Any 1390- Demandes dels menestrals contra l'economia especulativa i l'engany, troben oposició en els jurats i consellers. Els jurats, fidels als estaments privilegiats s'oposen a la sentència que pot configurar la majoria de menestrals i forans en el Consell. Manipulacions del governador Sagarriga i desviament contra el Call de la ràbia contra una administració al servei dels poderosos.  Res no ha canviat.

       
L’any 1390 s’obre el portal major de l’església de Sant Miquel a la Costa de Sa Pols.
A la mateixa parròquia a S'Erola (illeta d'en Terrades) hi vivien: Nicolau de S'Erola, Antoni Arbonès, Guillem Bertran, Antoni Comes, Joan Guixer, Joan Rafal i Pere Ribes.

Any 1390 - El forn Cremat està situat en el carrer de la Cavalleria.

1 de gener de 1390 - Brancaleone Doria és alliberat de la presó de Càller.
       
3 de gener de 1390-Prohibició de treure figues de Mallorca.
       
4 de gener de 1390-Francesc Comes treballa en el retaule de la Mare de Déu de Pollença.
       
11 de gener de 1390-  Capritxos del rei

El rei Joan reclama del Procurador de Mallorca que li envïi  10 botes de vi vermell i 5 de vi blanc, cent moltons de dues dents, dos rellotges d'arena fets a Mallorca, un d'una hora i l'altre de dotze hores.


Lo Rey.
Procurador: manam vos que vistes les presents nos tremetats X botes de vi vermell e V de blandi del millor que sia en aquexa isla, e cent moltons de dues dens, per aprovisio denostre persona.
Encare volem e us manarn quems tremetats dues hores de arena, ço es cascuna de una hora complida, e unes hores de XII hores justades e que sien ben affinades.
Car nos manam per la present al mestre racional de nostra cort ó qualsevulla, de vos comptes oydor, quel preu de les dites coses prengue en vostre compte; vos restituint li apoques, ensemps ab la présent, de totes les dites coses.

Dada en Barcelona sots nostre segell secreta 11 de janer del any de la nativitat de nostre senyor M CCCLXXXX=Rex Johannes.

(ACA, registre de Cartes Reials 1557 fol 85)


       
29 de gener de 1390- Ningú no podrà sortir de l'illa sense llicència del governador.
       
3 de febrer de 1390- Donació gratuïta feta per Astruga, filla de Barahon Benhauhet, al seu cosí Jafudà Cresques de tots els drets que li podrien competir sobre una casa del call de Mallorca que fou propietat de llur avi comú, Abraham Vidal. (ARM, Prot. Not. Nicolau de Cases, N-2421 (1387-1391), fol. 116v.-117r.)
       
2 de març de 1390-Fa una aturada de refrescament  a Alcúdia Lluis d'Aragó que arriba amb una nau castellana.
       
9 de març de 1390-"ítem pagui an Ferrando hermita en les montanyes del Castell de Bellver illa de Mallorques per valor daquells xv. florins dor de Aragó quel senyor Rey li dona graciosament per amor de Deu per construir una cella ops del dit Ferrando en les dites muntanyes ab.letra sua signada de sa ma dada en Monço a vitij" de març del any de la Natividad de nostro Senyor Mcccxc" ARP. Dades 1389 s. f.
       
14 de març de 1390 - Capítols del Col·legi de Menestrals de mallorques. Demandes:
        -Supressió d'oficis inútils i de salaris excessius d'altres oficis.
        -Estudi dels blats collits i dels blats necessaris per tal d'evitar l'especulació.
        -Que es canin els draps sobre taulell  i s'apliquin les normes per a l'obratge de la llana.
        -Reducció dels captius i repoblació per compensar el despoblament provocat per la pesta.
        -Fer que els censalistes tenguin aquells béns pels que cobren censals en condicions d'ús.
        -Fer que els mercaders paguin els deutes contrets. Desincentivar que els capitals cerquin refugi en els censals i  no en la producció de mercaderies.
        Limitar l'import dels rescats dels segrestrats perquè incentiven els segrestros i la pirateria, a 200 dobles per als cavallers, 100 per als mercaders i 60 per als menestrals.
        Fer que el blat sigui venut pels que fan la collita.
        Fer que els prlets es resolguin en els terminis establerts en els privilegis i franqueses.
        Endreçar la justícia, evitar els plets si no hi ha causa justa, castigar les falses denúncies.
        Combatre el foment de la prostitució per part dels jueus fora del Call.
        Impedir que els captius exerceixin de mestres d'ofici.
       

Abril de 1390 - El governador Francesc Sagarriga rep les demandes dels menestrals , però els jurats i consellers s'oposen a les mateixes excusant-se en defectes formals.
       
10 d'abril de 1390 - El rei demana als diputats de la Generalitat de Catalunya i als prohoms de Mallorca que deixin tres galeres al vescomte de Roda, per a posar-se al servei del papa Climent VII.


19 abril 1390 - Mor Robert II, rei escocès.

       
25 d'abril de 1390- Que negú gos anar ne navegar  ab qualsevol vaxells privats o stranys, ne portar o trametre res a les terres del rey de Constantina e Dalcoll.( Fol. 102. Llibre 1 dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.)
      
25 d'abril de 1390-Dissabte - Mor el bisbe Pere de Cima i és enterrat a l'església de sant Francesc, segons Fra Calafat, tot i que hi ha una referència a la llosa de la seva tomba que estava situada en el carner del seu germà Jaume de Cima, propietari de Vinromà segons la qual va morir la nit de sant Joan de 1387.
       
