Any 1682-Trasllat a santa Maria del convent de la Soledat.

Any 1682- Pere Vallespir obra una escultura de  la Mare de Déu per a la Capella del Roser de l'església de Binissalem.

Any 1682-Pere Antoni Ferragut dóna al santuari de Lluc les possessions de Menut i Binifaldó.


Any de 1682- Finalització d'obres del nou temple de la Concepció.

Any 1682- Jeroni Guiscafré és establert per Sebastià Gili,paraire i la seva filla Caterina Gili Llull en unes cases i corral que confronten amb les de Sebastià Gili, les cases de Pere Carrió "Bedei" i el carrer de la presó on confronta també el corral amb l'estable dels hereus de Jordi Sitges, la botiga de la Universitat d'Artà i el corral també de Sebastià Gili.


Any 1682-Els jurats substitueixen la capella de l'Àngel de la Seu i la dediquen a sant Vicenç Ferrer.

1 de gener de 1682-Dijous. Plou durant la nit a Palma.

7 de gener de 1682 -Joana Coch, de Selva, permuta amb Miquel Guerau una terra situada a Selva, dita l'Horteta, situada en alou de la Seu de Mallorca, per mig quartà de terra situada al mateix lloc, en alou de l'Almoina de la mateixa Seu.(Biblioteca de Catalunya. Perg. 453, Reg. 10469)

15 de gener de 1682- Sentenciaren a Antoni Adrover alias Quellas de Falanig fent quartos del cos per ser encolpat en haver mort se nora y un net seu y son germa y portaren el cap y ma en dita vila. (BSAL 1947-1952)

14 de febrer de 1682-Dissabte-
"gran destrossa en el Cap del moll en que feu molt de dany y feu romprà los caps a la satgetia del Patró Fossa carregada de sal en que la feu anar a la platja a trossos y axi matex feu rompre los caps a una barca grossa de Sant Em carregada de oli y se perderán nou botas grans ab 1500 cortans". Un home mor anegat.

21  de febrer de 1682- Dissabte-
"han fet correr la vila a Canals de Sóller a sentencia de galera tota la vida per haver tirat en el baile de dita vila."

24 de febrer de 1682-Rogatives perquè plogui.


1 de març de 1682-Joan Basili Nicolau, rector de la parròquia de Llucmajor, Andreu Clar, Jeroni Mesquida, Pere Roig i Antoni Catany del Rafal mitjà, jurats i protectors de la capella de nostra Sra. de Gracia del Puig de Randa nomenen de manera vitalícia a Pere Thomàs per a servir a la capella i ermita de Gràcia amb l'obligació de dir missa els diumenges i festes de precepte. Els jurats donen per al servici de dita Ermita i capella  vuit quarteres de forment anuals , vuit lliures moneda de Mallorca, i les almoines i acapta que fan els obrers de la Confraria, així com cinc quarteres de forment d'Albenya si Pere Thomàs es fa càrrec del litigi i el guanya.

5 de març de 1682- Enfonsament de la teulada de l'Hospital de Santa Catalina.

15 de març de 1682- Processó per la fi de la sequera.

13 d'abril de 1682-Miquel Amengual rector de la parròquia d'Algaida, ie ls jurats  Bernat Guerau, Sebastià Thomàs, Sebastià Company i Pere Oliver dit de Son Maig, protectors i administradors de l'església i ermita de Sant Honorât del Puig de Randa nomenen de manera vitalícia per a la capellania i ermita  a Damià Sastre amb l'obligació de celebrar missa tots els diumenges i festes de precepte, de viure a Randa, i d'ajudar a ben morir als seus habitants.


7 de maig de 1682-Es reuneixen en la casa i universitat de santa Maria del Camí, Joan Roig, Pere Bibiloni de la Torre, Bernat Casellas i Arsis Busquets, jurats, i els honors Joan Jaume Monserrat, Bartomeu Bibiloni Basso, Antoni Torrens, Bartomeu Parets, Joan Crespi,Antoni Fiol, Llorenç Sastre, Rafel Cabot i Joan Roca consellers , en presència del honorable Miquel Canyellas Batle reial. El motiu és valorar la proposta que han fet els pares de sant Francesc de Paula de trasllat del convent de la Soledat a la vila, que accepten amb la condició que els pares escolaritzin als minyons i ajudin a ben morir als habitants de la vila.


10 de juny de 1682- Mor Pere Font, canonge, i és enterrat a la Seu.


12 de juny de 1682- Per a les festes de sant Antoni de Pàdua a Ciutat es fan focs artificials i es crema la figura d'un elefant amb un castell al damunt.

13 de juny de 1682 - Amb motíu de les festes de sant Antoni de Pàdua a Ciutat de Mallorca es tanca l'espai entre la Plaça del Mercat i la casa de Comèdies per fer una cursa de bous amb cans en la que cau una aparet causant nombrosos ferits.

19 de juny de 1682- El provincial dels mínims de sant Francesc de Paula, Francesc Mieres es queixa de la  ubicació del convent de La Soledat davant la porta de sant Antoni perquè 17 anys d'experiència han demostrat la insalubritat del lloc amb morts i malalties. Per això sol·licita el trasllat a santa Maria del Camí i l'enderrocament del convent on es troben. La manca de salut es devia als mals aires dels estanys de Son Sunyer, als femers de l'horta i als safereigs on s'amaren llins i canyoms.


20 de juny de 1682-S'aprova el trasllat de La Soledat per part del bisbe.


21 de juny de 1682-Diumenge-
" los Pares de la Soledad nova'' se partiren per Santa Maria per efecta de fundar alla y fer Convent"


22 de juny de 1682-Comença l'enderrocament del convent de la Soledat davant la Porta de sant Antoni. El mateix dia es funda el convent de la Soledat a santa Maria.
La collita de blat és pèssima i només s'arriba a 88.430 quarteres.

6 de juliol de 1682- Dilluns-Ramon Gual és ferit de mort a trets d'arcabús per l'algutzir Garí.

13 de juliol de 1682 - El provincial dels mínims Joan Mieres i altres frares de la Soledat a santa Maria del Camí compren dues quarteres de terreny a Mateu Josep Borràs.

11 d'agost de 1682- Dimarts-
"antes del jorn mori D. Iñigo de Moncayo, jutje de Cors de la Real Audiencia en Mallorca y aqui mateix ab un cocho lo han portat a enterrar al Convent del Carme".

30 d'agost de 1682-
"...he comprat un cavall a mestre Guillem Reynes per 4 lliures."

12 de setembre de 1682-Moren dos homes en un enfrontament de dos grups a l'exterior de la Porta de Jesús.


17 de setembre de 1682. Un cap de fibló enderroca tres molins a 
Santa Catalina.

31 d'octubre de 1682-
"...he venut el cavall que compri als 30 agost propesat a Pujol treginer de garrot per 3 lliures 10 sous y me ha donat  10 sous quem devia del altre cavall li vane lo any passat 3 lliures 10 sous" (BSAL 1947-1952)

1 de novembre de 1682-S'autoritza la fundació de la confraria de la Concepció a la parròquia de Montuïri.

5 de novembre de 1682-Dissabte-  Incendi de la casa del forn del vidre de la viuda Soberats que obliga a enderrocar tota l'illeta.

5 de desembre de 1682-Incendi del forn nou de vidre del Camp de la Llana o carrer d'en Camaró, proper a la Porta Pintada. Cremen sis mil quintars de llenya, algunes cases del voltant i s'ha de girar la síquia per tal d'apagar el foc.


endavantendavant