26 de juny de 1656-Diego Escolano Ledesma, madrileny, abans fiscal de la Inquisició a Llerena és designat nou bisbe de Mallorca per Alexandre VII.

13 d'agost de 1656 - Antoni Armengual, de la vila de Sant Joan, de l'anomenat Rafal Figuera, estableix en emfiteusi a Joan Ribot, de la vila de Petra, habitant de Vilafranca, mitja quartera de terra situada al Rafal Figuera, al terme de Sant Joan, que es troba sota domini d'en Sivili Cavalleria, de Sant Martí d'Alenzell. S'estableix un cens anual de 1 ll. i 5 s. de Mallorca i es paga una entrada de 5 s. de Mallorca. (Bernat Josep Ferrer, notari públic de Mallorca. Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt, 19-3-18 (B-11))

El mateix dia, el mateix Antoni Armengual, fill de Pere de la vila de Sant Joan dit del Rafal Figuera, estableix en emfiteusi a Antoni Pastor, pagès de Vilafranca, una peça de terra situada al Rafal Figuera al terme de la vila de Sant Joan, sota domini dels cavallers de Sant Joan i l'Alanzell a cens de 14 s. de moneda mallorquina i una entrada de 5 s.
(Bernat Josep Ferrer, notari públic de Mallorca. Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt, 37-6-20 (C-3))

2 de setembre de 1656- Mor el mercader Joan Andreu Conrado, propietari de Sa Teulera.


24 d'octubre de 1656- El Gran i General Consell decideix no atorgar amnistia als condemnats a la pena capital per bandolerisme.

29 d'octubre de 1656-Fundació del convent de Sant Bonaventura de Llucmajor.10 de novembre de 1656 - Boda de Bàrbara Mayol Custurer i Antoni Moragues Vallès d'Almedrà.


13 de novembre de 1656- Joan Despuig, cavaller de Santiago, és enterrat a la Seu.

14 de novembre de 1656- El sabater Miquel Mas compra el dret de llanes i de la formatgeria.

      Any 1657 -Sant Bernadí de Petra

Any 1657-El mestre d'obres Francesc Oliver comença la construcció de l'església dels observants de sant Bernadí de Petra.

Any 1657- El forn de la Tapineria estava situat a la Ferreria d'Amunt (devers el carrer dels Llums).

Any 1657- Manquen a Mallorca 10 mil quarteres de blat per al consum ordinari.

Any 1657-Miquel Pisà Santandreu és el propietari de Son Pisà a Bunyola.

Any 1657- Miquel Sureda, cavaller de Calatrava, propietari de Son Santacília (Palma).

13 de gener de 1657- Orde reial-
"que en ese reino ninguna mujer pueda salir al teatro en hábito de hombre, y que si hubiese de ser preciso para la representación que hayan de hacer estos papeles, sea con traje tan ajustado y modesto, que de ninguna manera se les descubran los pies, sino que estén siempre cubiertos con las ropas que ordinariamente usan ó con alguna sotana"
.

16 d'abril de 1657- Neix Jaume Custurer a Palma.


18 de maig de 1657-El Rei disposa que en cas de conflicte amb la jurisdicció eclesiàstica, el lloctinent i la Reial Audiència puguin procedir a l'ocupació de temporalitats, així de jurisdicció com de béns, prebendes i desenes, i a l'exili dels desobedients, si bé han de fer ús d'aquests mitjans amb moderació i de forma paulatina segons creixi la resistència dels eclesiàstics. (A.R.M., Còdi 172, f. 268.)
 


23 de juliol de 1657- Príam Villalonga Brondo es casa amb Onòfria Mir, viuda de Nicolau Verí Desbrull.


25 d'agost de 1657- Ramon Despuig i Santacília , comte de Montenegro i de Montoro, hereda de la seva germana Elionor Despuig i Santacília la cavalleria de santa Margalida.


8 de novembre de 1657-Mor Domingo Sureda, jurat en cap i administrador del convent de santa Catalina de Sena.

Desembre de 1657- Durant l'any Mallorca exporta 2.760 litres d'oli a Alger.

 

      Any 1658-Bandolerisme

Any 1658-Els trinitaris sol·liciten de Felipe IV llicència per a la captació d'almoina per a la redempció de captius.

2 de gener de 1658-Mor Joan Coll de Selva, ferit d'una arcabussada.

28 de gener de 1658 - Maria de Berard Descallar es casa amb Antoni Gual.

30 de gener de 1658-
"Nos Don Diego Escolano, ....bisbe de Mallorca,....ordenanm y manam a tots los clergues y tonsurats, viudos y conjugáls, qui voldran gaudir del for ecclesiastich y tindran ministeri, que aporten y deguen aportar y anar vestits ab habits clericals, ço es sotana y capa negre fins al jonolls, de manera que sien coneguts per tals clergues tonsurats y diferenciats dels altres qui nou son; ab apercebiment que no anant vestits ab la decencia ques deu y  manen dits sagrat consili y constitucions synodals, no gaudiran del for ecclesiastich y serán tinguts per mers llaichs"


27 de març de 1658 - Mateu Moragues Pont de la Terra compra a Andrea Jaume i Joan Suau, esposos, una casa en el carrer de sant Miquel.


març de 1658 - Mor Lluís Soler després d'un combat contra corsaris musulmans a vista de Cartagena.

30 de maig de 1658- Gabriel Alemany de Son Serra ha de ser a partir del 5 de juny (Pentecosta) el nou batle d'Andratx i els jurats : Pere Alemany de Son Tió, Maties Ensenyat , Antoni Bonet i Antoni Joan de Son Prim.