26 d'abril de 1390- Ratificació dels acords de pau amb Gènova. (ACA Processos, lligall 102/29. f-136 r-v)..
       
29 d'abril de 1390-Se alsa dita prohibició de navegar a terres del rey de Constantina per ço com dit rey ha ja soltats en Jacme de Termens patró de nau e los seus mariners, que tenia presos.
       
Maig de 1390 - Forans (Pere Algaida i Tomàs Jaume) i menestrals (Eloi Rovira i Llorenç Mòger) es queixen al rei de la mala administració dels regidors del regne i de ser causants de pobresa.(ACA, Cancelleria-Processos, núm 35).

Maig de 1390 - El governador de Mallorca prohibeix el comerç amb el capità de naus castellanes que són en aquestes mars.
       
2 de maig de 1390 - En la reunió del capítol de la Seu per a la nominació de nou bisbe, Jaume de Ribes obté quatre vots, Lluís de Prades i d'Arenós n'obté tres i Bartomeu de Podio (Puigdelluc), un. Aquesta decisió és impugnada pel papa Climent VII que considera l'elecció una prerrogativa papal.
       
11 de maig de 1390- El governador dona llicència a Berenguer Genovard per exportar ballestes cap a Flandes.
       
28 de maig de 1390- Manament de moss. Ombert des Fonollar gobernador de Menorcha, que tots aquells qui tengan heretats en la dita illa dins un mes degan ser personalment transportats en aquella per defensió de la matexa.
       
28 de juny de 1390-El papa nomena Lluís de Prades i d'Arenós bisbe de Mallorca contra l'opinió majoritària del capítol que havia proposat a Jaume de Ribes.
       
17 de juliol de 1390- Testament de Catalina, esposa del bracer Martí Colom "...et eligo sepulturam in ecclesia Sedis Maioricensis in carnerio deis Xarquessos quod habent in capello Sáncte Anne"
       
2 d'agost de 1390 -El governador Francesc Sagarriga transmet al batle de Marratxí la queixa dels jurats per la manca de pagament de les contribucions per part d'alguns habitants de la parròquia. (ARM AH 59, Lletres Comunes, foli 133 v)
       
4 d’agost de 1390-El pintor Francesc Comes es compromet a pintar el retaule de Sant Mateu a Santa Margalida de Muro.
       
25 d'agost de 1390- Que nengú gos tocar ne pendre taulons, botes, pals, claus, vulles que sien en obra o fora d'obra. ni altres arrasaments que sien a mar en defensiô de la terra. Fol. 116. Llibre 1 dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.
       
9 de setembre de 1390- El rei comunica als jurats i prohoms de Mallorca -d'acord amb els capítols obtinguts per l' emissari Antoni Castell en relació  a la capbrevació i altres concessions, i com contrapartida als mateixos- l'autorització de posar a la venda censals morts mitjançant carta de gràcia, pel valor de 8.500 florins (6.375 lliures de Mallorca), a liquidar al tresorer real o al mercader de Barcelona Berenguer de Cortillés, podent, en correspondència, imposar, instituir i ordenar  noves imposicions, ajudes o generalitats sobre qualsevols vitualles, coses i mercaderies que arribessin a Mallorca o s'extraguessin del regne , es venguessin, compressin o contractessin de qualsevol forma, per a cobrir l'emissió i totes les despeses inherents a la mateixa.
       
12 de setembre de 1390 - El rei Joan ratifica que no tenen efecte les lletres reials que no respecten els privilegis i les franqueses. (Llibre Rosselló Nou, fol.233)
       
25 de setembre de 1390-Testament de Ramon Cadines que vol ser enterrat a la clastra  nova del monestir de sant Francesc al costat dels Ferrer.
       
17 d' octubre de 1390 - El Consell General redueix els seus integrants a 96, de manera que els ciutadans passen dels 86 consellers a 60, i els forans augmenten de 31 a 36 consellers. D'aquesta manera, un acord de ciutadans menestrals (15 consellers) i forans (36) podria configurar una nova majoria. Tenien dos consellers:Inca, Sóller, Pollença, Sineu, Manacor, Llucmajor i Alcúdia
       
Tenien un conseller: Porreres, Rubines, Muro, Artà, Selva, Felanitx, Alaró,Campos, Sencelles, Petra, Montuïri, Valldemossa, Bunyola, Andratx, Santa Margarida de Muro, Sant Joan de Sineu, Castellitx i Uialfas.
       
Alternaven els anys quatre consellers per a vuit pobles, i el primer any havia de tocar a Santanyí, Esporles, Santa Maria del Camí i Puigpunyent; mentre que el segon any havia de tocar a Campanet, Calvià, Escorca i Marratxí. La sentència no va ser ben rebuda pels jurats que retardaren la seva aplicació.

novembre de 1390 -Pere Esteve, ballester, Arnau Costa , cuirasser, i Joan Ros, virater, són enviats pels jurats de la Universitat a fer el reconeixement del matzem d'Alcúdia on es guarden les armes. (ARM, AH 60, f 174 v).
       
12 de novembre de 1390- L'espaser Nicolau Angelats presenta una queixa al governador Bernat de Thous perquè han copiat la seva marca i es venen en frau espases arribades de Pisa a Mallorca.
      
 Desembre de 1390 - El governador ordena al batle de Marratxí que embargui béns de Ramon de Santmartí (bàndol aragonès) en proporció als mals causats pel seu bestiar a l'alqueria de Bartomeu Despuig.
       
21 de desembre de 1390 - Publicació a Mallorca de l'entredit de Climent VII.

l'any 1405 a Mallorca ixent