Any 1690
   
Any 1690- Nova edificació del convent d'Ítria.
   
Any 1690- Jaume Llull realitza el túmul de l'Assumpció per a la Confraria de Nostra senyora dels Àngels de sant Francesc.
   
6 de gener de 1690- Cristòfol Seguí jura homenatge com alcaid dels castells d'Alaró i Pollença, títol vacant per la mort de Caterina Cerdà. (AHM, Papers de Cristòfol Seguí).
   
16 de gener de 1690- Y axi mateix per mon medi se ha pres Inventari de lo que se ha trobat en dit castell de la villa de Pollensa.
    P° ha entregat an al demunt dit Alcait. lo ajudant Pere Juan Pons
    dos spingarts ab sos flaxos y flasquillos.
    ítem dos mosquets en sos flaxos y flasquillos.
    ítem quatre arcabussos de monitio ab sos flascos y flasquillos.
    ítem quatre botavats.
    Ítem trenta sinch lliuras pólvora monitio.
    Ítem un mas de metxa.
    ítem dos dotsenas de bales de spingarts quatre dotzenas de balas de
    arcabus y dos dotzenas de balas de mosquet.
    Y tot lo demunt dit esta condret.
    ítem una campaneta en dit castell.
    ítem quatre moles de molí de sang y dos de moli de ma.
    Testes.Miguel Rotger Sba.real per lo honor.
    Guillem Cifra de Calonjer baile real per ell no saber scriura.Christoval Seguí alcayde de los castillos de Alaro y Pollensa...ha hallado las murallas de ellos y las habitaciónes desmanteladas y las puertas sin llaves y sin serraduras y algunas en tierra y al de Alaro ningunas prevenciones de guerra solo la capilla que se mantiene de almoynas; y al de Pollensa totalmente destruido y haver ausentado todo el adresso de la capilla sin saber quien lo ha hecho y haberla hecho habitacion de ganado y estar menospreciado el lugar sagrado haviendo destrozado el torreón tres rayos.
   
20 de gener de 1690- Castell d'Alaró: "habitavan en dit castell lo harmita Barthomeu Regnes y el jerma Joseph Vidal"
   
3 d'abril de 1690 - Es condemna als preveres Joan Alemany i Pere Joan Pujol a excomunió per haver-se barallat i ferit amb motiu d'una disputa per voler dir primer la missa al pagament de 25 lliures cadascún o al desterrament de la vila d'Andratx durant 6 mesos en cas d'insolvència.
   
21 de maig de 1690-Jo Michel Barceló scultor, he rebut de Christofol Segui vint y cinch pesas de vuit, dic 25 p . s de 8, les quals me entrega per afecta de fer el quadro a la capella de St. Nicolau de Tolenti del Convent de St. Agustí de la Ciutat a compte de les cent pesas de vuit me ha de entregar per dit efecte que tench consertat en presencia del P. fr. Josep Llinas y de fr. Sebastia Planes, religiosos de dit Convent. (AHM, Llibre d'albarans de Cristòfol Seguí 1686-1712 F.26)
   
19 de juny de 1690 - Boda de Ramon Zanglada Fortuny amb Joana Julià Garriga.(Vic.Cadenas -Caballeros de Montesa.... pàg.81).

7 de juliol de 1690 - Els cavallers celebren el restabliment de la cofraria de sant Jordi a sant Francesc, on treuen el penó en processó per la ciutat acompanyats de tamborers i xeremiers fins al Born on celebren una cursa de bous i jocs de canyes.

   
5 d'agost de 1690- Magdalena Bordils Truyols Sureda Sanglada compra Son Bages de Montuïri per 5.422 lliures.
   
11 d'aqost de 1690-Castell de Santueri :".. sa Magestad, (que Deu guard) ab son real privilegi Dat. en Madrid als 11 Agost propessat es estat servit fer merse y anomenar a Christophol Segui alcait del castell de aquexa vila que vacava per mort de Felip Cavalleria"
    Castell de Santueri :"constituït al portal de dit castell pres lo dit per la ma dreta entrant y exint per lo portal per tres vegades ab la forma acustumadas se li ha donat al puntual y passifich possessori en presencia dels testimonis debaix scrits qui son el Capità Bartomeu Fc. Danus. Pere Binimelis de Antoni, Guillem Sunyer de Jaume y el ajudant Pere Juan Pons. Restant sempre prompta a las ordes de V. llima Dat en lo Castell de Santuiri de la vila de Felanig vuy als 1 2 Decembre 1690 = Juan Obrador, tinent decapita y llochtinent
    de baile real de Falanig. = Barthomeu Fc. Denus, capità de Santany = Juan Binimelis parayre = Gabriel Sunyer de Saura = Ajudant Pera Juan Pons ".
   
11 d'octubre de 1690 - La collita de blat és oficialment de 293.115  quarteres (ACA, Consell d'Aragó. Leg. 988 s/f).

6 de novembre de 1690 - Neix Gabriel Flor Amer.

3 de desembre de 1690 - Pregàries contra la sequera.
   
8 de desembre de 1690 - Mor Bàrbara Custurer Garriga que és enterrada en el sepulcre dels Moragues a sant Domingo.

20 de desembre de 1690 - El rei es dirigeix per carta al virrei Pardo de la Casta i exposa la necessitat d'obtenir 1000 esclaus moros per a canviar per 100 soldats captius en la conquesta de Larache per les forces del soldà..
   
Desembre de 1690 - Durant l'any Mallorca exporta 36.400 litres d'oli a Alger.

    
     
      

   
          

any 1495 a Mallorca ixent