3 de juny de 1658 - El jutge del Pariatge invalida l'elecció dels dos Alemany a Andratx sota pena d'establir una sanció de 50 lliures, fonamentant-se en que el Gabriel era qüestor per a la redempció de captius i en que el segon era pregonat per causa criminal, però l'Inquisidor  major obliga al Consell a mantenir els Alemany. Davant els fets el Consell decideix suspendre el jurament, però no la votació ni el nomenament i el jutge del Pariatge decideix executar la multa de 50 lliures al batle i imposar-ne 200 lliures més als jurats cas de no invalidar l'elecció. No obstant el Consell es nega a obeir i expulsa de la vila als agents del tribunal que procedien als embargaments.


24 de juny de 1658- L'algutzir reial Josep Bauzà és assassinat de dues arcabussades i enterrat al vas de la Mare de Déu del Confaló de santa Eulàlia.

1 de juliol de 1658- Bartomeu Verd fa donació al convent de Lloret d'una quarterada i un quartó de terra a s'Era Vella.

2 d'agost de 1658-  Ramon Despuig Rocabertí obté el títol de comte de Montenegro.

15 d'agost de 1658- Esteve Celià, fill de Miquel, pren possessió com a amo durant tres anys, de la possessió del Fangar a Campanet, propietat del pare Miquel Socies de Fangar, de la Companyia de Jesús, amb el bestiar inclòs per valor de 80 lliures,  a canvi d'una renda anual de 350 lliures.

15 d'octubre de 1658 - Troben el cadàver de Pere Jordi Alemany de l'Alqueria a dues-centes passes de la casa ferit en el cap de tres trets. El seu assassí al servei dels Canamunt, Joan Perpinyà de Can Sampol, va aconseguir fugir de Mallorca.

17 de novembre de 1658-Enterren Margalida Bover, filla del mercader Francesc Bover al vas dels Bover davant la capella de sant Julià a sant Francesc.


25 de novembre de 1658-Mor Miquel Brondo, cavaller de Calatrava.


4 de desembre de 1658 -Arriben a Mallorca des de València les quatre primeres monges dominiques per a fundar santa Catarina de Sena. Són, Margarida de la Torre, Victòria Simancas, Joana Baptista Salt i Maciana Balaguer que en principi s'allotjaren a la casa del Sagristanat.

       Any 1659

Any 1659- Pere Oliver, propietari de Son Pisà de Bunyola.
Any 1659 - Llucmajor disposa de 652 cases.

Any 1659- Jerónimo Escobar Sobremonte y Cisneros, nou fiscal de la Inquisició.

Any 1659- Fundació del Gremi de pescadors de Sant Pere d'Andratx amb 9 patrons i 67 mariners.
Any 1659- Francisco Saravia Ojeda, inquisidor de Mallorca.


22 de gener de 1659-Antonina Sorell (de santa Agnès),porrerenca, és la primera monja mallorquina del convent de santa Catalina de Sena.

20 de febrer de 1659- Francesc Cotoner atorga poders a Francesc Artos, mercader de Barcelona
"para que por mí y en mi nombre pueda bender ansí de palabra como en pública almoneda en la dha. Ciudad de Barcelona una esclava mia mora llamada Zaarca, rehén de la que tengo remitida en la misma Ciudad de Barcelona".

27 de febrer
de 1659- Sor Margalida de la Torre compra una casa al carrer de sant Miquel per a ella i les monges del convent de santa Catalina de Sena.

7 de març de 1659 - Mor el capità Jaume Llorenç a conseqüència de les ferides patides en combat contra els angleos aprop de Màlaga.

30 de març de 1659 - Fundació de la Confraria i col·legi de pescadors  i mariners d'Andratx a la rectoria de la vila. Els patrons són Antoni Alemany, Jaume  i Pere Bosch, Jaume Covens, Pere Joan Pujol, Rafel Juan, Gabriel i Guillem Jover i Mateu Valent. Els mariners i pescadors són amb el cognom Bosch: Antoni (3), Bernat, Jaume (6) , Joan , Macià, Mateu , i Miquel (3). Amb el cognom Palmer: Joan, Pere i Llorenç. Amb el cognom Alemany: Antoni, Baltasar, Jaume (4), Joan (2),Macià,  Mateu,  Miquel, i Pere (2). Amb el cognom Valent: Antoni, Baptista, Joan (2).  Amb el cognom Jofre: Antoni,Bernat (2) ,Jaume i Pere. Amb el cognom Coves: Guillem i Mateu. Amb el cognom Ferrer: Joan ,Pere, Rafel i Sebastià. Amb el cognom Flexas: Antoni i Bernat. Amb el cognom Juan: Joan i Rafel. Amb el cognom Porcell: Joan i Miquel. Amb el cognom Simó: Antoni i Miquel. Altres marriners i pescadors són: Gaspar Armant, Lluc Tortella, Macià Covens, Pere Mahó, Bartomeu Vich. Guillem Cifre, Mateu Pujol, Jaume Colomar (2), Joan Sureda.

28 de juliol de 1659 - Boda de Gabriel de Berga Sanglada i Valentí amb Elionor de Santacília Togores Muntanyans , filla de Pere de Santacília i Pacs i de Margalida Togores Muntanyans.


28 de novembre de 1659-Mor Margalida de la Torre, priora del convent de santa Catalina de Sena i la succeeix Victòria Simanques.

 

Els jurats de l'any 1659

     segueix