Any 1677

Any 1677-Els frares Caputxins s'estableixen a Palma.

Any 1677-Fi de les obres de l'església de sant Bernadí de Petra.

Any 1677- Mor Bartomeu Domenge Llobet, pintor, que tenia el taller al carrer de Sant Miquel.

Any 1677-Per tal d'eixamplar l'escola, els jesuïtes enderroquen la muralla al carrer de les Escoles de Palma.

Any 1677- Casa de la Misericòrdia a Palma.

Any 1677 - La Inquisició descobreix gent que es reuneix a l'hort dels Jueus, de Pere Onofre Cortès, Moixina, entre la Porta Pintada i la de sant Antoni per fer les seves pràctiques religioses jueves.

Any 1677- Gregori Vadell fa la campana de l'oratori de la Font Santa de Campos.

Any 1677- Joan M.Sureda i de Santacília compra son Perelló (110 quarterades) i son Català a Moscari per 2370 lliures.

13 de gener de 1677-"....en nom de est Gran y General Consell, y de tot lo Regne se suplich a se Santidad y Sacra Congregació vingue be à que sia compatró de tot lo Régne dit glorios Sant Pedro Nolasco sens derogacio dels altres Patrons"..."per quant lo dit Sant fonch el que aconsellá al Señor Rey Dn. Jaume, de felis memoria, la Conquista de aquest Regne"

31 de gener de 1677-Boda de Joan Baptista Bordils Truyols amb Magdalena Vida Truyols.

febrer de 1677-El virrei Baltasar Pardo de la Casta sorprèn a quatre bandolers en el rafal de son Fortesa i mata a " Cama llenegant " que els dirigia.

5 de febrer de 1677-Hi ha quatre vaixells corsaris mallorquins ancorats a Liorna (Livorno) que dominen la zona.

7 de febrer de 1677 - Margarida Berard Descallar es casa amb el seu cosí Francesc Boix de Berard Cotoner.

28 de febrer de 1677-Cavalcada arrel de l'entrada en el govern de Don Juan d'Àustria.

28 de març de 1677 - Els jurats tracten de la mort de Sebastià Mestre en el llatzaret on estava internat realitzant la quarentena amb altres malalts, però el metge del morbo diu que ja el coneixia, que estava malalt del fetge molt abans per la seva vida depravada.(Llibre Extr. deis Jurats de 1676 a 1680,f.70.)

20 de maig de 1677. El Cors:"A tots sia cosa manifesta, y nottoria com nosaltres los capitans Joseph Cordills, cabo y governador de las dos fragatas La Concepció y Sancta Theresa...Jaume Ballester capità de fa dita, fragata La Concepció y Guillem Calbo tinent,...confessant y en veritat regonexem per lo armament de la dita fragata La Concepció per lo viatge que entenem fer Deu volent en cos contra moros piratas y demés inimichs de la religió christiana y de la real corona del Rey nostro señor..."

22 de maig de 1677 -Son los interesats en lo armament de la fragata la Concepció que suma 158.000 lliures los següents:

Joan Ballester, 6.391 lliures, Pau de Layes y compania 2156 lliures, 3 sous, 6 diners; el Sr. Conde de Montenegro 1680 lliures 18 sous 2 diners, capità Joseph Cordills 1103 lliures, 5 sous, 8 diners, Geroni Campaner 1046 lliures, 7 sous ,4 diners; el capità Jaume Ballester 1000 lliures; el capità Jaume Canals 713 lliures, 14 sous, 4 diners, Francesch Pomar de Joan 300 lliures, Miquel Joan Fuster 275 lliures, 13 sous, 4 diners, Francesch Dezbrull 210 lliures, Gabriel Gartany y Salom, bóters 173 lliures, 12 sous, 10 diners, Guillem Barceló, apotecari 172 lliures, Joan Miguel Sureda 135 lliures, 7 sous, 6 diners, Mestre Bartomeu Sard, fuster 132 lliures, 14 sous; Sebastià Llopis 125 lliures; Jacinto Blanco 108 lliures, 6 sous; .Christofol Garcias, ferrer 50 lliures;Christofal Seguí, escrivent 25 lliures.

Juny de 1677-El corsaris mallorquins prenen la nau  mora Jerusalem, carregada de cera, seda, pèl de cabra filat, llana de camell, cotó,xamellot, mitjons de seda, estores, teles de matalàs, fusta de boix, cordovans i entre altres coses 3000 peces de vuit. La nau es va vendre per 3000 lliures. Els tripulants se veneren com esclaus per 876 lliures, 6 sous, 8 diners.

 
15 de juliol de 1677- Esteve Bru, capità corsari armat a Mallorca, arriba a Liorna (Livorno) amb 307 mariners embarcats a la nau "Nostra Senyora del Roser".
24 de juliol de 1677- Els jurats aproven la fundació d'una Casa de Misericòrdia sostenida amb almoïnes per donar acollida a les persones marginades:

         " hauent reparat que de alguns anys á esta part ha augmentât ab un excès tan gran el numero de pordioseros que es pasa á escandol y si no es tallen los passos á esta gent baldia es pot reselar major augment, pues son sens comparació molt mes los qui lleuats del seu mal natural y poca applicatio a treballar se fingexen ser pobres, que los que en realidad se poden dir tals "

2 d’agost de 1677 Establiment de la Casa de la Misericòrdia al Temple. La Casa es sostenia amb donatius i amb les feines que feien els acollits.

5 de setembre de 1677 - testament del pintor Bartomeu Domenge (ARM Prot. S-452)

7 de setembre de 1677- Antoni Barceló, fill i hereu del patró Francesc Barceló; Nadal Espinosa, fill i hereu del patró Nadal Espinosa; Joan Totosaus i Josep Serinyana, hereus del patró Joan Totosaus; Joana Vesiana i Joan Antonio Vesiano, hereus del Capità Pere Vesiano; Onofre Barceló, curador de l'herència del patró Bartomeu Llobera; Pereta Estarellas, vídua i curadora dels béns i herència del patró Bernardí Estarelles; Aina Pujol, dona del patró Antoni Pujol, i filla d'Aina Ferrer i hereva del patró Pere Ferrer; la seva germana Gerònia Bauló i Gaudo, curadora dels béns i herència del patró Bartomeu Bauló; Elisabet Gia, hereva del patró Pere Onofre Gia; tots del Regne de Mallorca diuen que aquests els seus principals van servir al rei amb els seu bergantins en les costes de Catalunya, en l'ocasió de les Guerres entre les dues Corones.

12 de setembre de 1677- L'embarcació "Nova Jerusalem" , segrestrada pels corsaris mallorquins arriba a Palma carregada de cotó, seda i cuiros.


20 de setembre de 1677- Mor Elionor de Santacília Togores i Muntanyans. El seu hereu és Gabriel de Berga i Santacília.


4 de novembre de 1677 - El capità corsari Jaume Canals funda un benefici a la capella de sant Miquel de la parròquia d'Artà que conté l'obligació de celebrar missa a la capella de Son Sureda, possessió seva.

endavant