Any 1764- Pollastres a 3 sous. Frau en la farina. El xabec d'en Perera porta patates. Natalitats desmesurades. Arriben camells. Neu en el mes d'octubre. Els presos són trets de la presó per a incorporar-los a l'exèrcit.


Any 1764- Creació per l'absolutisme de les Milicias Provinciales.

Any 1764-El botifler català Antonio de Alós, nou comandant general del Regne de Mallorca.

Any 1764- Nicolau Ferrer de Sant Jordi i Figuera, és el propietari de Son Sèmola (Palma), possessió de 18 quarterades.


7 d'abril de 1764- Dia set Abril 1764 Ajuntats у congregats en la Case Universal de esta present Vila de Buñola los honorables Juan Muntaner, Juan Garau, Pere Juan Cabot v Gregori Estarellas, regidos per afecta de fer executar al sorteyo de las milicias segons las ordes previngudes asistint en al matex lo honorable Pera Joan Oliver Balle Real y los testimonis a bax escrits. Continuats en la present llista v enseculats dins de un talech Vermell y ever fet venir a un niño qui se anomena Gabriel Estarellas fill de Gregori de edad de dos anys y mix el qual a trets de un a un los siguents:
P° Numero 32 Andreu Palou de Bemad
2. » 33 Antoni Borras Borrasat
3. » 11 Marti Juan de Bertomeu
4. » 12 Miquel Estarelles de Gergori
5. » 10 Juan Quetgles de Guillem als. Borreyo
6. » 31 Antoni Homar Valenti
7. » 34 Juan Riera Coxet
8. » 14 Antoni Nadal de Carane
Y pera que cost de tot lo qual aont convinga a requisicio de los demunt dits regidos e continuad la present la qual va lirmade del honorable Balle RI. Pere Juan Oliver Balle RI.Ante mi Rerth. Evinent Sba. Universal y Secretari.Testes son lo honor. Sebastià Morante y lo honor Mateu Villalonga.
 
16 de maig de 1764 - Crides prohibint treure de Mallorca formatge, garroves, taronges i altres queviures.


17 de maig de 1764- Plou de manera que l'aigua, roja, supera el pont de santa Catalina.

22 de maig de 1764 - José Pueyo Pueyo és nomenat regidor perpetu de l'Ajuntament de Palma.


23 de maig de 1764 - Els gremis presenten una denúncia contra el regidor Boneo per haver comprat i enviat a Menorca totes les garroves venals del Pes. Per aquest motiu el comandant general el suspèn del seu càrrec.

25 de juny de 1764- Dilluns. "..a las 5 del mati han corregut a nel Born dos soldats del Retgiment de Lombardia; un a corregut 8 vagadas las vaquetas y lo altre 4 vagadas, pegaven ab verguetas de Morer, per ladres; un roba 5 sous y lo altre 5 duros a lo tamborer major." (Diari d'un ciutadà de Mallorca)

9 de juliol de 1764 -Benedicció de l’església de la Missió: "Dilluns a 9 Joriol el Sr. Dn. Francisco Garrido benei la Iglesia de los Misionistas y a la nit se mogue tal tempestat de trons y llamps y despleguá en tanta de aigua que el Born era una mar."

21 de juliol de 1764-Una forta tempesta d'un quart de durada provoca inundacions a Palma.

23 de juliol de 1764- "Lo Sr. Alcayde ha forat los polastres grosos a 3 sous y los petits a 2 sous 6" (Dietari d'un ciutadà de Mallorca)

3 d'agost de 1764 - Arriben dos xabecs de València, un carregat d'arroç i l'altre de reclutes. També arriba un xabec eivissenc per armar en cors.

10 d'agost de 1764 - Mor un albat d'un any, fill de Josep Bofarull en el carrer de n'Andria (Montenegro).

14 d'agost de 1764-Treuen 35 homes de la presó per a reclutar-los en el Regiment de Llombardia.

15 d'agost de 1764- Arriba a Palma un vaixell francès carregat de tonyina de Sardenya.

16 d'agost de 1764- " ...han aturat en Mayol que no venga farina perqué a Napols un mercader en vené y hey posava cals y guix" (Dietari d'un ciutadà de Mallorca)

6 de Setembre de 1764- " es vingut una Xavagua de Ivisa per neu". (Dietari d'un ciutadà de Mallorca).

22 de setembre de 1764 - Dilluns- Arriba a Ciutat un "ganguill" menorquí provinent d'Alger amb 47 bous i un esclau.

24 de setembre de 1764- "...se fa nota que Dª Chatarina Sureda y Zafortesa fins este any ha parit 16 infants, y Dª Magdalena Puigdorfila y Brondo 11 que fan 27 infants mascles y femellas." (Dietari d'un ciutadà de Mallorca)

                                                        xabec El Vigilante

                                                                     Xabec "El Vigilante" que comandava el capità Toni.
Felip Bauçà segons un retrat anònim de 1880.


                                                                  

El 17 d'octubre de 1764 neix Felip Bauçà Cañas a Ciutat. Els seus pares eren Bartolomeu Bauza de Deià i la seva mare Maria Cañas ,de Sant Quintí de Mediona .

El mateix dia arriba el xabec del Patró Josep Batéalo de Canàries que porta sucre, cacau, peix salat y dos camells per al marquès de la Romana.

21 d'octubre de 1764- Maria Ballester de Sóller, acusada d'emmetzinar homes en el menjar, és sotmesa a tortura, però no es confessa culpable, tot i que li deixen l'espatlla fora del seu lloc.

28 d'octubre de 1764-Diumenge. Plou i neva al Puig Major.

29 d'octubre de 1764-Totes les muntanyes estan plenes de neu. (Dietari d'un ciutadà de Mallorca).

7 de novembre de 1764-Macià Monjo, sastre de 83 anys es casa amb una cosina del patró Benet de la Sang. Viu en el cantó del carrer Morey i li organitzen una gran festa amb esquelles, corns i trompetes.

1 de desembre de 1764-Dilluns.El xabec d'en Perera porta patates.(Dietari d'un ciutadà de Mallorca).

15 de desembre de 1764 - El moros capturen el "pinquet" del patró Gridefé prop de Santanyí carregat de 450 quarteres de xeixa.

20 de desembre de 1764-Francesc Gaietà Cotoner Llupià ocupa el càrrec de regidor perpetu en substitució de Salvador Ballester Olesa.

24 de desembre de 1764-Mor Violant Aguiló, esposa de Gabriel Cortès Cortès "Morrut", xueta, rebel  i cremat en estàtua per la Inquisició.


24 de desembre de 1764-Dilluns- Porten el cadàver de Maria Cotoner, tia del marquès d'Ariany, a Santa Clara

 

endavant