Any 1345 -Repressió contra els cavallers fidels a Jaume III.

Any 1345 - Ramon des Colombers és el batle reial d'Artà.

6 de febrer de 1345 - Constança, reina de Mallorca, Rosselló i Cerdanya, nomena procuradors Ramon de Rofiac, auditor papal, Ponç Calça i Felip de Barzano, secretari del rei Jaume de Mallorca per a la causa que té amb el rei Pere d’Aragó.(AGD -Notularum 1329 - 1508-selectiu- Llibre G-18-Full 4v-5)

8 de febrer de 1345 - Guillem de Bellera és nomenat castellà de Perpinyà.

5 d'abril de 1345- El rei Pere concedeix llicència a Bernat de Boadella per a vendre unes cases als frares de Sant Antoni de Viana que estan al costat del convent.

Any 1345-Ramon de Salelles és desterrat de Mallorca.

9 de novembre de 1345-Garau des Pujol, mariner que acusà de traïció al rei Pere a Gil de Lozano, vivia en el carrer de sant Miquel.


Any 1345-Jaume de Santacília és condemnat a mort per haver donat suport a Jaume III.


Any 1345- És executat Bernat de Boadella, (Son Torrelleta), santamarier lleial a Jaume III.


7 de febrer de 1345- Antoni Martí, Antoni Corral i Andreu Trasserra, mercaders mallorquins a Algesires, en ruta cap a Lisboa en una coca de Ramon Des Pou de Barcelona, pateixen l'ocupació de la seva nau i de les mercaderies capturades per l'alcalde major d'Algesires. El rei Pere demana a Alfonso XI que siguin retornades amb compensació dels mals i interessos, segons l'estimació feta pel batlle de Mallorca; oferint-li reciprocitat quan es doni el cas. (ACA, R.628, ff.151r-152r)
 

13 de febrer de 1345-La coca de Bernat Maimó de Barcelona, descarrega blat a Ciutat.


31 de maig de 1345- Resolució del rei Pere dirigida al Reformador i Procurador de les Rendes Reals Felip de Boil, expressament remès a Mallorca, en relació al pes i mesuratge s'exposa que: -per dues lletres reals (Barcelona 9.4.1344 i Perpinyà 13.12.1344) havia concedit el monarca que els habitants  de Mallorca, en aplicació de les antigues franqueses, fossin francs i exempts de pes i mesuratge, com s'havia aplicat també als habitants forans.


Juny de 1345- Inventari del castell de Bellver en conseqüència a l'entrada del castellà Joan Llòpis d'Oteiça.

A la torre d'armes hi ha 238 llances, 62 pavesos amb l'escut reial al mig, 57 capells de ferro i 58 gorgeres
, 56 cuirasses, 60 llaunes de cuirasses de ferro,20 cobricaps, 39 gorgeres de drap de lli, 39 perpunts de drap de lli, 70 dards amb ferro,21 crocs, 34 escuts reials vells, dues ballestes de torn de fust (una trencada), dos torns de fust per tendre ballestes, 9 ballestes de dos peus (una trencada),11 ballestes d'estrep (una trencada).
A una estança de la mateixa torre hi ha 100 quarteres de forment corcat, 6,5 quarteres de ciurons, 18 escudelles de fusta (8 trencades) , 38 forcs d'alls podrits, 6 gerres plenes d'oli i altra que no arriba a la meitat.
En el pati del castell hi ha un moli de sang.
A la "botelleria" hi ha 7 bótes buides i 3 amb vi agre.
Entre totes les cambres, dotze taules amb peus, i altres coses....

1 de juny de 1345-Inici del claustre de la Seu, que al costat del cementeri es trobava davant el Palau reial.

11 de juny de 1345- Mor Alexis Apokaukos, gran duc bizantí, assassinat pels presos quan feia una inspecció


28 de juliol de 1345- Mor Sança d'Aragó, reina de Nàpols, filla de Jaume II de Mallorca.


30 de juliol de 1345-Acaben les obres del clastre antic de la Seu situat davant el Palau Reial amb un cost de 231 lliures.


18 de setembre de 1345-Mor Andreu d'Hongria, escanyat la víspera de la seva coronació. Espós de Joana I Nàpols.


19 d'octubre de 1345- El rei Pere dona la cavalleria de Puigdorfila a Alaró (Masnou, Bànyols i Benuir) a Bertran de Fenollet, germà de Pere de Fenollet, vescomte d'Illa i conseller del Cerimoniós. El rei manté els drets jurisdiccionals i les rendes quan es superin els 3.500 sous anuals.

1 de novembre de 1345- Testament de Simó Bancfort que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc al costat de la sepultura de Pere Marcer.

endavant