Any 1667-Convent dels Frares Mínims de Sineu.                                                    retauledesantjeroni

Any 1667-Manacor té 5320 habitants, Muro 2986, Sencelles 1635, Porreres  2849,Sant Joan 1342, Valldemossa 1127, Deià 562, Palma 25.988.

26 de gener de 1667 - Neix Nicolau Truyols i Dameto, marquès de la Torre.

7 de febrer de 1667 -
"Dilluns a 7 fabrer han sentenciat set persones, lo un era Capdeclaper de sebrenom de Alaro y los altres de diferents vilas y dempris de penjats han fet trosos de dos que es Capdeclaper y un tal Tretsa de sobrenom,
de Petra. "
(Noticiari de Cristòfol Seguí).


8 de febrer de 1667- Mor Joan Antoni Oms, escultor que vivia en el carrer de sant Miquel davant sant Antoni de la Síquia i és sepultat a sant Domingo en el vas dels Oms davant la capella de santa Catalina de Siena.

7 de maig de 1667- Mor Jordi (Collar) Dameto Burguet.

18 de maig de 1667- Convent dels Frares Minims de Sineu.

21 d'agost de 1667 - Ressenya general: Homes útils als efectes militars: 24.294. Nins: 23.178. Vells, dones i nines: 51.720. Cavalls:1.346. Arcabussos: 12.074. Escopetes: 5.986. Piques: 2.270. Mosquets: 289.(ACA, Consell d'Aragó, lligall 962).

Alcúdia té 2465 habitants (1783 vells, dones i nines , 159 nins i 523 homes. (ACA, Consell d'Aragó. lligall 962)

27 d'agost de 1667-Inauguració de la Casa de Comèdies de Palma, edificat per iniciativa de Joan Barceló, paborde de la Catedral, que cedí els terrenys i Ferran Moix.


4 de setembre de 1667-Paguen una lliura a Antoni Roig després d'haver acompanyat fins al castell de Bellver als bandejats capturats a l'església d'Alcúdia"


5 de setembre de 1667-Arriba Miquel Salvà de Vallgornera , nou virrei de Mallorca.


14 d'octubre de 1667-Elionor de Sant Joan i Quint, usufructuària de la baronia d'Empúries, en tant que la propietària és Joana Nunís de Sant Joan, comtessa de santa Maria de Formiguera, esposa de Ramon Burgues Safortesa.


18 d'octubre de 1667 - Neix Tomàs (Burgues) Safortesa , Olesa , Verí , Sureda, cavaller d'Alcàntara.
25 de novembre de 1667-
"a 25, novembre he comprat del Sr. Hieronim Doms sis quarteras vellanas per medi de Joan Gil a rao 19 reals." (Noticiari de Cristòfol Seguí).

9 de desembre de 1667 - Pere Antoni Pasqual obté 12 lliures a compte dels 2000 pans d'or mecessaris per al dorat del retaule de sant Salvador de sant Francesc.

endavant