Any 1798- Contra la presència massiva d'emigrats francesos. Rebuig als migrats francesos i als soldats del Regiment de Sòria. El brètol Borbó s'oposa al tancament del port d'Alcúdia ni en cas de perill de pesta.

   
Any 1798- Mustafà II governa Algèria.
   
Any 1798 - Fundació de la Reial Casa d’Expòsits a Palma
   
Any 1798- “Instrucción de lo que debe observarse para la recomposición de caminos en la isla de Mallorca”
   
Any 1798- "Santa Anna", obra de Salvador Sanxo Ventallol.
   
Any 1798- Els trinitaris del Sant Esperit eren posseïdors del predi El Canyar (Llucmajor) , Son Cota i Son Gual a Inca, dues peces de terra a la parròquia de Sant Miquel, Son Gili -conjuntament amb el convent de Sant Francesc de Paula- a la parròquia de Santa Creu, i tenia conjuntament amb els frares mínims el Garrigó, i la cavalleria de Bestard a Binissalem, cases i tres botigues vora el convent, a més de golfes i cinc botigues més, cases al carrer del Socors ,al carrer dels Bobians, una casa al carrer de la Mercè, una caseta al carrer d'en Camaró i carrer dels Oms, una possessió a Palma dita "Los set lladroners".
   
14 de gener de 1798- El cardenal Despuig signa a Roma un contracte per a la reparació de les estàtues trobades a Ariccia i traslladades a Raixa amb Lluís Melis, Pasqual Cortès i Trivelli.
   
El 21 de febrer de 1798 apareixen pasquins contra les autoritats a Ciutat.

20 de març de 1798 - El rei ordena que es reobri el port d'Alcúdia, clausurat mesos abans per la Reial Audiència a causa de la pesta a Alger i que per cap motiu, perill de pesta inclosa es torni a clausurar.(Llibre de l'Ajuntament de 1798, tom. II, fol. 8.)
   
23 de març de 1798- Manuel Godoy disposa que  els emigrats francesos surtin de la Península, permetent només que passin a Mallorca.
   
28 de març de 1798 - Manuel Godoy és relevat de la primera Secretaria d'Estat i és substituit per Francisco de Saavedra.
   
9 d'abril de 1798- Sol·licitud al Conseller d'Hisenda Miguel Cayetano Soler, mallorquí, que es revisi el decret de Godoy de 23 de març, perquè la illa no està en condicions de rebre tants emigrats francesos, perquè no disposa de llocs on acollir tanta gent, careix de recursos econòmics per fer front a la situació i de blat i carn per a alimentar-los. Signen la petició: Valentín de Grimarest, Jorge Fortuny, el Marquès de la Bastida, Jayme de Oleza, Pedro Gual, Fran.C J Rosiñol, Gerónimo Aleman i Juan Martorell.

14 d'abril de 1798 - Per manca de neu durant l'any i pel seu major profit l'Ajuntament de Palma decideix prohibir la fabricació de gelats.(Arxiu Municipal de Palma —Llibre de l'Ajuntament de 1798, tom. I, fol.157)
   
4 de maig de 1798-L'Ajuntament de Palma demana que es paralitzi la venguda del Regiment d'Infanteria de Borbó per por als disturbis. L'Ajuntament manifesta també que l'illa només pot mantenir 2500 emigrats, 500 dels quals serien eclesiàtics i 2000 llauradors i artistes.
   
15 de juny de 1798- Martín Boneo Brondo Morales y Julià, regidor perpetu designat per l'absolutisme dinàstic, és enterrat al vas dels Julià a sant Francesc.
   
5 de juliol de 1798- Mor Onofre Ximelis, comanador de sant Antoni Abat.
   
19 de setembre de 1798-Un decret de Carlos IV disposa l'alienació als hospicis,casas de misericòrdia, confraries , i hospitals dels béns vagants mitjançant el pagament d'una renda anual del 3% del seu valor als propietaris.
   
25 de setembre de 1798- Un reial decret ordena l'alienació de tots els béns vagants correponents a confraries, hospicis, cases de misericòrdia, hospitals, centres de reclusió d'expòsits i patronats de laics.
   
17 d'octubre de 1798-El Regiment de Borbó executa un soldat per assassinat.
   
7 de novembre de 1798-Nova ocupació anglesa de Menorca. El general anglès Charles Stuart, desembarca amb les tropes prop del port d'Addaia al nord-est de Menorca, i el governador espanyol de l'illa, Juan Nepomuceno de Quesada amb part de les tropes espanyoles es refugia a Ciutadella.
   
12 de novembre de 1798-Arriba la notícia de la presa anglesa de Menorca.
   
20 de novembre de 1798-Arriba a Ciutat el nou capità general Joaquín de Oquendo.
   
Desembre de 1798-Arriba a Palma el Regiment de Sòria.
   
7 de desembre de 1798-L'Ajuntament de Palma acorda allotjar les tropes del Regiment de Sòria en els convents i oratoris de sant Feliu,sant Llorenç,sant Pere,santa Fe i a la Font del Sepulcre perquè la gent es negava a rebre'ls a casa seva.(Llibre de l'Ajuntament de Palma de 1798, tom. II, fol. 313 ).
   
28 de desembre de 1798 -
    Vando (sic) que incluye la Real orden por la que se prohibe todo comercio y comunicación con los Menorquines:
    D. Joaquín de Oquendo Cavallero de la Orden de Santiago, Capitán General del Exército y Reyno de Mallorca =Por cuento el Sr. Secretario de Estado, y del Despacho Universal de la Guerra con fecha de 2 del presente mes me traslada ¡a siguiente orden del Rey.=„ Al que sigue.= En Oficio de 17 del mes próximo pasado, que he recibido ayer noche, me participa el Brigadier D. Juan Quesada, Comandante que era de Menorca, el funesto acontecimiento de haverse apoderado de esta Isla los Ingleses, y haver capitulado con ellos el 16 del propio mes dexando venir á nuestras Tropas libres á la Península en los términos que manifiesta el adjunto pliego:. Y enterado el Rey ha resuelto quede cortado desde luego todo comercio, trato y comunicación entre sus subditos y los naturales de aquella Isla que no se hallan establecidos en los dominios de S.M. De cuya Real orden lo digo á V.S. para que dando cuenta al Tribunal le sirva de govierno en los casos que combenga.
    Lo traslado á V.E. de la propia orden, para que comunicándolo á quienes corresponda se obserbe puntualmente en el distrito de su mando.
    Por tanto arreglándome á la voluntad de S.M. y para que llegue á noticia de todos y nadie pueda alegar ignorancia he dispuesto se publique yfixe en los parages acostumbrados de esta Ciudad, mandando á las personas de qualquier clase que sean, guarden, y cumplan inviolablemente quanto se contiene en esta Real resolución sin la menor interpretación, ni alteración alguna, pues de lo contrario serán tratados con todo rigor de la Ley los contabentores á ella: Dado en el Castillo Real de Palma á 28 de Diciembre de 1798.- D. Joaquín de Oquendo.= Juan Antonio de Orrios.
endavant