Any 1430 - Dos bisbes a la vegada.

                                    1430 Clau de volta-Obra de Tosquella  

Any 1430-S'acaba la volta de la nau de la Seu al lateral del nord del costat del campanar.

   
Any 1430- Nicolau Serra és el batle reial de Campanet.

   
Any 1430-Joan Berard Torrella és nomenat jutge del Pariatge després de ser cessat com advocat  fiscal després de la mort de Bartomeu Sirvent.

   
Any 1430- La quartera de blat a Sant Joan val 30 sous.

   
10 de gener de 1430 - El papa ratifica Gil Sánchez Muñoz en el bisbat de Mallorca.

16 de gener de 1430 - Dimitri,traginer burgar, cobra 8 diners per 3 somades de grava prima per a la Seu (ACM, Llibre de Fàbrica 1726, Llibre XVI f 46)
   
26 de gener de 1430-Es prohibeix a Bernat Candela el transport de gent per a la repoblació de l'Alguer.

   
El 10 de febrer de 1430 Joan Eimeric, governador, estableix una condemna de 100 lliures o la pèrdua d'una orella pels alcavots que fan exercir la prostitució il·legal fora del Bordell. Al mateix temps prohibeix sortir armats al carrer i armar bregues.

   
16 de febrer de 1430-Fra Pere Bonet, prior d'Aula Dei de Martorell compra Lluc a Antoni Mairata de Caimari.

20 de febrer de 1430- Antoni Mairata de Caimari ven la possessió de Lluc a Albertí Dameto.
   
10 de març de 1430- Testament de Miquel Joan Ferretjans que vol ser enterrat a la clastra de sant Francesc a la capella del Calvari. El mateix dia la cúria episcopal insta al vicari de l'església d'Algaida al pagament de les 21 lliures, import de la darrera partida a pagar per l'obra del retaule de Castellitx, obra dels mestre de santa Eulàlia.

   
11 de març de 1430-L'abat Francesc Rubio aprova els estatuts de la confraria de Sant Pere i Sant Bernat.

   
20 de març de 1430 - El bisbe nomenat pel rei, Galceran Albert, atorga a Cristòfol Falcón un benefici a l'església de sant Jaume.

   
Dia 2 d'abril de 1430 es fa una mostra d'armes a Pollença , formada per 448 homes, 98 ballesters, 72 muls i 23 rossins.

15 de maig de 1430 - Fra Pere de sant Just, comanador de la Casa del Temple, en nom de la comunitat estableix a Bernat de Coma i als seus perpètuament, que pugui construir un casal de molí amb una o dues moles a l'alqueria de Lluc que podrà prendre l'aigua de la font del Puig Ferrer, lde la font Teca i dels que baixen de Comafreda amb cens d'un morabatí d'or anual a pagar el dia de Nadal.I una vegada fet el molí pagarà dues masmudines anuals en or el mateix dia de Nadal.
   
26 de maig de 1430-Testament de Julià Figuera,mercader, que vol ser enterrat en el carner dels seus en el claustre de sant Francesc baix la paret de l'església.

   
2 d'agost de 1430- "No volguent seguir habitant a Artà els notaris Genis Mianyes i son fill Nicolau per causa de les calamitoses circunstancies que se succeien en aquel terme i en tota l' illa de Mallorca se mana al batle de dita parroquia anomen altre notari que regesca l ' Escrivania Reial , administrant justícia, y puga rebre testaments i altres darreres voluntats i autoritzar contractes entre aquells  habitants."

   
4 de setembre de 1430- El bisbe Gil Sanxis Munyós ordena que per exercir un  benefici cal primer el pagament de l'import destinat a l'obra de la Seu (HGRM Dameto,Mut,Alemany,pàgina 935).


17 de novembre de 1430 - Pere Ramon Zaforteza Uniç compra Castellet a Jordi Albertí.
   


   
    
    cap a l'any 1435 a Mallorca ixent