Any 1697
   
Any 1697- Impremta de Miquel Cerdà.

Any 1697- Juan Tarancón Aledo,inquisidor a Mallorca.

Any 1697 - Francisco Herrera reforma el portal del convent de sant Francesc.

Any 1697-Fi de la reconstrucció de l'antiga capella dels Marcers de sant Francesc, ara ocupada pel Gremi de Fusters.

Any 1697 - El gremi de pescadors construeix la capella de sant Pere a l'església d'Andratx.

   
3 de gener de 1697- Neva a Palma fins i tot a la platja.

10 de gener de 1697-Construcció de l'església de Bonany. Fi de les obres de la coberta.

2 de febrer de 1697-Jaume Llull cobra 35 lliures per la feina d'escultor de la figura del Nom de Jesús d'Artà.

6 de març de 1697-Boda de Nicolau Truyols  Dameto amb Catalina Gual Zanglada.

5 d'abril de 1697- Mor Jeroni Gual-Desmur i Togores.

Maig de 1697-Assalt musulmà a Formentor.

4 de juliol de 1697-Constitució de la confraria de sant Josep a Alcúdia.

10 d'agost de 1697 -  El Comte de Corzana rendeix Barcelona a les tropes del Duc de Vendôme  amb l'oposició de les autoritats barcelonines i del Príncep d'Hesse-Darmstadt.

   
24 d'agost de 1697-Benedicció de l'església de la Soledat nova de Santa Maria per part del frare mínim Miquel Canals.

   
26 de setembre de 1697- Jo debaix firmat Gregori Alex pintor, confés haver rebut del Rt. Juan Sales pre. y binificiat en Sta Eulàlia, quinse lliures, dich 15 lliures, les quals son a bon compta del consert tinch fet en dit senyor de pintar la capella del SSm. Sagrament de la parròquia de Sta. Eulàlia, que es lo consert
de 180 lliures, conforme escritura firmade de la mia ma dels 26 setembre 1697 (A. P. Sta. Eulàlia:'Llibre de la Capella del SSm. Sagrament, f.° 3, 5 y 12 v.)

16 d'octubre de 1697-Un decret de Carlos II atorga el distintiu "Reial" a la Universitat Lul·liana.

22 de novembre de 1697 - El notari de la Universitat manifesta que el consum de blat a Mallorca exigeix disposar de 340.000 quarteres.

23 de novembre de 1697- "Los Jurats de la Vila de Esporlas diuhen que de orde y precepta del III.m Sr. Arcabisba Bisba de Mallorca han de empliar la Iglesia de dita vila, y no podan de altre forma sino valentse de part de una Placa que te la Iglesia devant lo Portal".

3 de desembre de 1697-Segon matrimoni de Bàrbara Nunís de Sant Joan, Quint,Verí,Zaforteza (vídua del marquès de Bellpuig, Pere Dameto Espanyol) amb Marc Antoni Cotoner.

3 de desembre de 1697-Boda de Nicolau Berga Santacília amb Dionísia Zaforteza Sureda.endavant