Any 1678

Any 1678- Jaume d'Olesa i Ballester succeeix al seu pare Salvador Olesa Sureda en la propietat de Can Olesa.

Any 1678- Cap forner pot tenir a l'obrador més de 50 quarteres de blat, si no són de collita pròpia .

Any 1678- El corsari Pere Flexes enfonsa un vaixell d'Alger prop del Capo Passero i fa cent presoners que posa a la venda a Malta al preu de 100 piastres per esclau.


20 de març de 1678 - L'escultor Miquel Cantallops cobra 50 lliures , 9 sous i 4 diners pels treballs de la Sala Capitular de sant Jeroni.(AMSE. Llibre de l'Obra del Trienni de Sor Anna M.a Sureda 1677¬ 1679, f. 27.)

27 de març de 1678-S'acorda que el clergue Bernat Gamundí toqui l'orgue a la parròquia de Deià.

21 d'abril de 1678-Te Déum a la Seu per la reducció de Messina. «Isqué dita nit de casa del capità Pere  Flexas una companya que fonch inventada de dit Flexas Y pagà el gasto, Y anave per capità un nebot seu Honorat Castany y portaba la bandera altre nebot seu. Francesch Flexas en que sercaren tota la Ciutat que sert no paraxía sino un infern el gran foch que llensava  dita compañía. Con que paragué be y de bon gust».

16 de maig de 1678-El Col·legi de la Mercaderia aporta 600 lliures a pagar en tres anys per tal que pugui començar la construcció del convent dels caputxins a Palma.

24 de maig de 1678 -"per effecta de veure lo de que necessita lo hospital de la misericordia, per lo edifici ques preten fer, junt al dit hospital, à las spalles del dit hospital general, y haventho mirat y regonagut vingueren be y consenten que per lo nou edifici que se ha de fer per los pobres de la misericordia, le prenguen desde la paret qui va alli ahont se fan las bugades, fìns al pas junct a las rafas, tot lo descubert, comprés ortet del majordom,junt a las bugades, ab asso que nos puguen fer finestrasj per poder tenir conversació un hospital ab lo altre, si solament ver pendre claredat, y no porà obligar lo hospital à hauer de fer parets mitjeres ni obrar en cosa, y que la font sia comuna a un hospital y altre, y si se haurà de cobrir el rentador lo degue cobrir lo hospital de la miséricordia a ses costes;y presents los sényors" Joanot Dezclapés, y el Conde de Montenegro,''Protectors del hospital de la misericordia,acceptan la dita donació de trast, y a cas que en ningun temps se mudas lo edifici à altre part, no puguen los protectors del hospital de la Misericordia dispondre del dit edifici ni trast sino que haje de restar per lo dit hospital General;...." (Llibre Extr. dels Jurats, 1676 a 1680, f. 162).


16 de juny de 1678 - El talaier substitut de Pere Palmer, captiu dels moros,  a la torre Pòpia de la Dragonera enverina a l'altre talaier Gabriel Jovera per tal de continuar en l'ofici.

20 de juliol de 1678 - Neix Jeroni Net Ferrandell.

15 d'agost de 1678-La comunitat del sant Esperit estava formada pels següents sacerdots:Miquel Barceló teòleg; Pere Guasp, teòleg; Antoni Ramis, vicari; Antoni Quetglas; Miquel Mascaró, Pere Amorós, predicador; Felip Artigues; Sebastià Abrines; Bartomeu Alemany, Miquel Carrió; Antoni Ballester, procurador; Miquel Garau; Francesc Garcías,lector; Pedro Gonsales; Josep Artigues; Miquel Caselles; Rafael Albe; Francesc Llobera, lector; Miquel Mas; Jeroni Mora; Sebastià Ferrà. Diaques eren Mateu Horrach i Sebastià Rigo. Subdiàques eren Antoni Riera, Tomàs Fàbregues i Nicolau Fiol. Coristes eren: Rafel Serra, Antoni Castellò, Pere Antoni Lladó, Jaume Ferrer, Bartomeu Bennàser. Els germans llecs eren:Antoni Perelló, Antoni Arbona, Sebastià Rosselló, Joan Ballester, Bartomeu Tornas, Joan Mut i Salvador Tous.

21 d'agost de 1678 - Capítols per lo exercici de la Ivrisdicció del Magnifich Mostasaph decretats per su Illvstrissima del Señor Virrey.

22 d'agost de 1678 -Mor Andreu Moragues Vallès, capiscol de la Seu.

8 de setembre de 1678 - Els jurats i els morbers de la Universitat decideixen que passin la quarentena a Illetes 27 esclaus capturats (entre ells quatre esclaves) per la fragata del patró Joan Duran.( AHM Llibre dels Jurats de 1676 a 1680; fol. 186.).

13 de setembre de 1678 - Els jurats de la Universitat de la Ciutat i Regne atorguen llicència al carnisser Joan Oliver per a tallar carn a les cases de la Inquisició per al manteniment dels presos de les presons secretes del carrer del Segell, Bosseria i Argenteria.(Llibre Extr. dels Jurats de 1676 a 1680, f. 188)

27 de setembre de 1678-Boda de  Nicolàs Dameto Rossiñol amb Eufrasina Vallespir Trobat.

9 d'octubre de 1678-Proposa lo P. Prior (de la Cartoixa , D. Dionisio Verdaguer) la habilitât de pintor que Fr. Joachim Joncossa tenia, que el S.Tribunal de la Inquisició tenia penitenciat en esta Casa, que si volian podria pintar la yglesie y altres cuadros y resolgueren que si.

27 d'octubre de 1678- El virrei, comte de Villar, avisa als jurats mitjançant el sergent major Vicenç Mut que arribaran 600 soldats en tres naus i que hauran de ser allotjats per mandat reial.

29 de novembre de 1678 - Un llamp mata el sagristà de la parròquia de Petra.

endavant