Any 1745: Epidèmia. Neixen el cardenal Despuig i el bisbe Nadal.

Any 1745 - El prior del convent del Socors necessita fusta per a l'obra del retaule que es fa en el convent i demana a l'Ajuntament que aporti la dels arbres que es lleven del carrer dels Oms.—( AMP,Libro de pedimentos de 1745 a 1746 fol. 96)

Any 1745-Moren 63 persones a conseqüència de l'epidèmia a Santa Eugènia.

13 de març de 1745-Neix Antoni Despuig Dameto, futur cardenal.

5 d'abril de 1745- Neix a Sóller, Bernat Nadal Crespí, futur bisbe i president de les Corts espanyoles ,de caràcter lliberal.

2 de juny de 1745 - El secretari de Manacor certifica que per ordre dels jurats va manar donar sepultura al cadàver de Matíes Bosch davant les divergències entre la parròquia i el convent, ja que havien ja passat 36 hores des de la defunció. El prior de sant Vicenç Ferrer ha posat una denúncia per aquest fet.

4 d'octubre de 1745 -  Nicolau de Pueyo deixa una part de Son Caulelles (Marratxí) a la universitat de Marratxí.
 

                                            

segueix