CRONOLOGIA BREU DE l'ANY 1750 A MALLORCA

 

     

Any 1750: Sequera, fam i pesta. Els frares dominics tenen pocs amics.

Any 1750-Segons l'Arxiduc Lluis Salvador, els habitants de Mallorca són 119.619. Artà:2407 habitants, Calvià: 1.040, Andratx:2.580, Algaida:1.994, Alaró:2.323, Alcúdia 1.313, Escorca:256, Inca:2.969, Pollença:3.729,  Sa Pobla: 1.972, Sineu:3.404 , Sant Joan: 1.524,  Santanyi. 2194 Porreres:3.266, Capdepera:787.Son Servera:982.Bunyola:1499, Palma:33.121 habitants, Llucmajor:6.064.

Any 1750- La construcció d'un navili de 100 canons exigeix tallar 34 hectàrees de roures.


Any 1750- Domingo Cortès, diputat, compra Can Santacília al carrer de Sant Bartomeu de Palma


Any 1750- "Discurs sobre les ciències i les Arts".- Rousseau


Any 1750-"En lo any 1750, heya agut tanta falta de víveres en Mallorca, que el blat anave a 14 y a 15 sous la barcella y los ous de galline estentissos, qui en los anys antecedents anaven a un sou la dotzena, anaven en este any 1750 a rauo de 5 sous la dotzena que ve a rauo de 5 diners cade ou." (Noticiari del doctor Bartomeu Bennàsser de Gabellí).

1 de gener de 1750- Junípero Serra organitza el Colegio Apostólico de Ciudad de México.


13 de gener de 1750-  Tractat de Madrid entre Portugal i Espanya sobre els límits d' Amèrica Meridional. Portugal cedeix Sacramento a Espanya.


14 de gener de 1750- Mor Antoni Moragues, regidor de ciutat. Aquest dia moriren més de 20 persones a Palma.


17 de gener de 1750: Mor Tommasso Albinoni, músic.


25 de gener de 1750 - Amb un Te Deum es celebra la festivitat de Ramon Llull a la Seu. Els frares predicadors no compareixen al mateix.

4 de febrer de 1750-Mor Fra Joan Antoni Puigdorfila Dameto i és enterrat a la capella d'El Temple.

7 de març de 1750-Rogatives en favor de la pluja a sant Francesc.

8 de març de 1750-Les morts per contagi fan que es treguin els presos de la presó de Cort i es traslladin al castell de Bellver.

març de 1750-
"..en diferents casas se mori tota la gent que hey habitave une de las quals fonch casa de mestre Pere Vanrell, guanter devant el forn den Frau prop de Costa den Brosse, a hont se mori marit y muller y tres infants dins breus dias y axi de algunes altres casas." (Noticiari del doctor Bartomeu Bennàsser de Gabellí).

19 de març de 1750- Mor Francesc Gual de Berard i de Villalonga, regidor perpetu de Palma.

31 de març de 1750 - Mor el botifler Jerónimo Boix de Berard i de Berard, que és enterrat a sant Francesc.

5 d'abril de 1750 - Mor Magdalena Berard Berard, que va ser abadessa de santa Clara.

"Als 7 abril, dimars a la nit, moriren el Pare Noguera pre. y fr. Gabriel , sacrista llech de Sent Francesch, tots dos religiosos del orde de N. P. St. Francesch y estos dos fan el numero de 14 religiosos que se han
mort de dit Convent de St. Francesch de esta Ciutat de Palma dins este any"

19 de maig de 1750 - Mor Francisco Gual de Berard Villalonga Cotoner, botifler,  regidor perpetu de Palma casat amb Margarida Cererols Moyà.

23 de maig de 1750
- . Retgla per fer tinta per escriurer.
Per fer la ancolla o salcera de tinta fas note que pese per tares 7 lliures menos una unse, y així per fer 8 lliures de tinta ab ella ha de pesar tot, aygua y ancolla, 15 Iliuras menos una unse.
La he comensada a fer vuy, als 23 mayg 1750.La retgla per fer esta tinta és: per cade 8 lliures de aygua de pluje 6 hunses de gales finas picadas; 4 hunses vidriol y mitje hunsa goma arabiga.
Y tot mesclat, estera 10 o 12 dies dins una ancolla. Se ha de remanar un poch cade dia ab un bastó verd de figuera borde, perque la lletrade done llustre a la linla.
Y sera bo que las gales picades se posen ab dita aygua 2 o 3 dies antes de posa~hi las damés coses.
Gales a 6 sous la Iliura; mitje Iliura val 3 sous.
Vidriol a I sou o 8 diners la lliura; a 1 sou, 4 unses valen 4 diners.

Goma arabiga a 8 sous la lliura; mitje unza val 4 diners.(ARM, A.H. 3691. fol. 133v)


6 de juny de 1750 - Dos marrells destrocen una estàtua de Ramon Llull situada damunt el portal de l'Estudi General. Un d'ells és tancat a la presó del palau,

Juliol de 1750
:«En este mes de Julio, habiéndose celebrado en el convento de Sto. Domingo unas Conclusiones, para las que fueron invitadas todas las Comunidades, sin que asistieran más que cuatro jesuítas, los Religiosos Mercedarios, Cayetanos y Misionistas, presentaron los Dominicos un memorial a la Audiencia para que las Comunidades manifestaran la razón de no h a b e r concurrido a aquella función literaria, de cual instancia se dio traslado al fiscal. Los Observantes por conducto de su Provincial acudieron el día 19 al Vicario General en nombre de las seis comunidades que no asistieron a las Conclusiones, solicitando la excomunión de los P ? . Dominicos por la instancia q u e habían elevado a la Audiencia » (Campaner: Cronicón Mayoricense, pág. 541.).

5 de juliol de 1750- Neix Amador Argand inventor del quinqué.


20 de juliol de 1750- Mn. Francesc Mora i Vicenç, de Palma, és el nou rector de santa Maria del Camí.


28 de juliol de 1750- Neix Johann Sebastian Bach a Leipzig.


18 d'agost de 1750- Neix Antonio Salieri, compositor, a Legnano


10 d'octubre de 1750 - Mor Agustí Antoni Aguiló, comerciant importador de blat.


3 de novembre de 1750- Mor Joan Bordils Truyols i és enterrat en el convent de santa Clara.


23 de desembre de 1750- Arriba a Palma el bisbe Llorenç Despuig.

 

   

segueix