Mateu Llopis

Mateu López, any 1545

Any 1545

 

Any 1545- A Puigpunyent estricte hi havia 44 caps de família.

Any 1545 - La producció anual de la tafona de Son Sureda (Marratxí) és de 2.992 litres d'oli.

Gener de 1545-Felip de Cervelló captura sis bandolers refugiats a la Seu ,entre ells Pere Gual,  els empresona a l'Almudaina, els executa i torna els cadàvers a la Seu, motiu pel qual és excomunicat.

14 de febrer de 1545 - Antònia Ballester funda un benefici a l'altar del Roser de la parròquia de Petra dotat amb 15 quarteres de blat amb la condició de celebrar-hi missa cada dissabte i el dia dels morts.

4 de març de 1545- Mor Pere Abrí-Descatlar Valentí, tercer senyor de la Bossa d'Or. Estava casat amb Isabel Cavalleria.

Març de 1545 - Necessitat de fer mestall per manca de blat: «en la present ylla no son tants forments com pensavem y per la necessitat de la plassa y per entretenir los preus del forment havem fet mestaix y haguerem ne fet molt mes si haguessem puscut haver ordi» (AGC 30, f. 66v-67).

9 d'abril de 1545 - Joanot Sureda, donzell de Mallorca, ven a Joan de Montornès, donzell,un censal de 15 l. de pensió anual, pel preu de 187 l. 10 s. de moneda de Mallorca, per tal de pagar les 187 l. de moneda de Mallorca que li deu d'unes pensions d'un altre censal.(Rafel Mora, notari públic de Mallorca. Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt, pergamí 37-7-21 (C-3))

26 de juny de 1545- Francesc de Vilalonga, donzell de Mallorca, Joanot Garcia, ciutadà, Jeroni Milià, doctor en ambdós drets, Bartomeu Saguals, mercader, i Pere Riera, apotecari de Mallorca, obrers de l'església de Santa Eulàlia, i Gaspar Roig, organer de la Ciutat de Mallorca, arriben a concòrdia sobre la reparació dels orgues de la sobredita església. (ARM-Prot-M-862 f. 115).

14 de juliol de 1545-Testament de Miquel Sabater que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc en el vas dels Sabater.

Octubre de 1545 - El virrei escriu al rei i manifesta  «que aca tenemos muy grande necesidad de trigo que nos faltan para la provision deste año mas de cien mil quarteras y tenemos provehido por ellas a Siçilia y si por tiempo o por las fustas de moros que ban por estas islas no bienen antes de navidad temo lo que dios no quiera aca habia gran ambre»

29 de novembre de 1545- Jeroni Nadal, renuncia a Binibàsi, i ingressa a la companyia de Jesús.

 

 

endavant